Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

Per regio – er zijn door de decreetgever dertien regio’s vastgelegd – is er één erkende en gesubsidieerde volkshogeschool. De subsidie-enveloppe van een volkshogeschool wordt bepaald op grond van het aantal inwoners per regio.

Opdrachten volkshogeschool

Het organiseren van een eigen aanbod niet-formele educatie is één van de opdrachten van de volkshogeschool. Dit aanbod is aanvullend op wat er al door andere actoren in de regio wordt georganiseerd en speelt in op de behoeften uit die regio. Het decreet bepaalt geen norm meer over het aantal te presteren vormingsuren.

Naast het organiseren van een eigen aanbod, wordt vorming opgezet in samenwerking met andere organisaties. De volkshogescholen bieden eveneens op verschillende manieren ondersteuning bij educatieve initiatieven in de regio. De activiteiten die door de volkshogescholen worden opgezet, zijn divers zoals cursussen, projecten en lezingen,maar worden nog niet in elke regio op dezelfde wijze geregistreerd. Veel tijd wordt ook geïnvesteerd in de uitbouw van een netwerk in de regio.

Daarnaast heeft de volkshogeschool nog de opdracht om het programma-aanbod over de regio te spreiden, het eigen aanbod bekend te maken bij het brede publiek en samenwerkingen op te zetten met het oog op het versterken van het niet-formele educatieve aanbod in de regio.

Enkel in geval van intrekking van erkenning van één van de volkshogescholen kan een nieuwe volkshogeschool worden opgericht en erkend. Hiervoor neemt het agentschap desgevallend de nodige initiatieven. Er bestaat dus geen open aanvraagprocedure.