Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen


  • Aanvraag subsidie

  • Verantwoording subsidie


Aanvraag subsidie

De aanvraag omvat minstens de volgende gegevens:
  • een nota waarin de vereniging verduidelijkt hoe men de doelstelling zal realiseren
  • de begroting van de vereniging
  • het gevraagde subsidiebedrag
  • de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd (maximaal vijf jaar)

Verantwoording subsidie

Jaarlijks bezorgt de vereniging aan de administratie een voortgangsrapport, dat een terugblik biedt op het voorbije jaar en een vooruitblik op het komende jaar. Dat voortgangsrapport bestaat minimaal uit:

  • een werkingsverslag en een financieel verslag van het voorbije jaar. Samen met het financieel verslag wordt een verslag ingediend van een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, of van een externe accountant die geen andere opdrachten vervult voor de vereniging
  • een jaarplan voor het komende jaar, waarin per concrete actie een beoogd resultaat wordt vermeld met opgave van een of meer resultaatsindicatoren, alsook de manier waarop de bereikte resultaten geĆ«valueerd zullen worden ten aanzien van de vooropgestelde doelstellingen. Bij dat jaarplan moet een door de algemene vergadering goedgekeurde begroting gevoegd worden.

Alle documenten versturen naar:
Sarah Depestel
[t] 02 553 42 61
[e] Sarah Depestel (sarah.depestel[at]cjsm.vlaanderen.be)

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Arenberggebouw, 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel