Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenWie kan een subsidie aanvragen?

Het Participatiedecreet omschrijft een hobbyvereniging als volgt: “een vereniging waarbinnen op een georganiseerde wijze en in groepsverband een vrijetijdsbesteding wordt beoefend”.
Een subsidieaanvraag van een hobbyvereniging komt alleen in aanmerking als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

De hobbyvereniging:
 • is een vereniging zonder winstoogmerk
 • ontplooit een ledenwerking op landelijke schaal
 • telt minstens 30 afdelingen en een spreiding over minimaal 4 provincies
 • organiseert activiteiten die de participatie verbreedt en verdiept door competentieverhoging op het educatieve, culturele of sportieve vlak

Hobbyverenigingen die al een werkingssubsidie ontvangen van de Vlaamse overheid, komen niet in aanmerking voor subsidiëring op basis van dit hoofdstuk in het Participatiedecreet.

Waarvoor kan je subsidie aanvragen?

Een hobbyvereniging kan maximaal € 10 000 subsidie per jaar aanvragen. De subsidie kan men aanwenden voor minstens één van de volgende initiatieven:
 • de organisatie van minstens één activiteit met landelijke uitstraling in het kader van de vrijetijdsbesteding met het oog op cultuur of sport
 • de organisatie van minstens één initiatief met als doel de bestuurlijke competenties van de lokale afdelingen te verhogen
 • het op regelmatige basis informeren van de leden via een tijdschrift, een website of een ander communicatiemiddel
De subsidieaanvragen worden vergeleken en beoordeeld op basis van de volgende criteria:
 • de mate waarin ze de diversiteit van hobbyverenigingen in Vlaanderen vergroten
 • de mate waarin ze personen uit kansengroepen bereiken
 • de mate waarin ze een jeugdwerking uitbouwen

Hoe een subsidieaanvraag indienen?

Indienen uiterlijk op 1 oktober, subsidie is mogelijk voor het daaropvolgende jaar.
Meer info in de rubriek Hobbyverenigingen > In te dienen

Welke procedure doorloopt een aanvraagdossier?

De administratie formuleert een ontwerp van beslissing en legt dat voor aan de minister voor 1 november.

De minister beslist over de toekenning van de subsidies uiterlijk op 1 december.

Hoe verloopt de uitbetaling van de subsidie?

Als de subsidieaanvraag wordt goedgekeurd dan gebeurt de uitbetaling als volgt:
 • een voorschot van 80% wordt uitbetaald tijdens het gesubsidieerde jaar
 • een saldo van 20% na controle door de administratie of de subsidie correct werd besteed

De verantwoording van de subsidie gebeurt met een financieel verslag en een werkingsverslag. Meer info in de rubriek Hobbyverenigingen > In te dienen.