Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Participatiebeleid

Op 9 januari 2008 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport goed. Het Participatiedecreet beoogt de ondersteuning, verrijking en versterking van de participatie in het cultuur-, jeugd- en sportbeleid.
De afdeling Sociaal-Cultureel Werk voert onderstaande maatregelen uit.

Verenigingen met een specifieke opdracht

De Vlaamse overheid kan verenigingen subsidiëren om hun expertise te ontsluiten en ter beschikking te stellen van het cultuur-, jeugd- en sportverenigingsleven.

Vereniging gedetineerden

In deze rubriek vind je informatie over de voorwaarden waaraan een vereniging moet voldoen om gesubsidieerd te worden als vereniging ter bevordering van de culturele en sportieve participatie van gedetineerden.
 

Bibliotheekwerking gedetineerden

Om de reguliere bibliotheekwerking uit te breiden tot de gevangenissen, sluit de Vlaamse overheid convenanten af met gemeenten met een gevangenis op hun grondgebied.

Participatieprojecten kansengroepen

Om een diverse, duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk en sport te bevorderen, subsidieert de Vlaamse overheid jaarlijks projecten die erin slagen die groepen via een vernieuwend concept toe te leiden naar culturele, jeugdwerk- of sportieve activiteiten.
 

Lokale netwerken armoede

De aanpak van armoede is ook een opdracht voor het lokale niveau. De Vlaamse overheid moedigt daarom gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch beleid uit te bouwen voor de kansengroep personen in armoede via de creatie van lokale netwerken.

Laagdrempelige educatie kansengroepen

Deelname aan korte praktijkgerichte opleidingen is niet alleen op zich een leerrijke ervaring, maar vaak ook een eerste aanzet naar de deelname aan andere culturele en sportieve activiteiten. Daarom wil de Vlaamse overheid dergelijke laagdrempelige initiatieven ondersteunen.
 

Hobbyverenigingen

Om de gemeenschapsvormende waarde en de kwalitatieve ondersteuning van lokale hobbyverenigingen te stimuleren, subsidieert de Vlaamse overheid hobbyverenigingen.

Ook andere entiteiten spelen een rol in de uitvoering van het Participatiedecreet.
Hieronder vind je meer informatie bij die onderdelen en de nodige contactgegevens.

Participatie-instellingen

De Vlaamse Regering subsidieert drie transversale participatie-instellingen. Het gaat om verenigingen zonder winstoogmerk die werken rond enerzijds verhoging en verbreding van de participatie en anderzijds vernieuwing en verdieping van de participatie van kansengroepen.

Proeftuinen

Proeftuinen worden gedefinieerd als “initiatieven die met het oog op methodische of inhoudelijke vernieuwing, en op projectmatige wijze, inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de cultuur-, jeugd- of sportsector, en waarvan de projecttermijn beperkt blijft tot maximaal vijf jaar”.

Meer info over de proeftuinen sport
Meer info over de proeftuinen jeugd – brede school
Meer info over de proeftuinen jeugd – kansengroepen

 

Grootschalige cultuur-, jeugd- en sportevenementen

Het Participatiedecreet geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid om jaarlijks een of meer topevenementen te ondersteunen waarin de participatie van een breed publiek in cultuur, jeugdwerk of sport centraal staat.

Cultuur- en sportgemeente van Vlaanderen

Het Participatiedecreet geeft de Vlaamse overheid de mogelijkheid om een gemeente aan te wijzen die gedurende een jaar de titel van Cultuurgemeente van Vlaanderen of Sportgemeente van Vlaanderen kan dragen.