Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenAanvraag subsidie

De subsidieaanvraag voor lokale netwerken voor personen in armoede wordt vanaf 2019 digitaal ingediend via de webapplicatie KIOSK. Je kan t.e.m. 1 oktober 2019 een aanvraag indienen die geldt voor de rest van de beleidsperiode.

De inhoudelijke handleiding voor de aanvrager helpt je doorheen de aanvraagprocedure. Heb je nog inhoudelijke vragen? Contacteer ons dan via participatiedecreet@vlaanderen.be of op 02 553 42 27.

Meer informatie over KIOSK zelf (account aanmaken, vertegenwoordiging toevoegen,…) vind je in de technische handleiding. Er is ook een lijst met veelgestelde vragen beschikbaar. Voor technische vragen over KIOSK kan je terecht bij kiosk@vlaanderen.be

Verantwoording subsidie

De administratie zal nagaan of een verkregen subsidie correct werd gebruikt.

De gemeente moet jaarlijks voor 1 mei een verantwoordingsnota indienen. Deze nota bestaat uit twee delen:
  • 1. een overzicht van gerealiseerde uitgaven:
    • dit overzicht verantwoordt zowel de subsidies als de inbreng van de gemeente en/of het OCMW
    • het bevat ook de verdeling van de middelen over de verschillende initiatieven,
    • Let op: het is niet nodig de bewijsstukken of andere verwijzingen toe te voegen
  • 2. een verklarend gedeelte waarin wordt aangegeven of de afsprakennota werd uitgevoerd zoals gepland of er eventueel werd afgeweken van het geplande. Dit verklarend gedeelte wordt opgesteld door het bestuur van de gemeente of door het bestuursorgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Voor de verantwoording van de subsidies 2019 gebruik je het document verantwoordingsnota subsidies lokale netwerken personen in armoede 2019 (.xls)

Bijkomende informatie over de verantwoording en de uitbetaling van de subsidie vind je in de richtlijnen bij de uitvoering van de afsprakennota vrijetijdsparticipatie.

Elk jaar, voor 1 mei moet deze verantwoordingsnota worden ingediend bij het administratie:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en Erkennen
Team Transversaal en Bovenlokaal
Ellen Goossens
Arenbergstraat 9 – 2e verdieping
1000 Brussel

Het saldo van 20% wordt pas uitbetaald na aanvaarding van deze verantwoordingsnota.
Als blijkt dat de gemeente (drie keer) of de VGC (twee keer) minder subsidiabele uitgaven heeft gerealiseerd dan het trekkingsrecht, wordt het saldo evenredig beperkt. Eventueel te veel uitbetaalde voorschotten worden indien mogelijk in mindering gebracht op de volgende voorschotten.