Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

De tussenkomst in de reis- en verblijfkosten wenst internationale initiatieven te stimuleren binnen het beleid voor amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circus en het lokaal cultuurbeleid.

Welke internationale initiatieven komen in aanmerking?

 • Een bezoek aan het buitenland of de ontvangst van een buitenlandse delegatie in het kader van een internationale bilaterale uitwisseling.
 • Een studiebezoek in het buitenland.
 • De actieve deelname aan een seminarie of congres in het buitenland.
 • Overleg met internationale partners ter voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma.
 • Voor de domeinen amateurkunsten en circuskunsten wordt op basis van deze regelgeving enkel een studiebezoek in het buitenland gesubsidieerd.

Welke internationale initiatieven komen niet in aanmerking?

 • Internationale initiatieven voor de domeinen amateurkunsten en circuskunsten worden gesubsidieerd binnen het Amateurkunstendecreet en het Circusdecreet. Voor deze domeinen kan op basis van deze regelgeving enkel een studiebezoek in het buitenland worden gesubsidieerd.
 • Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidies door Europese programma’s (wanneer een Europese subsidie dus is toegekend) worden evenmin op basis van deze regelgeving goedgekeurd. Uitzondering hierop is voorbereidend overleg zoals in punt (4) hierboven staat vermeld.

Voor wie?

 • Zowel de aanvrager als de activiteit waarvoor een tussenkomst wordt gevraagd, bevinden zich binnen de beleidsvelden amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, lokaal cultuurbeleid, participatie, circus of Vlaamse Gebarentaal.
 • De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid met maatschappelijke zetel in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel hoofdstad die wegens zijn activiteiten moet worden beschouwd als uitsluitend te behoren tot de Vlaamse Gemeenschap.
 • Per aanvrager wordt maximaal één aanvraag per jaar goedgekeurd.

Wat wordt er terugbetaald?

 • Reiskosten van en naar de bestemming.
 • Kosten voor vervoer ter plaatse

  Als u uw eigen auto gebruikt, worden de vervoersonkosten berekend aan de hand van een kilometervergoeding die ook geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid; de afspraken rond carpooling gelden niet voor externen.

 • Verblijfkosten (overnachting en ontbijt)

  Hierbij wordt rekening gehouden met de maximale bedragen voor logies en ontbijt die vermeld staan in de omzendbrief buitenlandse dienstreizen.

Welk bedrag?

 • Maximum 75% van de bewezen kosten.
 • Een maximum van 1 000 euro per deelnemer en van 5 000 euro per dossier
Kosten worden terugbetaald na voorlegging en goedkeuring van de bewijsstukken.

Wanneer aanvragen?

De aanvraag moet tijdig ingediend worden per brief (per post of tegen ontvangstmelding) én per mail. Als indiendatum telt de datum van de poststempel of de datum van het ontvangstbewijs.

Er zijn vier indiendata per jaar:

periode initiatief indienen beslissing administratie
januari tot en met maart uiterlijk 1 oktober van het voorgaande jaar 1 november
april tot en met juni uiterlijk 1 januari van hetzelfde jaar 1 februari
juli tot en met september uiterlijk 1 april van hetzelfde jaar 1 mei
oktober tot en met december uiterlijk 1 juli van hetzelfde jaar 1 augustus

Hoe verloopt de beoordeling?

Dossiers worden beoordeeld per trimester op basis van
 • De voorwaarden waaraan de aanvrager en de activiteit moeten voldoen.
 • De kwaliteit van de aanvraag, de meerwaarde voor de organisatie, de motivatie en de begroting.
 • De inspanningen die de aanvrager levert om de ecologische voetafdruk van het initiatief te beperken.

De aanvrager wordt binnen de maand na de uiterlijke indiendatum op de hoogte gebracht van de beslissing.

Meer info over de in te dienen documenten.