Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

18.04.2018 | Infosessie sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol op 7 mei

Met het nieuw decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten, die maximaal drie jaar kunnen duren. Hiermee krijgen zowel erkende als niet erkende organisaties de kans om vernieuwing en dynamiek in de samenleving teweeg te brengen op een schaal die de gemeentegrenzen overschrijdt.

Voor projecten die ten vroegste op 1 januari 2019 van start gaan, dient de subsidieaanvrager uiterlijk op 15 juli 2018 een projectdossier in. Subsidieaanvragen dien je online in via KIOSK.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media en Socius organiseren op maandag 7 mei een informatiesessie over deze projectregeling. Doel van deze sessie: jouw idee matchen aan de subsidievoorwaarden en beoordelen of het zinvol is om een subsidieaanvraag in te dienen binnen deze regelgeving.

Benieuwd naar meer? Schrijf je in voor deze infosessie.

Programma

9u: Onthaal
9u30-10u30: Wat bepaalt het decreet? Hierin komen vragen aan bod als:
 • Wat zijn de ontvankelijkheidsvoorwaarden en de beoordelingselementen?
 • Wat betekent bovenlokaal?
 • Hoe verhouden deze projecten zich tegenover de gewone werking van reeds erkende organisaties?
 • Hoe gebeurt de beoordeling?
10u30-10u45: Pauze
10u45-11u30: Laboratoriumrol:
 • De laboratoriumrol verwijst naar maatschappelijke innovatie vanuit een sociaal-cultureel perspectief: wat moeten we daar precies onder verstaan?
11u30-11u45: Verhouding tot andere projectregelingen:
 • Hoe verhoudt deze projectenregeling zich tegenover het transitiereglement en tegenover de innovatieve partnerprojecten.
 • Hoe bepaal je welke projectenlijn je best kan kiezen?
11u45-12u: Praktisch: hoe indienen in KIOSK?
12u: Vragen en broodjeslunch

Praktisch

De infosessie vindt plaats in het Ellipsgebouw, zaal 'VIP', Koning Albert II Laan 35, Brussel. We starten om 9u30. Nadien is er tijd om na te praten tijdens een broodjeslunch.

16.04.2018 | Start visitaties sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het startschot voor de visitaties van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties is gegeven. Tussen 16 april en 7 december 2018 visiteert een visitatiecommissie alle 111 gesubsidieerde organisaties. Alle commissies werken volgens het visitatie- en beoordelingsprotocol dat is uitgewerkt door de adviescommissie sociaal-cultureel volwassenenwerk.

De visitaties zijn een belangrijk moment voor de organisaties. Doel is de werking van de afgelopen twee jaar van alle gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenorganisaties te evalueren en hen te inspireren om hun sterke punten verder uit te bouwen. De visitatie is dus niet alleen een evaluatie-, maar ook een leermoment voor de organisaties.

Ook voor de medewerkers van de administratie en de externe deskundigen zijn de visitaties niet min. In de aanloop naar de visitaties is er hard gewerkt om de inhoudelijke voorbereiding en de praktische organisatie rond te krijgen. Tijdens de visitatieperiode investeren de deskundigen in een grondige voorbereiding van elk bezoek ter plaatse. Ze lezen het beleidsplan 2016-2020 en de voortgangsrapporten, analyseren de financiële verslagen en de kwantitatieve gegevens over de werking en gaan op zoek naar informatie via allerhande communicatiekanalen.

Het Departement CJM kijkt uit naar de visitaties en wenst de externe deskundigen en de organisaties leerrijke en boeiende gesprekken.

20.03.2018 | Deadline voortgangsrapport sociaal-culturele volwassenenorganisaties : 31 maart!

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties dienen op uiterlijk 31 maart 2018 het laatste voortgangsrapport van de beleidsperiode 2016-2020 in. Sinds 1 januari 2018 is het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van kracht. Hierdoor zijn de bepalingen en verwachtingen met betrekking tot het voortgangsrapport anders dan de voorbije jaren. Deze richtlijnen zijn toegelicht tijdens de vorming 'Opmaak van je (laatste) voortgangsrapport' van Socius.

Presentatie richtlijnen voortgangsrapport 2017/2018-2020 sociaal-culturele volwassenenorganisaties (PPT)

Sjablonen voor het financieel verslag:

Meer uitleg vind je op de pagina Decreet 2017 onder de rubriek Overgangsperiode.

 

06.03.2018 | Infosessie externe deskundigen

Het team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk organiseerde op vrijdag 2 maart en maandag 5 maart 2018 een infosessie voor de externe deskundigen voor de visitatie- en beoordelingscommissies van het Sociaal Cultureel Volwassenenwerk. Tijdens deze infosessies kwamen zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media als steunpunt Socius en belangenbehartiger De Federatie aan het woord om de externe deskundigen van informatie te voorzien over de sector, de decreten, de beleidsperiode 2016-2020, het visitatie- en beoordelingsprotocol, het evaluatie- en beoordelingsproces en de verwachtingen naar de externe deskundigen toe.

Presentatie Infosessie externe deskundigen visitatie- en beoordelingscommissies (.ppt)

 

21.02.2018 | Subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele projecten met laboratoriumrol

Het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bepaalt dat diverse sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven vanaf 2018 jaarlijks een subsidie kunnen aanvragen voor bovenlokale sociaal-culturele projecten.

Via een projectregeling wil de Vlaamse Regering enerzijds de laboratoriumrol in het sociaal-cultureel volwassenenwerk stimuleren en anderzijds mogelijkheden voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk creëren om in te spelen op actuele maatschappelijke uitdagingen die door de Vlaamse Regering worden geformuleerd.

Overeenkomstig artikel 39 van het uitvoeringsbesluit kan de Vlaamse Regering jaarlijks voor 1 februari naar aanleiding van actuele maatschappelijke gebeurtenissen bijkomende of prioritaire maatschappelijke uitdagingen formuleren.

In 2018 werden geen prioritaire uitdagingen geformuleerd voor de projecten die vanaf 1 januari 2019 van start kunnen gaan. Op die manier wil de Vlaamse Regering maximaal inzetten op projecten die een bijdrage leveren aan de invulling van de laboratoriumrol. Zo kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties of -initiatieven via maatschappelijk innoverende praktijken op zoek gaan naar antwoorden op diverse samenlevingsvraagstukken. Concreet betekent dit dat sociaal-culturele projecten via maatschappelijk innoverende praktijken antwoorden proberen te vinden op samenlevingskwesties. Ze kunnen daartoe exploreren met nieuwe strategieën, methodes, doelgroepen, thema's...

Een projectsubsidie kan toegekend worden voor een looptijd van maximaal drie jaar. De indiendatum voor projectaanvragen is uiterlijk 15 juli 2018.

Meer info: Subsidiemogelijkheden voor sociaal-culturele projecten: subsidievoorwaarden en criteria (PDF)

 

09.02.2018 | Benoeming externe deskundigen visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenenwerk

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag de leden van de pool van externe deskundigen voor de visitatie- en beoordelingscommissies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk benoemd. De visitatiecommissies hebben de opdracht om de sociaal-culturele volwassenenorganisaties te visiteren en te evalueren. De beoordelingscommissies hebben de opdracht om de subsidieaanvragen van sociaal-culturele volwassenenorganisaties te beoordelen en om een advies te formuleren met betrekking tot de subsidie-enveloppe van de organisaties voor de beleidsperiode 2021-2025. De lijst met externe deskundigen vind je hieronder terug.

Mogelijkheid tot wraking externe deskundigen sociaal-cultureel volwassenenwerk
Sociaal-culturele volwassenenorganisaties kunnen uiterlijk tot vrijdag 23 februari externe deskundigen wraken mits grondige motivatie. De organisatie bezorgt de namen van de gewraakte externe deskundigen en de motivatie aan het team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het departement beslist of de motivatie van de wraking van de externe deskundigen in kwestie al dan niet gegrond is. Indien de motivatie gegrond is, zetelen de gewraakte externe deskundigen niet in de visitatie- en beoordelingscommissie van deze organisatie.

Lijst externe deskundigen (PDF)
Contactadres Departement Cultuur, Jeugd en Media voor wraking externe deskundige: sociaalcultureel@vlaanderen.be

10.01.2018 | Richtlijnen voortgangsrapport sociaal-culturele volwassenenorganisaties

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties dienen op uiterlijk 31 maart 2018 het laatste voortgangsrapport van de beleidsperiode 2016-2020 in. Sinds 1 januari 2018 is het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van kracht. Hierdoor zijn de bepalingen en verwachtingen met betrekking tot het voortgangsrapport anders dan de voorbije jaren. In de loop van oktober ontving elke organisatie een brief met richtlijnen. Deze richtlijnen hebben we ook toegelicht tijdens de vorming 'Opmaak van je (laatste) voortgangsrapport' van Socius.

Presentatie richtlijnen voortgangsrapport 2017/2018-2020 sociaal-culturele volwassenenorganisaties (PPT)

21.12.2017 | Visitatie- en beoordelingsprotocol sociaal-cultureel volwassenenwerk goedgekeurd

Minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag het visitatie- en beoordelingsprotocol voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties goedgekeurd. In het protocol licht de Adviescommissie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk haar visie toe op het evaluatie- en beoordelingsproces van de organisaties. Het protocol bepaalt de aanpak van de commissies en de wijze waarop de evaluatie- en beoordelingscriteria tijdens de evaluatie en beoordeling aan bod komen en onderdeel vormen van het visitatieverslag en het subsidieadvies.

Visitatie- en beoordelingsprotocol (PDF)

07.12.2017 | Visitatie- en beoordelingsprotocol Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

De Adviescommissie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk maakte de voorbije weken een visitatie- en beoordelingsprotocol waarin ze haar visie toelicht op het evaluatie- en beoordelingsproces. In het protocol staat ook hoe de commissies zullen evalueren en beoordelen en op welke manier de evaluatie- en beoordelingscriteria tijdens de evaluatie en de beoordeling aan bod zullen komen en onderdeel vormen van het visitatieverslag en het subsidieadvies. Tijdens een infomoment op 4 december werd het visitatie- en beoordelingsprotocol toegelicht aan de coördinatoren van de gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties.

Presentatie Visitatie- en beoordelingsprotocol

14.11.2017 | Presentatie nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk heeft vorige week vrijdag op een infosessie in Gent het nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk toegelicht. De krachtlijnen van het decreet en de evaluatie- en de beoordelingscylus van organisaties met een werking in het Nederlandse taalgebied, al dan niet inclusief het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kwamen uitgebreid aan bod. Daarnaast werd ook ingezoomd op de verschillen met de evaluatie- en beoordelingscyclus van organisaties met een werking binnen specifieke regio's en op de projectregeling. Op maandag 18 december volgt de tweede infosessie in Mechelen.

Presentatie infosessie nieuw decreet

6.11.2017 | Startsubsidie sociaal-cultureel volwassenenwerk voor Fietsersbond en Sjelter

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz besliste om Fietsersbond en Sjelter een startsubsidie toe te kennen in het kader van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. De subsidie maakt het voor deze verenigingen mogelijk de komende twee jaren te groeien als organisatie en in 2020 een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van het nieuwe decreet betreffende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De subsidie bedraagt 50.000 euro per vereniging per jaar.

De Fietsersbond is een onafhankelijke ledenvereniging die actief is in Vlaanderen en in Brussel. Ze streeft ernaar om het aanspreekpunt en de belangrijkste stem te zijn op het vlak van fietsbeleid en fietsgebruik. De ervaring van de leden, de werking van de afdelingen en de kracht van de organisatie maakt van de Fietsersbond een belangenbehartiger van alle bestaande en potentiële fietsers.

De Sjelter is een vereniging voor oud-KSA leiding die een engagement opnemen ten aanzien van KSA groepen en de maatschappij. Door de huidige losse initiatieven van oud-leiding te koepelen onder 'De Sjelter' wil men de werking professionaliseren en het maatschappelijk engagement van deze oud-leiding inzetten in projecten met een sociale inslag die vanuit de koepel worden opgezet.


DOSSIER | Nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

27.10.2017 | Uitvoeringsbesluit decreet subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Na adviezen van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Bijhorende documenten

 • Uitvoeringsbesluit decreet SCW - besluit van de Vlaamse Regering
 • Uitvoeringsbesluit decreet SCW - nota aan de Vlaamse Regering
 • Uitvoeringsbesluit decreet SCW - advies SARC
 • Uitvoeringsbesluit decreet SCW - advies Raad van State
 • 09.10.2017 | Oproep deskundigen voor samenstelling visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenenwerk - Stel je kandidaat ten laatste op 15/11

  Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Het nieuw decreet geeft het sociaal-cultureel volwassenwerk nieuwe handvatten om haar maatschappelijke rol en opdracht te kunnen waarmaken in een veranderende samenleving. Voor de visitatie- en beoordelingscyclus in het kader van het nieuw decreet zoekt Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor cultuur, geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken.

  Concreet maak je deel uit van een visitatiecommissie van vier externe deskundigen en een deskundige van de administratie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de evaluatie van een groep van organisaties. Omwille van de continuïteit in het beoordelingsproces word je automatisch ook lid van een beoordelingscommissie die de subsidieaanvragen van sociaal-culturele volwassenenorganisaties voor de beleidsperiode 2021-2025 beoordeelt.

  Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk? Stel je kandidaat ten laatste op 15/11/2017 in de kandidatendatabank op www.iedereenkanzetelen.be. Dan word je opgenomen in een pool van visitatoren die beschikbaar zijn voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

  Meer info

 • Oproep deskundigen voor samenstelling visitatie- en beoordelingscommissies sociaal-cultureel volwassenenwerk (PDF)
 • 02.10.2017 | Publicatie van het 'nieuwe' decreet in het Belgisch Staatsblad

  Op 2 oktober 2017 werd het nieuwe decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het decreet wordt van kracht vanaf 1 januari 2018.

  11.09.2017 | Infosessies nieuw decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk op 10/11 en 18/12

  Begin juli gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het nieuwe decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het nieuwe decreet wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen. Voor alle erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties én voor organisaties die eraan denken om een subsidie aan te vragen binnen het nieuwe decreet organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media in samenwerking met Socius twee infosessies. Deelnemen kan in Gent op 10/11 of Mechelen op 18/12. Meer info en inschrijven.

  01.08.2017 | Goedkeuring uitvoeringsbesluit decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  Op 14 juli hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het uitvoeringsbesluit bij het decreet over de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media en daarna aan de Raad van State.

  Bijhorend document

 • Uitvoeringsbesluit
 • Aanstelling Adviescommissie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk

  De Vlaamse Regering stelde ook de voorzitter en de leden van een Adviescommissie Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk aan. De adviescommissie moet een visie en methodiek ontwikkelen om het gemeenschappelijk beoordelings- en visitatiekader te verfijnen en kwaliteitsvol uit te voeren. Concreet zal de commissie in het najaar, in functie van de start van de visitaties door de visitatiecommissies in april 2018, een visitatie- en beoordelingsprotocol ontwikkelen voor de beleidsperiode 2016-2020. Later zal de adviescommissie het proces van de inhoudelijke en zakelijke beoordeling door visitatie- en beoordelingscommissies evalueren en voorstellen tot bijsturing formuleren.

  De adviescommissie is als volgt samengesteld:

  • An Kint ( Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg)
  • Lode Vermeersch (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving - HIVA)
  • Joris Piot (KHLeuven/UCLL - Sociale School Heverlee)
  • Hilde Sels (Thomas More Hogeschool - cel kwaliteit)
  • Yves Rosseel (Kenniscentrum ARhus, vzw Het Portaal Roeselare, Innovatief Platform Levenslang & Levensbreed Leren)
  • Piet Callens (Hefboom vzw, Brussel)
  • Britt Dehertogh (Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, departement gezondheid en welzijn)
  • Jessy Siongers (Universiteit Gent Vakgroep Sociologie – Onderzoeksgroep CuDOS; Vrije Universiteit Brussel Vakgroep Sociologie – Onderzoeksgroep TOR)
  • Sofie Taghon (Departement Cultuur, Jeugd en Media, afdeling Sociaal-Cultureel Werk)

  05.05.2017 | Vlaamse Regering legt ontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk voor aan Vlaams Parlement

  Na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet over de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen en de nadruk leggen op de historisch emancipatorische kracht met inbegrip van de aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in onze samenleving. Het ontwerpdecreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.

  Bijhorende documenten

  23.03.2017 | Tweede principiële goedkeuring voorontwerp van decreet subsidiëring sociaal-cultureel volwassenenwerk

  Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, en na overleg met de vakbonds- en werkgeversorganisaties hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Het wil de maatschappelijke rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk herbevestigen en waarderen en de nadruk leggen op de historisch emancipatorische kracht met inbegrip van de aandacht voor specifieke en kwetsbare groepen in onze samenleving. Over dit voorontwerp van subsidiedecreet wordt nu advies ingewonnen bij de Raad van State.

  Bijhorende documenten

  23.12.2016 | Goedkeuring voorontwerp van decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk

  De Vlaamse Regering heeft op 23 december 2016 het voorontwerp van decreet over de subsidiëring van het sociaal-cultureel volwassenenwerk principieel goedgekeurd. Volgende stappen zijn advies inwinnen van de Strategische Advies Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) en overleg organiseren met de vakbonds- en werkgeversorganisaties.

  Bijhorende documenten