Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

02.09.2019 | Evaluatierapport visitatieronde Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2018

In het sociaal-cultureel volwassenenwerk vormen de beleidsperiodes een cyclus, waarbij beleidsplanning, beoordeling, subsidiëring, evaluatie d.m.v. visitatie en bijsturing van de sociaal-culturele werking elkaar in een cirkelbeweging opvolgen.

In 2018, het derde jaar van de beleidsperiode 2016-2020, vonden de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in Vlaanderen en Brussel plaats. Aan de hand van een bezoek ter plaatse evalueerden 12 visitatiecommissies de werking van 111 gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties.

De adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk evalueerde het visitatieproces en concludeert dat de visitatieronde haar doelstellingen heeft behaald. Tijdens het visitatieproces stond het lerend aspect centraal. De organisaties geven aan dat de 111 visitatiegesprekken en visitatieverslagen, met in totaal 363 bindende aanbevelingen en 818 vrijblijvende verbetersuggesties tot nieuwe inzichten hebben geleid wat betreft de uitbouw van hun werking. De adviescommissie hoopt dat dit een eerste stap kan zijn naar een dynamische en toekomstgerichte werking van de Vlaams gesubsidieerde organisaties binnen de sector sociaal-cultureel volwassenenwerk.
De visitatiecommissies slaagden er bovendien in om een onderscheid te maken tussen organisaties die kwalitatief sterk werken en organisaties die niet aan die standaard voldoen. Vooral fundamentele gebreken op het vlak van sociaal-culturele functies en sociaal-culturele participatie waren hierbij doorslaggevend.

Ook al waren de visitaties succesvol, toch zijn er een aantal verbeterpunten waarover de adviescommissie in het evaluatierapport een aantal aanbevelingen formuleert en waarmee het Departement CJM graag aan de slag gaat.

U leest alles over het visitatieproces in het uitgebreide evaluatierapport (pdf) van de adviescommissie, bestaande uit 5 delen:

 1. Kwantitatieve gegevens over de resultaten van de visitaties
 2. Analyse en evaluatie van het visitatieproces door de administratie
 3. Analyse en evaluatie van het visitatieproces door de leden van de visitatiecommissies en de organisaties
 4. Bevindingen en aanbevelingen van de adviescommissie over het evaluatieproces
 5. Aanbevelingen van de adviescommissie over eventuele wijzigingen aan de visitatie- en beoordelingsprotocollen

In 2019 en 2020 volgen de hervisitaties van de organisaties met een negatieve evaluatie en in 2020 worden de subsidieaanvragen voor de beleidsperiode 2021-2025 van alle gesubsidieerde en nieuwe organisaties beoordeeld. Een evaluatie van de remediëring en de beoordeling volgt als deze processen zijn afgerond.

Voor vragen of opmerkingen over het evaluatierapport over de visitaties 2018 kan u contact opnemen met het team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk:

 • Barbara Beausaert, tel. 02 553 42 25
 • Allan Muller, tel. 02 553 42 47

27.08.2019 | Departement CJM vraagt recht van antwoord voor artikel op Apache.be

Op 13 augustus 2019 publiceerde de website Apache.be een artikel met als titel "Expertise socio-culturele visitatiecommissies ondermaats". De inhoud van dat artikel stemt echter niet overeen met de bevindingen van de Adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk. Bovendien staan in het artikel een aantal onjuistheden.

Daarop vroeg Luc Delrue, secretaris-generaal van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, via brief een rechtzetting aan Karl Van den Broeck, hoofdredacteur van Apache. Het recht van antwoord bevat de nodige duiding en nuanceringen t.a.v. de verschillende onjuistheden in het artikel en is noodzakelijk om de lezers van Apache op een correcte manier te informeren.

Lees het antwoord van het Departement CJM (PDF)

Subsidieaanvragen sociaal-culturele volwassenenorganisaties - beleidsperiode 2021-2025

Tot uiterlijk 31 december 2019 kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties een subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2021-2025. In de nota subsidierichtlijnen (voor organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) en voor organisaties met een werking binnen specifieke regio's) worden de verschillende onderdelen van de subsidieaanvraag toegelicht. We leggen geen model op voor de opmaak van de subsidieaanvraag, uitgezonderd voor de meerjarenbegroting. Op die manier krijgen organisaties de ruimte en vrijheid om een samenhangend beleidsplan te schrijven vanuit hun eigen verhaal, ambities en visie.

Voor de opmaak van de meerjarenbegroting stellen we de volgende documenten ter beschikking:

Daarnaast stellen we ook een sjabloon voor de beschrijving van de invulling van de beoordelingselementen ter beschikking. Organisaties kunnen dit model bij hun beleidsplan voegen.

29.05.2019 | Antwoord Departement CJM op open brief De Federatie

Beste vrijwilliger, medewerker, coördinator, politicus actief in of betrokken bij het sociaal-cultureel volwassenenwerk,

Het Departement CJM heeft de open brief gelezen waarin De Federatie haar bezorgdheid uit over de globale resultaten van de visitaties. Als regisseur van het visitatieproces willen wij graag reageren op de brief om u als betrokkene en sector gerust te stellen. Wij kunnen u garanderen dat het Departement CJM de diversiteit binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk erkent, waardeert en stimuleert en dat we die diversiteit ook mee uitdragen bij het vervullen van onze beleidsvoorbereidende en -uitvoerende rol.

Bij de totstandkoming van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk adviseerden we de minister om het civiele perspectief centraal te plaatsen. Dat betekent dat sociaal-culturele volwassenenorganisaties aanzien worden als maatschappelijke actoren die vanuit hun missie en visie een eigen plaats kunnen innemen in het democratische proces. Niet de Vlaamse overheid maar de organisaties zelf bepalen, weliswaar binnen het doel van het decreet en inspelend op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag, welke richting ze uitgaan en welke keuzes ze maken. De werksoorten uit het decreet van 4 april 2003 werden losgelaten, waardoor organisaties niet langer vanuit een door het beleid voorgeschreven functiemix hun werking moeten uitbouwen. De organisaties kiezen daarentegen vanuit hun eigen DNA de gepaste functiemix, die ze bovendien bij elke nieuwe beleidsperiode kunnen aanpassen. De flexibiliteit van het nieuwe decreet is dus net geënt op de diversiteit van het werkveld en wil die ook aanmoedigen en mogelijk maken.

In de beleidsperiode 2016-2020 bevinden we ons in de overgang van het oude naar het nieuwe decreet en zijn de beoordelingselementen van het decreet van 4 april 2003 nog van toepassing. Dat was een bewuste keuze, genomen in overleg met De Federatie, aangezien organisaties hun beleidsplan vanuit het oude decreet vormgaven. Deze beoordelingselementen werden onderverdeeld in onderliggende evaluatiecriteria om de systematiek van het nieuwe decreet toe te passen. We stellen vast dat die onderliggende evaluatiecriteria de visitatiecommissies in staat stelden om grondiger te evalueren. Dat komt ook tot uiting in de resultaten van de visitaties.

De analyse daarvan, die binnenkort op onze website wordt gepubliceerd, toont aan dat de visitatiecommissies bij de organisaties met een negatieve evaluatie grote uitdagingen vaststelden met betrekking tot het vervullen van de sociaal-culturele functies (de leerfunctie, cultuurfunctie, maatschappelijke bewegingsfunctie en gemeenschapsvormende functie) en het zorgen voor sociaal-culturele participatie. Met andere woorden met betrekking tot de twee kernelementen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Verder stellen we vast dat er geen specifieke trends zijn die erop wijzen dat specifieke verenigingsvormen onder druk staan. Van de cultuurfondsen en de seniorenverenigingen werd telkens één organisatie negatief geëvalueerd. De vrouwenverenigingen werden allen positief geëvalueerd. Van de etnisch-culturele federaties zijn drie van de tien organisaties negatief geëvalueerd. De stelling van De Federatie dat de diversiteit van de sector in het gedrang komt, komt dus niet tot uiting in de analyse van de visitaties. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de analyse van De Federatie waarop deze stelling is gebaseerd.

Het departement wil de decretaal verankerde beoordelingsprocessen kwaliteitsvol uitvoeren en streeft, net zoals de organisaties uit de sector, naar continue verbetering. Uit de evaluatie van de visitaties leren we dat er een aantal verbeterpunten zijn. We nemen die mee naar de volgende evaluatie- en beoordelingsrondes. Wij gaan daarover met veel plezier in gesprek met de sector en De Federatie. Tegelijk willen we uiteraard de rol respecteren van de Adviescommissie, die de decretale opdracht heeft om een visie en methodiek te ontwikkelen om het gemeenschappelijke beoordelings- en visitatiekader te verfijnen en kwaliteitsvol uit te voeren.

Verwacht ons de komende maanden op de werkgroepen van De Federatie of contacteer een van onze collega’s, want wij willen uiteraard graag onze werking verbeteren en het sociaal-cultureel volwassenenwerk versterken.

Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Departement Cultuur, Jeugd en Media

21.05.2019 | Externe deskundigen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk

1. Nieuwe samenstelling

In februari 2018 benoemde de Vlaamse minister van Cultuur een pool van externe deskundigen voor de visitatie- en beoordelingscommissies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

 • De visitatiecommissies hebben de opdracht om de sociaal-culturele volwassenenorganisaties te visiteren en te evalueren.
 • De beoordelingscommissies hebben de opdracht om de subsidieaanvragen van sociaal-culturele volwassenenorganisaties te beoordelen en een advies te formuleren over de subsidie-enveloppe van de organisaties voor de beleidsperiode 2021-2025.

Na een bevraging binnen de huidige pool over hun toekomstige engagement en een oproep voor nieuwe kandidaten werd het mandaat van tien deskundigen beëindigd en werden twee nieuwe leden benoemd.

Lijst externe deskundigen (pdf)

2. Mogelijkheid tot wraking

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties kunnen tot uiterlijk dinsdag 4 juni 2019 externe deskundigen wraken op voorwaarde dat ze dat grondig motiveren.

 • Organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) kregen tot 23 februari 2018 de kans om leden uit de pool te wraken en kunnen nu alleen de nieuwe externe deskundigen wraken (zie namen in het blauw op de lijst).
 • Organisaties met een werking binnen specifieke regio's kunnen de volledige pool van externe deskundigen wraken.

De organisatie bezorgt de namen van de gewraakte externe deskundigen en de motivatie aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media, team Sociaal-cultureel werk en Jeugdwerk. Het departement beslist of de motivatie van de wraking van de externe deskundigen in kwestie al dan niet gegrond is. Als de motivatie gegrond is, zetelen de gewraakte externe deskundigen niet in de visitatie- en beoordelingscommissie van deze organisatie.

Contactadres Departement Cultuur, Jeugd en Media voor wraking externe deskundigen: sociaalcultureel@vlaanderen.be

17.04.2019 | Gezocht: deskundigen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Heb je zin om mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk? Stel je dan kandidaat voor de pool van externe deskundigen voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk!

Waarover gaat het?

Op 1 januari 2018 trad het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Het nieuw decreet geeft het sociaal-cultureel volwassenwerk nieuwe handvatten om haar maatschappelijke rol en opdracht te kunnen waarmaken in een veranderende samenleving.

In februari 2018 benoemde de Vlaamse minister van Cultuur een pool van externe deskundigen voor de visitatie- en beoordelingscommissies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Om de bestaande pool te versterken in functie van de beoordeling van de subsidieaanvragen 2021-2025, lanceert de minister een nieuwe oproep voor geëngageerde commissieleden en voorzitters.

Stel je kandidaat!

De sociaal-culturele volwassenenorganisaties kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen. De beoordelingscommissies komen in de periode januari tot en met juli 2020 samen om een oordeel te vellen over de dossiers.

Geïnteresseerd om mee te beoordelen en zo bij te dragen aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk? Stel je dan vóór 5 mei 2019 kandidaat via de kandidatendatabank op www.iedereenkanzetelen.be.

10.04.2019 | Subsidies voor sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol | Infosessie op 14 mei

Op 15 april start de nieuwe indienronde voor subsidieaanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Ook dit jaar wil de minister van Cultuur maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol binnen het sociaal-cultureel werk.

Wat?

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 bepaalt dat diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie kunnen aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Via deze projectregeling wil de Vlaamse Regering enerzijds de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren. Anderzijds krijgt het sociaal-cultureel volwassenenwerk via deze regeling de mogelijkheid om in te spelen op de actuele maatschappelijke uitdagingen die de regering formuleert.

Net als vorig jaar formuleert de Vlaamse Regering ook nu geen prioritaire uitdagingen. Zo ligt de focus opnieuw volledig op projecten die de laboratoriumrol binnen het sociaal-cultureel werk stimuleren. Bedoeling is dat sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijke, innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Daartoe kunnen ze experimenteren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's, enzovoort.

Voor wie? Hoe aanvragen?

Zowel erkende organisaties binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk als niet-erkende sociaal-culturele organisaties en organisaties in andere sectoren kunnen een aanvraag indienen, zolang het project is opgebouwd vanuit minstens twee sociaal-culturele functies en inzet op het doel van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Organisaties kunnen vanaf 15 april 2019 een projectaanvraag indienen via de KIOSK-applicatie. De uiterste indiendatum is 15 juli 2019. De projecten kunnen starten vanaf 1 januari 2020. De projectsubsidie kan voor maximaal drie jaar worden toegekend.

Subsidies voor sociaal-culturele projecten - oproep 2019: meer info, subsidievoorwaarden, criteria en procedure (pdf)

Infosessie

Op dinsdag 14 mei 2019 in de namiddag vindt er een infomoment plaats voor organisaties die interesse hebben of een aanvraag willen indienen.

Programma

13.30 u. Onthaal
14.00 u.

Wat bepaalt het decreet?

 • Wat zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingselementen?
 • Wat betekent bovenlokaal?
 • Hoe verhouden deze projecten zich ten opzichte van de gewone werking van reeds erkende organisaties?
 • Hoe gebeurt de beoordeling?
14.45 u.

De laboratoriumrol toegelicht (door Gie Van den Eeckhout, Socius)

De laboratoriumrol verwijst naar maatschappelijke innovatie vanuit een sociaal-cultureel perspectief: wat moeten we daar precies onder verstaan?

15.30 u. Verhouding tot andere projectregelingen
15.45 u. Aanvragen in KIOSK: praktisch
16.00 u. Vragenhalfuurtje - netwerkmoment

Praktische info

Wanneer? Dinsdag 14 mei 2019 - van 13.30 tot 16.30 uur
Waar? Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, Brussel. Info over bereikbaarheid
Hoe inschrijven?

De inschrijvingen zijn afgesloten.

Wil je alsnog deelnemen, stuur dan een e-mail naar annemarie.maene@vlaanderen.be

Nog vragen? Contacteer Niels De Smet, niels.desmet@cjsm.vlaanderen.be - T 02 553 69 84

05.04.2019 | Hoorzitting visitaties sociaal-cultureel volwassenenwerk

Op 14 maart 2019 vond in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement een hoorzitting en gedachtewisseling plaats over de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De Federatie presenteerde haar bevindingen in verband met het visitatieproces. Ook de administratie presenteerde haar eerste analyses en bevindingen. Dat gebeurde enerzijds op basis de voorlopige resultaten van de bevraging die door de Adviescommissie werd opgesteld en bij de gevisiteerde organisaties, de voorzitters en de externe deskundigen van de visitatiecommissies werd uitgevoerd; anderzijds op basis van de voorlopige resultaten van een onderzoek naar de resultaten van de visitaties aan de hand van de visitatieverslagen.

"De administratie stelt vast dat het nieuwe evaluatiekader heeft geleid tot meer kwalitateitsvolle, diepgaande en gelijkaardige evaluaties, onder meer door de uitwerking van beoordelingselementen in evaluatiecriteria, het evaluatiesysteem en de peer review. Daarnaast heeft de professionele ondersteuning van de commissies, onder meer door het evaluatie- en beoordelingsprotocol van de Adviescommissie daartoe bijgedragen. Het protocol biedt informatie en een afsprakenkader waarop alle betrokken actoren kunnen terugvallen en stelt de waarderende benadering, de kwaliteitscultuur en het onderscheid maken centraal.

Het is de opdracht van de Adviescommissie om het proces van de inhoudelijke en zakelijke evaluatie door de visitatiecommissie te evalueren. Ter voorbereiding maakt de administratie een uitgebreid analyserapport over de visitaties. De evaluatie van het visitatieproces door de Adviescommissie en het uitgebreide analyserapport van de administratie kunnen als basis dienen voor verder overleg met de sector en het beleid. Op die manier tracht de administratie te streven naar een verdere optimalisatie van het evaluatie- en beoordelingsproces van sociaal-culturele volwassenenorganisaties."


22.03.2019 | Info- en evaluatiemoment visitaties sociaal-culturele volwassenenorganisaties

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert op vrijdag 26 april 2019 een info- en evaluatiemoment over de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties die een werking ontplooien met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Voor wie?

Voor alle leden uit de pool van externe deskundigen op basis waarvan de visitatie- en beoordelingscommissies worden samengesteld.

Wat staat er op het programma?

Het doel van het infomoment is drieledig:

 • u informeren over de resultaten van de visitaties 2018;
 • u informeren over het verdere evaluatie- en beoordelingsproces: de hervisitaties van organisaties met een negatieve evaluatie met aanbevelingen, de beoordeling van de subsidieaanvragen van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties die een werking ontplooien met een relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, maar ook de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen specifieke regio’s;
 • aan de hand van focusgroepen peilen naar uw mening over het visitatieproces (terugblik), de staat van het werkveld en uw verwachtingen voor de verdere evaluatie- en beoordelingsprocedure (vooruitblik).

Waar en wanneer?

 • Vlaams Parlement, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel. Info over bereikbaarheid
  Opgelet: Bezoekers van het Vlaams Parlement moeten door een metaaldetector gaan, ook hun bagage en metalen voorwerpen worden gescand. Dat kan voor enige vertraging zorgen, zorg dus dat u tijdig ter plaatse bent.

 • Vrijdag 26 april 2019, van 9.30 tot 12.30 uur.
  U bent welkom vanaf 9.00 uur voor een koffie of thee. Om 12u30 bieden we u een broodjeslunch aan.

Hoe inschrijven?

Het infomoment is gratis, we vragen wel om vooraf in te schrijven. Dat kan tot uiterlijk 19 april 2019.


18.03.2019 | Richtlijnen subsidieaanvraag 2021-2025 van sociaal-culturele volwassenenorganisaties

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2021-2025. Organisaties die een bijdrage leveren aan het doel van het 'decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk' - geformuleerd in artikel 3 van het decreet - komen in aanmerking voor subsidiëring en erkenning. Zowel erkende als nieuwe organisaties met een werking in Vlaanderen (en Brussel) of een werking in specifieke regio's kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Alle informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de onderdelen van de subsidieaanvraag en de beoordelingsprocedure vind je in het decreet en uitvoeringsbesluit. Daarnaast stelden we een aantal richtlijnen op m.b.t. de subsidieaanvraag:

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw aanspreekpunt bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media of met sociaalcultureel@vlaanderen.be – T 02 553 06 30


18.12.2018 | Zeven sociaal-culturele organisaties ontvangen projectsubsidie om laboratoriumrol waar te maken

In het kader van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk kende Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz voor het eerst projectsubsidies toe. De Vlaamse Regering besliste dat deze projecten maximaal moeten inzetten op de laboratoriumrol. Dit betekent dat ze via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen of thema's.

Op 15 juli 2018 ontving de administratie in totaal 61 subsidieaanvragen. Samen vroegen zij een subsidie van 10.223.549 euro aan. De minister diende een scherpe keuze te maken bij de toekenning van de subsidies aangezien er op de begroting 2018 voor de sociaal-culturele projecten 824.000 euro beschikbaar was. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie besliste de minister aan zeven projecten een subsidie toe te kennen.

De volgende projecten krijgen een projectsubsidie voor maximaal 3 jaar:

1) Volkshogeschool Midden en Zuid West-Vlaanderen met 'United Perfection'. Leidt een bloedtest ons geruisloos naar de perfecte mens?'. Deze organisatie wil burgers bewust maken over de verregaande en geruisloze verschuiving van normen op vlak van geboorteselectie. Ze experimenteert hiervoor met de oprichting van de Politieke Beweging United Perfection, die o.m. via artistieke ingrepen en een participatieve beweging, ijvert voor een deliberatief, inclusief democratisch systeem (m.i.v. de geviseerde bevolkingsgroep).
Subsidie: 74.309 euro

2) Toestand met 'FIND LEARN SUPPORT'. Toestand wil sociaal-culturele praktijken die tijdelijk ruimtes inpalmen inhoudelijk, praktisch en materieel ondersteunen door via timebanking een uitwisselingsnetwerk uit te bouwen. Ze recupereren materiaal en delen het vervolgens onderling. Expertise en ondersteuning delen ze onderling, alsook extern. Met dit duurzaam netwerk versterken ze de beweging rond tijdelijk ruimtegebruik.
Subsidie: 188.527 euro

3) VeCo (Rikolto België) met 'Ik ben meer dan mijn kassaticket 2.0.'. Met dit project streeft de organisatie er naar om de toekomstige bevolking te laten consumeren op een manier die goed is voor ons, de boer en het milieu. Supermarkten doen inspanningen om te verduurzamen, maar niet genoeg. Consumenten willen wel, maar doen het niet. Om van duurzame consumptie 'het nieuwe normaal' te maken, zet dit project in op dialoog en samenwerking tussen consument en retail als gangmaker voor verandering.
Subsidie: 107.600 euro

4) Volkshogeschool Oost Vlaams-Brabant met MAAKBAAR. Vormingplus wil aan het Repairplatform MAAKBAAR professionele agogische ondersteuning bieden. MAAKBAAR is een burgerbeweging die kapotte spullen herstelt en zo bijdraagt tot een slimme, circulaire regio. Door procesbegeleiding, participatieve en co-creatieve methodieken, door burgers en partners bijeen te brengen, wil Vormingplus de beweging, de innovatie stimuleren én de inzichten vertalen naar iedereen.
Subsidie: 102.200 euro

5) Enchanté vzw met 'Naar een Vlaams Enchanté netwerk'. Enchanté is een Gents netwerk van hartelijke handelaars die kleine diensten aanbieden aan mensen in kwetsbare situaties. Van kapper tot café, van stopcontact tot koffie. De diensten zijn het middel, een netwerk vol warme plekken en positieve ontmoetingen het doel. Naast Enchanté Gent willen ze naar één overkoepelend Vlaams netwerk dat opstartende steden coacht, kennis deelt en impact meet.
Subsidie: 180.250 euro

6) Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg met 'Het BuurtPensioen' - burenhulpnetwerken in Brussel en Vlaanderen'. Het BuurtPensioen verbindt mensen met weinig of geen sociaal netwerk via burenhulp. Samen ontwikkelen ze netwerken waar talenten van mensen worden ingezet om elkaar te helpen in kleine dingen die een groot verschil maken. Mensen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond of herkomst, leren elkaar kennen en worden empowered om dingen samen te doen, er zijn voor anderen en zelf vorm te geven aan hun netwerk.
Subsidie: 75.000 euro

7) Konekt met 'The Changemakers'. The Changemakers zijn jongvolwassenen met talent die weigeren gereduceerd te worden tot hun beperking. Op weg naar een volwassen leven verlangen ze naar experimenteren en uitzoeken wat ze willen. Ze stellen het huidige systeem in vraag, tonen de wereld dat het anders kan. Dat ze een uitdagend volwassen leven kunnen uitbouwen vanuit hun talent. Want werken vanuit kracht en mogelijkheden geeft vleugels.
Subsidie: 93.988 euro

14.08.2018 | Visitaties sociaal-cultureel volwassenenwerk

Op 16 april werd het startschot voor de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties gegeven. In totaal worden 111 gesubsidieerde organisaties gevisiteerd door een visitatiecommissie die werkt volgens het visitatie- en beoordelingsprotocol. Het gaat om de voormalige verenigingen (53), bewegingen (34) en vormingsinstellingen (24) van het decreet van 4 april 2003.

Eind juni stond de teller op 25 gevisiteerde organisaties. Hiervan kregen 6 organisaties een positieve evaluatie zonder aanbevelingen en 16 organisaties een positieve evaluatie met aanbevelingen. Deze laatste dienen uiterlijk op 31 december 2019 samen met de subsidieaanvraag 2021-2025, een plan van aanpak in, waarin ze aantonen hoe ze tegemoet komen aan de aanbevelingen. Drie organisaties ontvingen een negatieve evaluatie met aanbevelingen. Zij volgen een remediëringstraject en tonen binnen maximaal 12 maanden aan hoe ze met de aanbevelingen zijn omgegaan.

Van eind augustus tot half december 2018 ontvangen alle overige organisaties een bezoek van een visitatiecommissie.

08.05.2018 | Presentatie infosessie sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol

Op 7 mei 2018 organiseerden het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Socius een infosessie over de sociaal-culturele projecten met een laboratoriumrol. Met deze projectsubsidies kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijk innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken.

PowerPointpresentatie van de infosessie

18.04.2018 | Infosessie sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol op 7 mei

Met het nieuw decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten, die maximaal drie jaar kunnen duren. Hiermee krijgen zowel erkende als niet erkende organisaties de kans om vernieuwing en dynamiek in de samenleving teweeg te brengen op een schaal die de gemeentegrenzen overschrijdt.

Voor projecten die ten vroegste op 1 januari 2019 van start gaan, dient de subsidieaanvrager uiterlijk op 15 juli 2018 een projectdossier in. Subsidieaanvragen dien je online in via KIOSK.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Socius organiseren op maandag 7 mei een informatiesessie over deze projectregeling. Doel van deze sessie: jouw idee matchen aan de subsidievoorwaarden en beoordelen of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen binnen deze regelgeving.

Benieuwd naar meer? Schrijf je in voor deze infosessie.

Programma

9u: Onthaal
9u30-10u30: Wat bepaalt het decreet? Hierin komen vragen aan bod als:
 • Wat zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingselementen?
 • Wat betekent bovenlokaal?
 • Hoe verhouden deze projecten zich tegenover de gewone werking van reeds erkende organisaties?
 • Hoe gebeurt de beoordeling?
10u30-10u45: Pauze
10u45-11u30: Laboratoriumrol:
 • De laboratoriumrol verwijst naar maatschappelijke innovatie vanuit een sociaal-cultureel perspectief: wat moeten we daar precies onder verstaan?
11u30-11u45: Verhouding tot andere projectregelingen:
 • Hoe verhoudt deze projectenregeling zich tegenover het transitiereglement en tegenover de innovatieve partnerprojecten.
 • Hoe bepaal je welke projectenlijn je best kan kiezen?
11u45-12u: Praktisch: hoe indienen in KIOSK?
12u: Vragen en broodjeslunch

Praktisch

De infosessie vindt plaats in het MUNTPUNT, zaal Mallemunt (op de 3de verdieping van het Schildknaapgebouw).

Muntpunt is gelegen in Munt 6 te Brussel, vlakbij het Centraal station.

We starten om 9u30. Nadien is er tijd om na te praten tijdens een broodjeslunch.

16.04.2018 | Start visitaties sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het startschot voor de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties is gegeven. Tussen 16 april en 7 december 2018 visiteert een visitatiecommissie alle 111 gesubsidieerde organisaties. Alle commissies werken volgens het visitatie- en beoordelingsprotocol dat is uitgewerkt door de adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De visitaties zijn een belangrijk moment voor de organisaties. Doel is de werking van de afgelopen twee jaar van alle gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenorganisaties te evalueren en hen te inspireren om hun sterke punten verder uit te bouwen. De visitatie is dus niet alleen een evaluatie-, maar ook een leermoment voor de organisaties.

Ook voor de medewerkers van de administratie en de externe deskundigen zijn de visitaties niet min. In de aanloop naar de visitaties is er hard gewerkt om de inhoudelijke voorbereiding en de praktische organisatie rond te krijgen. Tijdens de visitatieperiode investeren de deskundigen in een grondige voorbereiding van elk bezoek ter plaatse. Ze lezen het beleidsplan 2016-2020 en de voortgangsrapporten, analyseren de financiële verslagen en de kwantitatieve gegevens over de werking en gaan op zoek naar informatie via allerhande communicatiekanalen.

Het Departement CJM kijkt uit naar de visitaties en wenst de externe deskundigen en de organisaties leerrijke en boeiende gesprekken.

21.02.2018 | Subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol

Het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bepaalt dat diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie kunnen aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten.

Via een projectregeling wil de Vlaamse Regering enerzijds de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren en anderzijds mogelijkheden voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk creëren om in te spelen op actuele maatschappelijke uitdagingen die door de Vlaamse Regering worden geformuleerd.

Overeenkomstig artikel 39 van het uitvoeringsbesluit kan de Vlaamse Regering jaarlijks voor 1 februari naar aanleiding van actuele maatschappelijke gebeurtenissen bijkomende of prioritaire maatschappelijke uitdagingen formuleren.

In 2018 werden geen prioritaire uitdagingen geformuleerd voor de projecten die vanaf 1 januari 2019 van start kunnen gaan. Op die manier wil de Vlaamse Regering maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol. Zo kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijk innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Concreet betekent dit dat sociaal-culturele projecten via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's...

Een projectsubsidie kan toegekend worden voor een looptijd van maximaal drie jaar. De indiendatum voor projectaanvragen is uiterlijk 15 juli 2018.

Meer info: Subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele projecten: subsidievoorwaarden en criteria (PDF)