Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

Amateurkunstenorganisaties, amateurkunstengroepen of individuele amateurkunstenaars kunnen een aanvraag indienen voor een projectsubsidie binnen het Amateurkunstendecreet. Er zijn drie subsidielijnen binnen het luik Internationale projecten:

De administratie controleert alle aanvragen binnen deze drie subsidielijnen op de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:
1° het projectdossier is op tijd ingediend;
2° de aanvrager beschikt over rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter, met uitzondering van de aanvragen voor internationale reistoelagen, die ook individuele amateurkunstenaars als natuurlijk persoon kunnen indienen;
3° de aanvrager is gevestigd in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
4° de aanvrager gaat ermee akkoord om op verzoek in de gevraagde vorm alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking te verstrekken;
5° het projectdossier is in het Nederlands opgesteld.


Internationale culturele projecten in Vlaanderen

Waarvoor?

Internationale culturele projecten die plaatsvinden in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Wanneer aanvragen?

Indiendatum: vóór 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het project plaatsvindt.

Hoe aanvragen?

Via een projectdossier in KIOSK, meer info in de rubriek In te dienen.

De adviescommissie die de aanvragen beoordeelt, houdt rekening met de volgende kwaliteitscriteria:

1° de profilering en positionering van het project binnen het amateurkunstenveld;
2° de artistieke of educatieve kwaliteit van het project;
3° de internationale dimensie of uitstraling van het project;
4° het bereik van een breed en divers publiek;
5° de samenwerking met partnerorganisaties en stakeholders;
6° het zakelijk beheer, waarbij getoetst wordt of de inhoudelijke planning spoort met de zakelijke planning en of de begroting en timing haalbaar en realistisch zijn;

Het is dus belangrijk dat het dossier voldoet aan deze kwaliteitscriteria.

Op basis van het advies van de adviescommissie formuleert de administratie een ontwerp van beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister. De minister deelt vóór 31 december van het jaar vooraf zijn beslissing mee.

Meer info in de rubriek In te dienen.


Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

Voor wie?

 • amateurkunstengroepen (met rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel karakter)
 • individuele amateurkunstenaars
én
 • gevestigd zijn in het Nederlandstalige taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • actief zijn op het vlak van amateurkunsten

Waarvoor?

Subsidiëring van de reiskosten voor deelname aan een internationaal project met internationale uitstraling. De subsidiabele reiskosten zijn beperkt tot de internationale vervoerskosten naar het buitenland en terug. Vervoerskosten in het land zelf worden niet aanvaard.

De administratie beoordeelt de aanvragen. Ze houdt daarbij rekening met de volgende kwaliteitscriteria:

1° het belang van deelname aan het project voor de aanvrager of de bijdrage die de deelname biedt aan de internationale uitstraling van de Vlaamse amateurkunsten;
2° de internationale uitstraling van het buitenlandse project;
3° de mogelijkheden tot ontmoeting en uitwisseling met andere deelnemers, experten en professionele kunstenaars;
4° de keuze van het vervoermiddel, met aandacht voor de ecologische voetafdruk;
5° de haalbaarheid en concrete uitwerking van de subsidieaanvraag op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie van de deelname.

Het is dus belangrijk dat het dossier voldoet aan deze kwaliteitscriteria. In het formulier in KIOSK, dient de aanvrager per kwaliteitscriterium een beschrijving te geven. Meer info in de rubriek In te dienen.


Wanneer aanvragen?

vertrekdatum indienen ten laatste op beslissing administratie
januari, februari, maart, april 14 oktober van het jaar vooraf 30 november van het jaar vooraf
mei, juni, juli, augustus 14 februari 31 maart
september, oktober, november, december 14 juni 31 juli

Welk bedrag?

 • Geen beperking op het maximaal toe te kennen bedrag. De Vlaamse overheid verwacht evenwel dat de aanvrager ook zelf inspanningen doet om inkomsten te verwerven. De internationale reistoelage dient als stimuleringsmaatregel, het is niet de bedoeling om de volledige reiskosten te subsidiëren.
 • Rondreis 'ter plaatse' komt niet in aanmerking
 • Als u uw eigen wagen gebruikt, worden de vervoersonkosten berekend aan de hand van een kilometervergoeding die ook geldt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid; de afspraken rond carpooling gelden niet voor externen.

Meer info in de rubriek In te dienen.


Cofinanciering voor internationale projecten

Waarvoor?

Projectsubsidie voor cofinanciering die een internationale instantie of organisatie vereist om een internationaal project uit te voeren. Het gaat om multinationale instanties of organisaties, bv. de Verenigde Naties, de Europese Commissie, Europese subsidieprogramma's…

De projectsubsidiëring wordt toegekend voor een periode die gelijk is aan de looptijd van het project.

Wanneer aanvragen?

De aanvraag kan worden ingediend bij de administratie uiterlijk vier maanden vóór de start van het project.

Hoe aanvragen?

Via een projectdossier, dat wordt ingediend bij de administratie. Meer info in de rubriek In te dienen.

De adviescommissie geeft advies over de aanvragen, en houdt rekening met de volgende kwaliteitscriteria:
1° de meerwaarde van het project voor amateurkunstenaars in Vlaanderen;
2° de meerwaarde van het internationale samenwerkingsverband voor het project;
3° de rol van de internationale partners in het project en de rol van de aanvrager gevestigd in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad;
4° de mate waarin de aanvrager zelf bijdraagt tot de vereiste cofinanciering of de mate waarin andere partners daartoe bijdragen;
5° de financiering die de internationale instantie of organisatie ter beschikking stelt;
6° de beoordeling door de internationale instantie of organisatie, als dat van toepassing is;
7° de haalbaarheid en concrete uitwerking van de subsidieaanvraag op het vlak van financiering, timing en praktische organisatie. De noodzaak van een projectsubsidie wordt aangetoond in de begroting, rekening houdend met de eigen ontvangsten uit het project.
Het is dus belangrijk dat het dossier voldoet aan deze kwaliteitscriteria.

Op basis van het advies van de adviescommissie formuleert de administratie een ontwerp van beslissing en legt dat ontwerp voor aan de minister.

Opgelet: de minister beslist met het oog op en onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van het project door de internationale instantie of organisatie die de cofinanciering vereist. Als de internationale instantie of organisatie de subsidiëring van het project tussentijds stopzet of vermindert, wordt de projectsubsidie ook tussentijds stopgezet of evenredig verminderd.

Welk bedrag?

De projectsubsidie voor cofinanciering van een internationaal project bedraagt maximaal de helft van de gevraagde cofinanciering door de internationale instantie of organisatie, met een maximum van 10.000 euro per jaar.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld in afstemming met de internationale instantie of organisatie. Een volgend voorschot of het saldo kan beschikbaar gesteld worden op basis van een evaluatie door die internationale instantie of organisatie.


Samenstelling adviescommissie

Bij haar beslissing houdt de minister rekening met de beoordeling van een deskundige adviescommissie. Deze commissie kent volgende samenstelling:
 • Freddy Van Vlaenderen (voorzitter Breedbeeld), voorzitter
 • Jessy Siongers (wetenschappelijk medewerker UGent), ondervoorzitter
 • Benedikte De Vos (stafmedewerker communicatie en internationaal beleid Forum voor Amateurkunsten)
 • Bram Ghyoot (zakelijk leider cultuurdienst Stad Gent)
 • Eline Van Hoye (directeur Fameus)
 • Wies Roosenboom (hoofd amateurkunst LKCA Nederland)

Meer info in de rubriek Internationale projecten > In te dienen.

Kandidaten voor deze adviescommissie kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)