Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Meerjarenplanning


Sinds 1 januari 2016 ontvangen de lokale besturen geen subsidies meer voor het voeren van een lokaal cultuurbeleid. Deze sectorale middelen zijn geïntegreerd in het Gemeentefonds en niet langer geoormerkt. Ook de voorwaarden voor het verkrijgen van die middelen en de daaraan gekoppelde rapporteringsplicht zijn weggevallen. In de plaats daarvan genieten de lokale besturen van een verruimde basisfinanciering via het Gemeentefonds.

Voor de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand blijft de huidige regeling van kracht. Dit wil zeggen dat zij nog steeds ingetekend blijven op de verschillende Vlaamse beleidsprioriteiten waarop zij ingetekend hebben en zij hiervoor dus ook subsidies blijven ontvangen. De betrokken gemeenten behouden de nodige vrijheid om binnen deze Vlaamse beleidsprioriteiten een eigen beleid te ontwikkelen.Vlaamse beleidsprioriteiten en de relevante wetgevende context

In 2011 is de administratieve regelgeving in Vlaanderen grondig gewijzigd. Dit had gevolgen voor het decreet Lokaal Cultuurbeleid. Hier volgt een kort overzicht van de wijzigingen:

Planlastendecreet

Het Planlastendecreet van 15 juli 2011 (nieuw venster) verminderde de plan- en rapporteringsverplichtingen voor de gemeenten aanzienlijk. Dit decreet geeft meer vrijheid aan de gemeenten om binnen de Vlaamse beleidsprioriteiten het eigen lokaal beleid vorm te geven.

Belangrijk gevolg hiervan is afschaffing van de afzonderlijke sectorale beleidsplannen. Dus: ook het in 2002 ontstane 'cultuurbeleidsplan' wordt vanaf 2014 afgeschaft. Gemeenten moeten over de grenzen van sectoren heen werken en alles bundelen in een strategisch gemeentelijk meerjarenplan. In dit meerjarenplan geeft de gemeente aan hoe men op lokaal vlak invulling geeft aan de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Concreet gevolg voor het lokaal cultuurbeleid: het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 13 juli 2001 werd vervangen door een nieuw decreet: decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.

Beleids- en Beheerscyclus

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de Beleids- en Beheerscyclus (nieuw venster) bepaalt de nieuwe wijze waarop gemeenten de meerjarenplanning, het jaarlijkse budget en de jaarrekening vanaf 1 januari 2014 moeten opstellen.

Dit besluit verplicht de lokale besturen strategisch na te denken over de financiële aspecten van de beleidsvoering, de inhoudelijke planning, de uitvoering van het beleid en de evaluatie ervan.

Witboek Interne Staatshervorming

Het Witboek Interne Staatshervorming van 8 april 2011 (nieuw venster) bevat naast een knelpuntenanalyse en een algemene visie op de interne bestuurlijke organisatie, een onderdeel met doorbraken op lange en korte termijn te realiseren binnen de verschillende beleidsdomeinen.

Er zijn 5 uitvoeringslijnen waarin samen 69 doorbraken zijn ondergebracht:
 • versterking bestuurskracht van de gemeenten
 • meer autonomie en bevoegdheden voor de gemeenten
 • performante processen - minder interveniërende niveaus
 • afbakening provinciale taakstelling
 • vereenvoudiging van de intermediaire ruimte

Het decreet Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012

Het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.

Dit decreet geldt enkel nog voor de gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand en voor de vzw's met een bijzondere opdracht.

Een gemeente die financiële ondersteuning wil vanuit het decreet Lokaal Cultuurbeleid moet intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid. Deze beleidsprioriteiten zijn:

 • een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid te voeren (gemeentelijk cultuurbeleid)
 • een laagdrempelige bibliotheek te organiseren (bibliotheek)
 • een cultuurcentrum in te richten (cultuurcentrum)

De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

De Vlaamse beleidsprioriteiten worden verder verduidelijkt in een aantal beleidsaccenten.

Beleidsaccenten gemeentelijk cultuurbeleid

De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid, met aandacht voor:

 • gemeenschapsvorming
 • cultuureducatie
 • het bereiken van kansengroepen

Beleidsaccenten openbare bibliotheek

De gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die:

 • cultuureducatie en leesmotivatie stimuleert
 • e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen bevordert en informatiegeletterdheid en mediawijsheid verhoogt
 • aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen voorziet
 • samenwerkt met onderwijsinstellingen

Beleidsaccenten cultuurcentrum

De gemeente beschikt over een cultuurcentrum dat

 • een eigen cultuuraanbod met een lokale en regionale uitstraling realiseert
  • dat inspeelt op vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen
  • dat aandacht heeft voor een spreiding van en wisselwerking met gezelschappen die door Vlaanderen worden ondersteund
 • dat actief ondersteuning biedt aan amateurkunsten en (sociaal-)culturele verenigingen
 • dat een aangepast aanbod van kunst- en cultuureducatie in samenwerking met relevante actoren voorziet

Lokale participatie

De organisatie van lokale participatie aan het cultuurleven blijft verplicht. Concreet: de oprichting van één gemeentelijke cultuurraad of de oprichting van sectorale deelraden met adviserende bevoegdheid is verplicht.