Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

De subsidielijn voor laagdrempelige educatie van kansengroepen in het Participatiedecreet is uitdovend. De gesubsidieerde organisaties krijgen nog middelen tot eind 2020, maar nieuwe organisaties kunnen geen subsidies meer aanvragen.Aanvraag subsidie

De aanvraag omvat minstens de volgende gegevens:
 • de nodige administratieve gegevens: minstens de identificatiegegevens van de vereniging, het ondernemingsnummer en het rekeningnummer waarop de toegekende subsidie gestort mag worden
 • een nota waarin minstens twee jaar ervaring aangetoond wordt met een divers, laagdrempelig en kwaliteitsvol aanbod dat op praktische vaardigheden is gericht
 • een visienota waarin voor een periode van vijf jaar wordt aangetoond:
  • welke activiteiten (gegroepeerd per cluster of deeldomein) de vereniging kan aanbieden die gericht zijn op het bijbrengen van elementaire vaardigheden, om zo de zelfredzaamheid van deelnemers te verhogen
  • hoe de activiteiten van de vereniging inspelen op de behoeften van kansengroepen
  • welke doelstellingen en visie op de educatieve begeleiding de vereniging vooropstelt
 • de begroting van de vereniging voor het volgende jaar

Verenigingen die al minstens twee jaar door de Vlaamse overheid met dit doel worden gesubsidieerd, zijn vrijgesteld van de nota waarin twee jaar ervaring wordt aangetoond.

Voor de sociaal-culturele verenigingen beoogt de visienota een aanbod van minstens tienduizend uren op jaarbasis.

De aanvraag moet je als volgt bezorgen aan de administratie:
 • één exemplaar op papier, ondertekend
 • één exemplaar elektronisch

Verzend de papieren versie aangetekend of geef deze af tegen ontvangstmelding bij administratie:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Sarah Beernaert
Arenbergstraat 9, 4e verdieping
1000 Brussel
[e] Sarah Beernaert (sarah.beernaert[at]cjsm.vlaanderen.be)


Verantwoording subsidie

Voortgangsrapport

De administratie zal nagaan of een verkregen subsidie correct werd gebruikt. Dit gebeurt aan de hand van een voortgangsrapport.

Jaarlijks uiterlijk op 1 april bezorgen de verenigingen aan de administratie een voortgangsrapport, dat een terugblik biedt op het voorbije jaar en een vooruitblik op het lopende jaar. Dat voortgangsrapport bestaat minimaal uit een werkingsverslag en een financieel verslag van het voorbije jaar en een jaarplan en een begroting voor het lopende jaar.

Samen met het financieel verslag wordt een verslag ingediend van een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, of van een externe accountant die geen andere opdrachten vervult voor de vereniging.

Deze documenten moeten goedgekeurd zijn door de algemene vergadering van de vereniging.