Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenAlgemene voorwaarden

De bepalingen van artikel 12 uit het decreet Lokaal Cultuurbeleid zijn van toepassing. De gesubsidieerde organisaties moeten:

 • opgericht zijn in de vorm van een vzw
 • het secretariaat hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • op zelfstandige wijze de financiën beheren en beschikken over een eigen rekening
 • een transparante boekhouding voeren
 • inzage geven in documenten en de boekhouding aan administratie en/of Rekenhof
 • een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid afsluiten
 • verplichtingen nakomen die verbonden zijn aan het werkgeverschap
 • beschikken over een website met een AnySurfer label, uiterlijk op 31 december 2016
 • de basisprincipes van duurzaamheid en ecologisch bewustzijn naleven
 • een correcte vermelding van het logo van de Vlaamse overheid.

Gedetailleerde subsidievoorwaarden

Jaarlijkse subsidie volgens het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012:

soort document inhoud frequentie van indienen uiterste indiendatum
Meerjarenplan 2014-2018 Strategisch plan met doelstellingen, acties en nulmeting op basis van indicatoren. Éénmalig per beleidsperiode 1 oktober 2013
Begroting Overzicht van inkomsten en uitgaven. Jaarlijks, eerste begroting voor het jaar 2014 15 november
Voortgangsrapport Inhoudelijk rapport met samenvatting van bereikte resultaten in het afgelopen jaar en voorziene acties voor het volgende jaar. Jaarlijks, eerste voortgangsrapport indienen voor het werkjaar 2013-2014 31 maart
Balans (activa en passiva) In de balans moet er in het bijzonder aandacht zijn voor:
- reservevorming vanuit de verkregen subsidies
- reservevorming vanuit het eigen vermogen
- tekorten uit vorige werkingsperiode(s)
Jaarlijks, eerste balans indienen voor het werkjaar 2013 31 maart
Resultatenrekening Jaarlijks, eerste resultatenrekening indienen voor het werkjaar 2013 31 maart
Revisoren- of accountantsverslag Jaarlijks, eerste verslag indienen voor het werkjaar 2013 31 maart

Belangrijk:

 • Alle documenten moeten goedgekeurd zijn door de algemene vergadering van de organisatie.
 • Bijzondere subsidievoorwaarden

  De subsidie aan Bibnet en LOCUS wordt vanaf 1 juli 2016 uitgekeerd aan de vzw Cultuurconnect, de rechtsopvolger van deze organisaties.

  Voor Luisterpuntbibliotheek:

  soort document inhoud frequentie van indienen uiterste indiendatum
  Overeenkomst tussen Luisterpunt, Transkript en BLL Overeenkomst over aantal, prijs, formaat, kwaliteit, leveringstermijn en beschikbaarheid van boeken, luistertijdschriften in Daisy-formaat of in braille. Driejaarlijks 15 november

  Voor Transkript en BLL:

  Geen meerjarenplan voor Transkript en BLL. Wel volgende zaken indienen:
  soort document inhoud frequentie van indienen uiterste indiendatum
  Voortgangsrapport Voortgangsrapport over uitvoering overeenkomst met Luisterpuntbibliotheek, inclusief overzicht aangemaakt lectuur in aangepaste leesvormen. Jaarlijks 31 maart
  Evaluatie van de overeenkomst Jaarlijks 31 maart

  Voor VVC en VVBAD:

  soort document inhoud frequentie van indienen uiterste indiendatum
  Ledenlijst Opsomming van de aangesloten leden Jaarlijks 15 november