Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienenAanvraag subsidie

Een aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat de gesubsidieerde periode voorafgaat via het formulier van de administratie gebeuren.

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een subsidieaanvraag wensen in te dienen, nemen contact op met de contactpersoon van de administratie.

Het formulier bezorg je als volgt aan het departement:

  • één exemplaar op papier, ondertekend en losbladig
  • één exemplaar elektronisch

Verzend de papieren versie aangetekend of geef deze af tegen ontvangstmelding bij de administratie.

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en Erkennen
Team Transversaal en (Boven)lokaal
Katia De Vos
Arenbergstraat 9 – 2e verdieping
1000 Brussel

De elektronische versie verzend je naar Katia De Vos (katia.devos[at]cjsm.vlaanderen.be)

Verantwoording subsidie

De administratie zal nagaan of een verkregen subsidie correct werd gebruikt.

De gemeente moet jaarlijks voor 1 mei een verantwoordingsnota indienen. Deze nota bestaat uit twee delen:
  • 1. een overzicht van gerealiseerde uitgaven:
    • dit overzicht verantwoordt zowel de subsidies als de inbreng van de gemeente en/of het OCMW
    • het bevat ook de verdeling van de middelen over de verschillende initiatieven,
    • Let op: het is niet nodig de bewijsstukken of andere verwijzingen toe te voegen
  • 2. een verklarend gedeelte waarin wordt aangegeven of de afsprakennota werd uitgevoerd zoals gepland of er eventueel werd afgeweken van het geplande. Dit verklarend gedeelte wordt opgesteld door het bestuur van de gemeente of door het bestuursorgaan van het intergemeentelijke samenwerkingsverband of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Voor de verantwoording van de subsidies 2017 gebruik je het document verantwoordingsnota subsidies lokale netwerken personen in armoede 2017 (.xls)

Elk jaar, voor 1 mei moet deze verantwoordingsnota worden ingediend bij het administratie:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Subsidiëren en Erkennen
Team Transversaal en (Boven)lokaal
Katia De Vos
Arenbergstraat 9 – 2e verdieping
1000 Brussel

Het saldo van 20% wordt pas uitbetaald na aanvaarding van deze verantwoordingsnota.
Als blijkt dat de gemeente (drie keer) of de VGC (twee keer) minder subsidiabele uitgaven heeft gerealiseerd dan het trekkingsrecht, wordt het saldo evenredig beperkt. Eventueel te veel uitbetaalde voorschotten worden indien mogelijk in mindering gebracht op de volgende voorschotten.