Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden


 • Aan welke voorwaarden moet een vereniging voldoen?
 • Hoe verloopt de procedure voor een subsidieaanvraag?
 • Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

Aan welke voorwaarden moet een vereniging voldoen?

Een vereniging zonder winstoogmerk moet een uitzonderlijke expertise hebben op het vlak van participatie in het verenigingsleven die de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport overstijgt. De subsidie moet ingezet worden om deze expertise toegankelijk te maken en te ontsluiten voor de sectoren cultuur-, jeugdwerk- en sport.

Het gaat meer bepaald om de volgende opdrachten:
 • vrijwilligerswerk promoten en ondersteunen in de sectoren cultuur, jeugdwerk en sport door vorming, advisering en informatieverstrekking
 • in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector werken aan een verenigingsvriendelijk klimaat door verenigingen te ondersteunen, het verenigingsleven te promoten bij het grote publiek en doelgroepen, en te fungeren als ontmoetingsplaats voor verenigingen
 • verenigingen in de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector ondersteunen om situaties van armoede en uitsluiting aan te pakken

De Vlaamse Regering kan opdrachten toevoegen of schrappen na advies van de Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Een vereniging die in aanmerking komt voor een werkingssubsidie binnen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media, kan geen subsidie ontvangen in het kader van het Participatiedecreet.

Hoe verloopt de procedure voor een subsidieaanvraag?

De minister sluit een overeenkomst met verenigingen zonder winstoogmerk die een specifieke expertise ter beschikking stellen voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector. Die overeenkomst bestrijkt maximaal een periode van vijf jaar en is hernieuwbaar.

In de overeenkomst zijn minstens de volgende gegevens opgenomen:
 • een motivering in verband met de uitzonderlijke of unieke positie van de vereniging
 • een concrete omschrijving van de opdracht
 • resultaats- en inspanningsindicatoren en de wijze van evaluatie ervan
 • het subsidiebedrag
 • de duurtijd van de overeenkomst
 • de wijze waarop de overeenkomst kan worden verlengd of ontbonden

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

Een vereniging ontvangt een jaarlijkse subsidie voor de specifieke opdrachten zoals vermeld in de overeenkomst.

De subsidies worden toegezegd per kalenderjaar. De verenigingen ontvangen twee zesmaandelijkse voorschotten van 45 % van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag.

Het resterende bedrag (een saldo van 10%) wordt uitbetaald voor 1 juli van het volgende jaar. De administratie controleert vooraf of de subsidie correct werd besteed.

De verantwoording van de subsidie gebeurt door middel van een voortgangsrapport. Meer info in de rubriek Verenigingen met een specifieke opdracht > In te dienen.