Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenWie kan subsidie aanvragen?

Welke subsidie aanvragen?

2 mogelijke pistes: 4

Startsubsidie

 • wil nieuwe initiatieven financieel stimuleren, en de kans bieden om op termijn te voldoen aan erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden.
 • bedraagt per vereniging maximaal € 50 000 per jaar
 • stopt op het einde van beleidsperiode
 • wordt éénmalig toegekend aan een en dezelfde vereniging

Voorwaarden startsubsidie

De vereniging:
 • is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • heeft minstens 25 lokale afdelingen of groepen, gespreid over minstens drie Vlaamse provincies (Brussel-Hoofdstad telt als één Vlaamse provincie)
 • beschikt over een registratiesysteem voor de registratie van de werking van aangesloten afdelingen of groepen (volgens vereisten van Vlaamse overheid)
 • onderschrijft principes en regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past ze toe in de werking
 • geeft een bepalende inbreng aan vrijwilligers in het beheer en het beleid
 • heeft een democratische en zelfstandige werking
De aanvraag voor een startsubdidie is enkel geldig bij:
 • tijdige indiening
 • volledigheid; minimaal volgende documenten zijn noodzakelijk:
  • een lijst met alle werkende afdelingen en groepen, alfabetisch per provincie gerangschikt. (Brussel-Hoofdstad telt als één provincie)
  • een beschrijving van de manier waarop de gegevens van de afdelingswerking verzameld en geregistreerd worden.
   (meer info in het uitvoeringsbesluit Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk art. 12 en 13)
  • o een nota waaruit een democratische en zelfstandige werking blijkt en waaruit blijkt dat de vrijwilligers in het beheer en het beleid van de vereniging een bepalende inbreng hebben
  • o een ondertekende verklaring van de voorzitter en secretaris van de vereniging waaruit blijkt dat de principes van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens onderschreven worden

De aanvraag moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de vereniging, en moet aangetekend worden verstuurd of tegen ontvangstmelding worden afgegeven op het agentschap.

Aanvraag erkenning

Voorwaarden erkenning:

De vereniging:
 • is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 • heeft minstens 50 werkende afdelingen of groepen, gespreid over minstens drie Vlaamse provincies waarbij in elke provincie minstens 10 aangesloten afdelingen of groepen actief zijn (Brussel-Hoofdstad telt als één Vlaamse provincie)
 • beschikt over een registratiesysteem voor de registratie van de werking van aangesloten afdelingen of groepen (volgens vereisten van Vlaamse overheid)
 • heeft doelstellingen waaruit de werking ten aanzien van de maatschappelijke activeringsfunctie, de culturele functie, de educatieve functie en de gemeenschapsvormende functie blijkt
 • onderschrijft principes en regels van de democratie en van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens en past ze toe in de werking
 • geeft een bepalende inbreng aan vrijwilligers in het beheer en het beleid
 • heeft een democratische en zelfstandige werking
De aanvraag voor erkenning is enkel geldig bij:
 • tijdige indiening
 • volledigheid; minimaal volgende documenten zijn noodzakelijk:
  • een lijst met alle werkende afdelingen en groepen, alfabetisch per provincie gerangschikt. (Brussel-Hoofdstad telt als één provincie)
  • een beschrijving van de manier waarop de gegevens van de afdelingswerking verzameld en geregistreerd worden.
   (meer info in het uitvoeringsbesluit Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk art. 12 en 13)
  • een nota waaruit een democratische en zelfstandige werking blijkt en waaruit blijkt dat de vrijwilligers in het beheer en het beleid van de vereniging een bepalende inbreng hebben
  • een ondertekende verklaring van de voorzitter en secretaris van de vereniging waaruit blijkt dat de principes van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens onderschreven worden

Aanvraag subsidiëring

Centraal in de subsidieaanvraag staat het beleidsplan:
 • aangetekend opsturen (handtekening voorzitter en secretaris) of ondertekend exemplaar tegen ontvangstmelding afgeven bij het agentschap
 • twee exemplaren op papier en één elektronische versie
 • kopie van de agenda en uittreksel uit notulen van de bestuursvergadering waaruit de goedkeuring van het beleidsplan blijkt
Bijkomende voorwaarden:
 • indienen van jaarplan en begroting voor het volgende kalenderjaar
 • binnen drie maanden na het begin van beleidsperiode beschikken over voltijds equivalent personeelslid
 • akkoord zijn om gegevens over de werking te verstrekken in de door het agentschap gevraagde vorm
 • de voertaal is het Nederlands
 • het beleidsplan voldoet aan artikel 49 van het uitvoeringsbesluit Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

De aanvraag moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris van de vereniging, en moet aangetekend worden verstuurd of tegen ontvangstmelding worden afgegeven op het agentschap.

Hoe verloopt de erkenning en subsidiëring?

Startsubsidie

 • 1 april van het jaar dat de beleidsperiode voorafgaat (01.04.2015) of 1 april van het tweede jaar van beleidsperiode (01.04.2017): indienen aanvraag startsubsidie
 • 1 augustus (volgend op datum van indienen): agentschap geeft uitsluitsel over ontvankelijkheid van de aanvraag
 • bij onvolledigheid van aanvraag: de vereniging krijgt 10 werkdagen tijd om het dossier te vervolledigen:
  • termijn loopt vanaf de datum van kennisgeving (poststempel geldt als bewijs)
  • het agentschap onderzoekt de aanvraag en gaat eventueel over tot controle ter plaatse
 • 1 oktober (volgend op datum van indienen): het agentschap maakt advies over aan de minister. De startsubsidie is beperkt tot twee verenigingen per beleidsperiode. Bij meerdere aanvragen ligt de beslissing bij de minister die rekening houdt met het ontwikkelingsperspectief van de verenigingen naar een volwaardige vereniging
 • 1 december (volgend op datum van indienen): de minister neemt een beslissing

Erkenning

 • 15 februari van het jaar dat de beleidsperiode voorafgaat (15.02.2015): indienen aanvraag tot erkenning
 • 1 maart (volgend op datum van indienen): agentschap geeft uitsluitsel over ontvankelijkheid van aanvraag
 • bij onvolledigheid van aanvraag: de vereniging krijgt 10 werkdagen tijd om het dossier te vervolledigen:
  • termijn loopt vanaf de datum van kennisgeving (poststempel geldt als bewijs)
  • het agentschap onderzoekt de aanvraag en gaat eventueel over tot controle ter plaatse
 • 1 mei (volgend op datum van indienen): het agentschap maakt advies over aan de minister
 • 1 juni (volgend op datum indienen): de minister maakt de beslissing over aan de vereniging
 • 1 januari (van het jaar volgend op de aanvraag): start erkenning bij gunstige beslissing van de minister

Subsidiëring

 • beschikken over een erkenning voor de vereniging (procedure van erkenning werd met vrucht doorlopen)
 • voor 1 oktober: indienen subsidieaanvraag
 • bij onvolledigheid van aanvraag: de vereniging krijgt 10 werkdagen tijd om het dossier te vervolledigen:
  • de termijn loopt vanaf de datum van kennisgeving (poststempel geldt als bewijs)
 • 1 december (volgend op datum van indienen): beslissing minister over de subsidie
 • 1 januari (van het jaar volgend op de aanvraag): start subsidie bij gunstige beslissing van de minister

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Startsubsidie: maximaal € 50 000 per jaar (excl. indexering).
Subsidie nieuwe erkende vereniging: maximaal € 111 500 per jaar (excl. indexering).

Voor meer informatie over het bepalen van het subsidiebedrag, zie decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk art. 10-12.

Hoe verloopt de erkenning en subsidiëring van migrantenverenigingen?

De landelijke migrantenverenigingen, erkend volgens het decreet van 19 april 1995, werden op 1 januari 2003 automatisch erkend op grond van het nieuwe decreet van 4 april 2003. De landelijke migrantenverenigingen beschikten over twee beleidsperiodes om zich uit te bouwen tot een landelijke sociaal-culturele vereniging die volledig beantwoordt aan de normen van het decreet.

In 2010 dienden 13 migrantenfederaties een aanvraag tot erkenning in. Uiteindelijk wisten er 9 deze erkenning in de wacht te slepen. Voor de vier overgebleven federaties werd een overgangsregeling uitgewerkt. Zij kunnen vanaf 2012 opnieuw proberen erkend te worden. SoCiuS, het steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, werkt een actieplan uit om deze migrantenverenigingen hiervoor bij te staan.

Tijdens de eerste en de tweede beleidsperiode werd voor de verenigingen van migranten het subsidiebedrag jaarlijks aangepast aan het aantal aangesloten afdelingen of groepen van het voorbije werkjaar. Vanaf 2010 werd voor alle migrantenverenigingen het aantal afdelingen vastgelegd.

Voor de subsidiëring wordt net als bij de verenigingen de techniek van de subsidie-enveloppe gehanteerd. Tijdens het werkingsjaar worden er voorschotten van elk 22,5% uitbetaald. Het resterende saldo van 10% wordt het volgende jaar betaald, na controle van het financiële verslag.

Logo Vlaamse overheid

Gesubsidieerde verenigingen moeten het logo van de Vlaamse overheid opnemen in hun publicaties (drukwerk, websites...).