Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Sociaal-Cultureel Werk

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen.

Amateurkunsten

Naar schatting 1 op 3 Vlamingen tussen 14 en 75 jaar een creatieve hobby beoefent in de vrije tijd. Per discipline wordt een organisatie ondersteund. Ook internationale projecten kunnen gesubsidieerd worden.

Lokaal cultuurbeleid

Gemeenten die intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteiten engageren zich om een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid te voeren, een laagdrempelige bibliotheek te organiseren en een aantal gemeenten engageren zich ook om een cultuurcentrum in te richten.

Participatiebeleid

Het Participatiedecreet ondersteunt verenigingen en projecten met aandacht voor de participatie van specifieke doelgroepen aan cultuur, jeugd en sport.

Circus in Vlaanderen

Vlaanderen wil met het Circusdecreet het Vlaamse circus weer op de kaart zetten: zowel nationaal als internationaal. Het decreet biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwalitatieve projecten op touw te zetten.

Vlaamse Gebarentaal

De Vlaamse Gebarentaal wordt door de Vlaamse overheid officieel erkend. In dit decreet wordt ook de subsidiëring van een kennis- en informatiecentrum en van projecten geregeld.

Tewerkstelling

In deze rubriek worden de DAC-regularisatie en de Vlaams Intersectorale Akkoorden (VIA) toegelicht.

Beleidsdocumenten

De beleidsnota en beleidsbrieven cultuur van deze legislatuur en de parlementaire vragen kan je hier terugvinden.

Internationale samenwerking

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk promoot internationale mobiliteit door tegemoetkomingen in de reis- en verblijfkosten voor internationale initiatieven voor actoren binnen het beleid voor amateurkunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, participatie, Vlaamse Gebarentaal, circus en het lokaal cultuurbeleid.

Begroting

Overzicht van de beleidskredieten van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk.

Onderzoek

Meer info over de recente opdrachten voor wetenschappelijk onderzoek rond bepaalde thema’s, met het oog op beleidsvoorbereiding en –bepaling.

Medailles en Nationale Orden

De afdeling Sociaal-Cultureel Werk reikt op vraag van de Vlaamse minister van Cultuur medailles uit aan mensen en organisaties die door hun jarenlange vrijwillige inzet meewerken aan de spreiding van cultuur en vervult een taak in de toekenning van eervolle onderscheidingen.

Publicaties

De meest recente publicaties van de afdeling Sociaal-Cultureel Werk of publicaties waaraan de afdeling heeft meegewerkt.

Logo Vlaamse overheid

Download het logo Vlaanderen, verbeelding werkt.