Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenWie kan een projectaanvraag indienen?

Subsidieaanvragen kunnen enkel worden ingediend door vzw's (verenigingen zonder winstoogmerk). Verenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen dienen wel te motiveren hoe ze het project of de resultaten ervan zullen verankeren in de werking. Uitzondering hierop zijn projecten naar gedetineerden.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?

Een project moet kansengroepen toeleiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten, of moet uitgaan van een kansengroep. Projecten voor of door volgende kansengroepen komen in aanmerking:
 • personen met een handicap
 • gedetineerden
 • personen in armoede
 • personen met een diverse etnisch-culturele achtergrond (volgens de regelgeving: mensen met een sociaal-culturele herkomst uit een niet-Benelux-land)
 • gezinnen met kinderen (het gaat hier om projecten die gezinsgebonden participatie stimuleren voor gezinnen met in hoofdzaak kinderen jonger dan 18 jaar)

Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?

De projecten zullen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
 • de wijze waarop het project inspeelt op en tegemoetkomt aan de eigenheid van de kansengroep of vertrekt vanuit de kansengroep;
 • de actieve participatie van de doelgroep in de totstandkoming van het project;
 • de bijdrage van het project aan het wegwerken van participatiedrempels;
 • de inbedding van het project in een netwerk of samenwerkingsverband met relevante actoren om de slaagkansen van het project te maximaliseren;
 • de aandacht voor een meer inclusieve cultuur-, jeugdwerk- of sportpraktijk door actieve participatie van kansengroepen, participatie in gezinsverband of intergenerationele initiatieven.

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:
 • uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
 • uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar
 • Let op: meerjarige projecten kunnen uitsluitend op 1 augustus indienen. Maximale looptijd van meerjarige projecten is 3 jaar.

Meer info in de rubriek in te dienen

Welke procedure doorloopt een aanvraagdossier?

De projecten worden beoordeeld door een beoordelingscommissie. Op basis van het advies van de beoordelingscommissie formuleert de administratie een ontwerp van beslissing en legt dat voor aan de minister voor 1 april (voor projecten ingediend voor 1 februari) of voor 1 oktober (voor projecten ingediend voor 1 augustus). De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 1 mei of 1 november.

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

Indien de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd, wordt de subsidie per kalenderjaar uitbetaald als volgt:
 • een voorschot van 80% wordt uitbetaald na de ondertekening van het besluit waarin de subsidie wordt toegekend
 • een saldo van 20% wordt uitbetaald nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd, nageleefd werden, en dat de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het financieel en werkingsverslag.

De aanvrager stuurt uiterlijk twee maanden na afloop van het project een financieel verslag en een werkingsverslag naar het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Enkel kosten die gemaakt zijn in de looptijd van het project en na de toekenning van het subsidiebedrag komen in aanmerking.

Subsidieaanvragen voor projecten met een duurtijd langer dan 1 jaar

Bij een project van langer dan een jaar wordt het project in de subsidieaanvraag opgedeeld per kalenderjaar en wordt een raming van de inkomsten en uitgaven per kalenderjaar gegeven.

De projectuitvoerder bezorgt aan de administratie uiterlijk op 15 februari een financieel en werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar en, als dat van toepassing is, een planning en een begroting voor het lopende kalenderjaar. Eventuele bijsturingen in de loop van het project of afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke aanvraagdossier worden grondig gemotiveerd. Projecten die op 15 februari minder dan 6 maanden in uitvoering zijn worden daarvan vrijgesteld en nemen de verantwoording op in het volgende financieel verslag en in het volgende werkingsverslag.