Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

15.02.2017 | Reeks 'Bibliotheken in cijfers gevat' neemt het publieksbereik en de collecties van bibliotheken onder de loep

Meer dan 19 miljoen bezoeken en 1,4 miljoen leners per jaar. Meer vrouwen dan mannen. 16% van de volwassenen tegenover 40% van de jongeren leent materialen in de bibliotheek. En vooral strips en dvd's zijn populair. Meer cijfers vind je in de reeks 'Bibliotheken in cijfers gevat'. Eén thema wordt voor de volledige sector uitgelicht op basis van de verzamelde gegevens in Bios. De eerste twee rapporten focussen op publieksbereik en bibliotheekcollecties.

Het rapport over het publieksbereik van bibliotheken brengt de cijfers en evoluties over het aantal leners, het aantal groepskaarten en het aantal bibliotheekbezoeken in kaart. In het rapport over bibliotheekcollecties focussen we op de materialen die de bibliotheken in hun bezit hebben. Beide publicaties kan je raadplegen op het Kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken.

14.12.2016 | Uitbetaling saldo 2015 lokaal cultuurbeleid

Het saldo 2015 voor het lokaal cultuurbeleid werd uitbetaald op 30 november 2016. Het bedrag van de verschillende werksoorten wordt gecumuleerd op de rekening gestort. Alle gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden ontvangen hierover binnenkort een brief met een overzicht van de bedragen per werksoort.

Dit saldo 2015 is de laatste uitbetaling voor de werksoorten van het lokaal cultuurbeleid aan de lokale besturen (met uitzondering van de faciliteitengemeenten in de rand en de Brusselse gemeenten).

De subsidie lokaal cultuurbeleid werd samen met de zes andere sectorale subsidiestromen (lokaal jeugdbeleid, sportbeleid, integratie, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en flankerend onderwijsbeleid) omgevormd tot één nieuwe dotatie die lokale besturen vanaf 1 januari 2016 ontvangen via het Gemeentefonds. De subsidie lokaal cultuurbeleid voor de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de randgemeenten en de Brusselse gemeente blijft bestaan. Dit wordt geregeld in het decreet tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds.

11.10.2016 | Cijfers 2015 voor bibliotheken en cultuurcentra beschikbaar

Sinds vandaag zijn de gegevens van 2015 voor 69 cultuurcentra en 314 openbare bibliotheken beschikbaar op het kennisportaal cultuurcentra en bibliotheken. Voor het eerst zijn er voor bibliotheken cijfers over infrastructuur, openingsuren, internettoegang en uitleenprocedure toegevoegd. Als we de cijfers voor bibliotheken in detail bekijken, krijgen we grotendeels een bevestiging van de globale trends die de voorbije jaren waren ingezet. Het totaal aantal leners kent een lichte daling, terwijl het bezoekersaantal blijft toenemen. Opvallend is voorts de digitale opmars van bibliotheken en hun bezoekers. De cijfers voor de cultuurcentra tonen onder meer aan dat het aanbod aan activiteiten in de cultuurcentra toeneemt. Ook het aantal personen of verenigingen die deelnemen aan de activiteiten van de cultuurcentra stijgt.

De cijfers en grafieken worden interactief aangeboden: iedereen kan aan de slag om de gegevens te verfijnen volgens eigen wensen of noden. Het kennisportaal maakt het ook mogelijk om gemeenten onderling te vergelijken. Op die manier kunnen lokale besturen en cultuurprofessionals een belangrijk onderdeel van hun cultuurbeleid analyseren om het verder te verdiepen en te versterken.

Ga naar wwww.kennisportaalccenbib.be