Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

De subsidiëring van gespecialiseerde vormingsinstellingen verloopt volgens beleidsperiodes van vijf jaar. De huidige beleidsperiode loopt van 2016 tot en met 2020.



Jaarlijks in te dienen

 • voortgangsrapport
 • begroting van het lopende jaar
 • financieel verslag van het voorbije jaar

Indiendatum: voor 1 april, op papier en elektronisch

Voortgangsrapport

 • stand van zaken over uitvoering van het beleidsplan
 • vooruitblik op de uitvoering van het beleidsplan voor het lopende jaar
 • verduidelijking hoe de werking van de gespecialiseerde vormingsinstelling zich verhoudt tot de in het decreet voorgeschreven beoordelingselementen

Financieel verslag

 • verplicht toe te voegen bij het financieel verslag
  • balanssituatie en een verificatieverslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant
  • let op: deze accountant of revisor mag niet betrokken zijn bij de dagelijkse inhoudelijke of zakelijke werking van de vormingsinstellingen

FORMULIEREN

Nieuwe beleidsperiode (nieuwe gespecialiseerde vormingsinstelling)

Erkenning is de eerste stap

Organisaties die een subsidie als gespecialiseerde vormingsinstelling willen verkrijgen, moeten eerst een aanvraag tot erkenning indienen. Dit moet gebeuren voor 15 februari van het jaar voor de start van de nieuwe beleidsperiode.

Voorwaarden voor erkenning

Wat indienen na verkrijgen van erkenning?

 • subsidieaanvraag
 • beleidsplan, jaarplan en begroting voor eerstvolgende jaar
 • agenda en uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de gespecialiseerde vormingsinstelling waarop het beleidsplan werd goedgekeurd

Belangrijk bij indienen:

 • indiendatum: voor 1 oktober van het jaar dat de beleidsperiode van subsidiëring voorafgaat
 • in twee exemplaren en elektronisch
 • papieren versies: aangetekend opsturen of afgeven tegen ontvangstmelding op het agentschap
 • aanvraag draagt handtekening van voorzitter en secretaris

Nieuwe beleidsperiode (erkende gespecialiseerde vormingsinstelling)

Wat bezorgen?

 • beleidsplan
 • agenda en uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van de gespecialiseerde vormingsinstelling waarop het beleidsplan werd goedgekeurd

Belangrijk bij indienen:

 • indiendatum: voor 1 oktober van het jaar dat de beleidsperiode van de subsidiëring voorafgaat
 • in twee exemplaren en elektronisch
 • papieren versie: aangetekend opsturen of afgeven tegen ontvangstmelding op het agentschap

Adres

Alle documenten op papier opsturen naar:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Johan Huts
Arenberggebouw – 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

De elektronische versie van het voortgangsrapport, het financieel verslag en de begroting opsturen naar: johan.huts@cjsm.vlaanderen.be
(Is het bestand te zwaar voor mail? Gelieve ons de elektronische versie op cd-rom te bezorgen.)