Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenAanvraag subsidie

Subsidies voor participatieprojecten voor kansengroepen kunnen enkel via de webapplicatie KIOSK worden aangevraagd en niet per post of via e-mail.

De aanvraagprocedure wordt stap voor stap uitgelegd in de handleiding KIOSK. Of maak gebruik van de antwoorden op veelgestelde vragen. Geen antwoord gevonden op je vraag? Mail dan naar kiosk@vlaanderen.be.

Indiendata

Voor participatieprojecten zijn er twee indiendata:
  • uiterlijk op 1 februari voor éénjarige projecten die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
  • uiterlijk op 1 augustus voor één- en meerjarige projecten die starten in het volgende kalenderjaar
  • Let op: meerjarige projecten kunnen uitsluitend op 1 augustus indienen. Maximale looptijd van meerjarige projecten is 3 jaar.

Verantwoording subsidie

De afdeling zal nagaan of een verkregen subsidie correct werd gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van een financieel verslag en een werkingsverslag.

Werkingsverslag (inhoudelijk)

Een inhoudelijke beschrijving van de acties en initiatieven die in het kader van het project werden gerealiseerd en wat de bijdrage hiervan was tot de oorspronkelijk gestelde doelstellingen en resultaten. Uit dit verslag moet blijken op welke manier de participatiedrempels voor de kansengroep(en) werden weggewerkt.

Financieel verslag

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het project.

Beide verslagen moeten door twee leden van de raad van bestuur van de vzw worden ondertekend en “voor waar en echt verklaard” worden.

Verantwoording subsidie voor projecten met een duurtijd langer dan 1 jaar

Bij een project van langer dan een jaar wordt het project in de subsidieaanvraag opgedeeld per kalenderjaar en wordt een raming van de inkomsten en uitgaven per kalenderjaar gegeven.


Uiterlijk op 15 februari dient de aanvrager een financieel en werkingsverslag in over het voorbije kalenderjaar en, als dat van toepassing is, een planning en een begroting voor het lopende kalenderjaar. Eventuele bijsturingen in de loop van het project of afwijkingen ten opzichte van het oorspronkelijke aanvraagdossier worden grondig gemotiveerd. Projecten die op 15 februari minder dan 6 maanden in uitvoering zijn worden daarvan vrijgesteld en nemen de verantwoording op in het volgende financieel verslag en in het volgende werkingsverslag.

De afdeling deelt uiterlijk op 15 maart mee of het project kan worden verdergezet.