Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

De subsidiëring van de volkshogescholen verloopt volgens beleidsperiodes van vijf jaar.
De huidige beleidsperiode loopt van 2016 tot en met 2020.Jaarlijks in te dienen

 • voortgangsrapport
 • begroting van het lopende jaar
 • financieel verslag van het voorbije jaar

Indiendatum: jaarlijks voor 1 april, papieren en elektronische versie

Voortgangsrapport

 • stand van zaken over uitvoering van het beleidsplan
 • vooruitblik op de uitvoering van het beleidsplan voor het lopende jaar
 • verduidelijking hoe de werking van de volkshogeschool zich verhoudt tot in het decreet voorgeschreven beoordelingselementen

Financieel verslag

 • verplicht toe te voegen bij het financieel verslag: balanssituatie en een verificatieverslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant.
  let op: deze accountant of revisor mag niet betrokken zijn bij de dagelijkse inhoudelijke of zakelijke werking van de volkshogeschool

FORMULIEREN

In te dienen bij start nieuwe beleidsperiode

 • beleidsplan
 • aangetekend opsturen of tegen ontvangstmelding afgeven op het agentschap
 • 2 exemplaren en één elektronische versie
 • kopie van de agenda en een uittreksel uit de notulen van de bijeenkomst van de algemene vergadering tijdens dewelke het beleidsplan is goedgekeurd

Indiendatum: voor 1 juni van het jaar dat de nieuwe beleidsperiode voorafgaat.

Adres

Alle documenten op papier opsturen naar:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Johan Huts

Arenberggebouw – 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

De elektronische versie van het voortgangsrapport, het financieel verslag en de begroting opsturen naar: johan.huts@cjsm.vlaanderen.be

(Is het bestand te zwaar voor mail? Gelieve ons de elektronische versie op cd-rom te bezorgen.)