Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

De subsidiëring van syndicale vormingsinstellingen verloopt volgens beleidsperiodes van vijf jaar. De huidige beleidsperiode begon in 2016 en loopt af eind 2020.Jaarlijks in te dienen

 • voortgangsrapport
 • begroting van het lopende jaar
 • financieel verslag van het voorbije jaar

Indiendatum: jaarlijks voor 1 april, op papier en elektronisch

Voortgangsrapport:

 • stand van zaken over uitvoering van het beleidsplan
 • vooruitblik op de uitvoering van het beleidsplan voor het lopende jaar
 • verduidelijking hoe de werking van de syndicale vormingsinstelling zich verhoudt tot in het decreet voorgeschreven beoordelingselementen

Financieel verslag:

Verplicht toe te voegen bij het financieel verslag:
 • balanssituatie en een verificatieverslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant.
 • let op: deze accountant of revisor mag niet betrokken zijn bij de dagelijkse inhoudelijke of zakelijke werking van de syndicale vormingsinstelling

FORMULIEREN

In te dienen bij start nieuwe beleidsperiode

 • beleidsplan
 • aangetekend opsturen of tegen ontvangstmelding afgeven bij het agentschap
 • 2 exemplaren op papier en één elektronische versie
 • kopie van de agenda en uittreksel uit notulen van de bestuursvergadering waaruit blijkt dat de raad van bestuur van de syndicale vormingsinstelling het plan goedgekeurd heeft

Indiendatum: voor 1 juni van het jaar dat de nieuwe beleidsperiode voorafgaat.

Adres

Alle documenten op papier opsturen naar:
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Johan Huts
Arenberggebouw – 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
De elektronische versie van het voortgangsrapport, het financieel verslag en de begroting opsturen naar: Johan Huts
(Is het bestand te zwaar voor mail? Gelieve ons de elektronische versie op cd-rom te bezorgen.)