Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenWie kan een subsidie aanvragen?

Om de participatie van gedetineerden in hun directe sociale omgeving te realiseren, subsidieert de Vlaamse Regering een vzw die de culturele en sportieve participatie van deze doelgroep bevordert.

Daarvoor organiseert, faciliteert en ondersteunt deze vereniging een sport- cultuuraanbod.

Enkel verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) kunnen een subsidie aanvragen. De regelgeving voorziet in de subsidiëring van één vereniging.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Er is een subsidie voorzien voor één vereniging. De subsidie wordt toegekend voor een periode van maximaal 5 jaar.

Voor de periode 2017 - 2021 werd de subsidie toegekend aan De Rode Antraciet.

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

Bij de beoordeling van de aanvraagdossiers worden de volgende criteria in aanmerking genomen:
  • de mate waarin wordt tegemoetgekomen aan de vooropgestelde doelstellingen
  • de mate waarin complementair wordt gewerkt aan en wordt samengewerkt met deskundige actoren uit de cultuur-, jeugd- en sportsector
  • de verhouding tussen de voorziene kosten en baten
  • de expertise van de aanvrager

De administratie formuleert een ontwerp van beslissing met inbegrip van een inhoudelijk advies en een indicatieve waardering ten aanzien van het gevraagde bedrag. Dit alles wordt uiterlijk op 15 augustus aan de minister wordt bezorgd. De minister beslist over de toekenning van de subsidie uiterlijk op 15 september.

Vervolgens sluit de minister een overeenkomst af met de vereniging. In de overeenkomst worden de strategische en operationele doelstellingen en de bijbehorende resultaats- en inspanningsindicatoren bepaald, alsook het subsidiebedrag, de duurtijd van de overeenkomst, de procedure voor het indienen van het meerjarenplan en het jaarlijkse voortgangsrapport.