Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

De subsidielijn voor laagdrempelige educatie van kansengroepen in het Participatiedecreet is uitdovend. De gesubsidieerde organisaties krijgen nog middelen tot eind 2020, maar nieuwe organisaties kunnen geen subsidies meer aanvragen.Wie kan een subsidie krijgen?

De Vlaamse overheid subsidieert voor een periode van vijf jaar maximaal vijf verenigingen met een landelijke werking voor de ondersteuning van vormingsinitiatieven. Onder die verenigingen bevinden zich:
  • minstens twee sociaal-culturele verenigingen
  • minstens één sportvereniging
  • minstens één vereniging voor blinden en slechtzienden

Aan welke voorwaarden moet men voldoen?

De aangeboden vormingsinitiatieven zijn laagdrempelig en gericht op praktische vaardigheden. De inhoud kan wel verschillen per categorie van aanbieder.
  • voor de sociaal-culturele verenigingen: laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte vormingsinitiatieven
  • voor de sportvereniging: laagdrempelige, op praktische vaardigheden gerichte vormingsinitiatieven in sportgerelateerde bewegingsvormen
  • voor de vereniging voor blinden en slechtzienden: vormingsinitiatieven, gericht op het aanleren en trainen van praktische vaardigheden en het gebruiken van aangepaste technische hulpmiddelen

De verenigingen moeten bij de subsidieaanvraag op basis van twee jaar werking aantonen dat ze een divers en op praktische vaardigheden gericht aanbod op een laagdrempelige en kwaliteitsvolle manier kunnen waarborgen.

  • Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de Vlaamse Regering en de verenigingen, waarin minstens het te presteren aantal vormingsuren op jaarbasis, de aanpak en het bereik van initiatieven bij kansengroepen, alsook het subsidiebedrag bepaald worden.

Van de totale hoeveelheid gepresteerde uren van de sociaal-culturele verenigingen wordt minstens een derde besteed aan vormingsinitiatieven voor kansengroepen.

De vorminginitiatieven kunnen worden aangeboden aan lokale initiatiefnemers die zich richten tot kansengroepen (laaggeschoolden, personen in armoede, personen met een handicap of personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond). Voor de activiteiten van de twee sociaal-culturele verenigingen kunnen ook lokale initiatiefnemers uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk, het jeugdwerk en de sportsector in aanmerking genomen worden.

Hoe en wanneer een subsidieaanvraag indienen?

Aanvragen worden bij het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, afdeling Sociaal-Cultureel Werk ingediend. Dit gebeurt uiterlijk op 1 september van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Aangezien er maximaal vijf verenigingen worden gesubsidieerd, kan een aanvraag enkel worden ingediend zolang dat aantal niet is bereikt (rekening houdend met de onderverdeling sociaal-cultureel werk, sport, blinden en slechtzienden) of in het jaar dat een vijfjarige overeenkomst afloopt.

Meer info vind je in de rubriek Laagdrempelige educatie voor kansengroepen > In te dienen

Hoe en wanneer wordt over een subsidieaanvraag beslist?

De administratie gaat na of de vereniging in aanmerking komt voor subsidiëring en formuleert een ontwerp van beslissing. Dit ontwerp wordt uiterlijk op 30 september aan de minister bezorgd. Daarvoor worden uit de visienota de vormingsactiviteiten geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidies. De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 31 oktober.

Hoe en wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidies worden verstrekt per kalenderjaar. De verenigingen ontvangen twee zesmaandelijkse voorschotten van 45 % van het voor dat jaar toe te kennen subsidiebedrag. Het overgebleven saldo wordt uitbetaald voor 1 juli van het volgende jaar. Het agentschap zal nagaan of een verkregen subsidie correct werd gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van een voortgangsrapport.
Dit gebeurt nadat de administratie heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie toegekend werd nageleefd werden. Er wordt ook gecontroleerd of de subsidie aangewend werd voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend.

Welke subsidie kan een aanbieder ontvangen?

De aanbieders worden gesubsidieerd op basis van een bedrag van € 30 euro per uur vormingsactiviteit.