Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenHoeveel bedraagt de subsidie?

Met het oog op een structurele samenwerking voor de afstemming van het cultuuraanbod en de cultuurcommunicatie, kunnen gemeenten samen een intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid oprichten.

Een dergelijk samenwerkingsverband kan een jaarlijkse subsidie verkrijgen van € 0,33 per inwoner (met een maximum van € 82 500,00 ). Indien de deelnemende gemeenten minder inbrengen dan € 0,33 per inwoner, wordt het subsidiebedrag tot deze inbreng beperkt.

Welke zijn de subsidievoorwaarden?

Het intergemeentelijke samenwerkingsverband moet voldoen aan volgende voorwaarden om recht te hebben op subsidie:
  • minimaal bestaan uit vier aangrenzende gemeenten, waarvan er één behoort tot de lijst van Steden en Gemeenten, vermeld in artikel 10 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid;
  • jaarlijks een bedrag inbrengen dat minstens gelijk is aan de jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Regering. Alle aangesloten gemeenten samen brengen dit bedrag in;
  • een cultuurnota indienen die loopt tot en met het eerste jaar van een nieuwe gemeentelijke legislatuur. De cultuurnota beschrijft welke activiteiten het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor alle deelnemende gemeenten zal opzetten in het kader van de afstemming van het cultureel aanbod en de cultuurcommunicatie.

Wanneer indienen?

Het aanvraagdossier, waarin wordt aangetoond dat het intergemeentelijke samenwerkingsverband aan de subsidievoorwaarden voldoet, moet voor 1 december bij de administratie worden ingediend. De minister deelt uiterlijk op 31 maart van het jaar na de indiening van de subsidieaanvraag mee of de subsidieaanvraag werd aanvaard.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

Bij aanvaarding van de aanvraag gaat de subsidie in op 1 januari van het daaropvolgende jaar en loopt ze tot en met het eerste jaar van een nieuwe gemeentelijke legislatuur.

De subsidie wordt toegekend aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband met een voorschot van 60% voor 30 juni van het gesubsidieerde jaar. Het jaar nadien volgt de uitbetaling van het saldo (40%) uiterlijk op 30 november.