Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenWaarvoor kan je subsidie aanvragen?

Je kan een subsidie aanvragen voor projecten die bijdragen tot de maatschappelijke verankering van de Vlaamse Gebarentaal. Dit kan door de organisatie, medeorganisatie of ondersteuning van sensibiliserende initiatieven. Het kan hierbij gaan om educatieve, artistieke en vrijetijdsprojecten. Jaarlijks in november wordt een nieuw thema voor de projecten voor het komende jaar bepaald.

Wie kan subsidie aanvragen?

De aanvrager is een organisatie met rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Vlaanderen of Brussel. Feitelijke verenigingen en natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor subsidiëring.
De subsidie wordt aan de aanvragende organisatie uitgekeerd.
Wanneer meerdere organisaties samenwerken, dient één organisatie de aanvraag in namens het samenwerkingsverband.

Hoe kan je een subsidie aanvragen?

De vertaling in Vlaamse Gebarentaal vind je op de website van de adviescommissie.

Jaarlijks verschijnt in november een projectoproep. Op basis hiervan kan je een aanvraagdossier indienen. Gebruik hiervoor het standaard aanvraagformulier. In het aanvraagformulier geef je naast de contactgegevens en financiële gegevens van de organisatie een algemene beschrijving van het initiatief, met ten minste de volgende elementen:

 • inhoud van het project
 • doelstellingen van het project
 • doelgroep van het project
 • concrete realisaties die het project beoogt
 • fasering en duur van de subsidiëringstermijn die men wil verkrijgen en die maximaal 12 maanden mag bedragen
 • een gemotiveerde raming van inkomsten en uitgaven, met aanduiding en bestemming van de gewenste ondersteuning

Het aanvraagdossier moet in het Nederlands worden ingediend. Uit respect voor de dovengemeenschap wordt gevraagd om het inhoudelijke luik van het dossier ook in Vlaamse Gebarentaal te bezorgen.

Het ingevulde aanvraagformulier moet in twee exemplaren aangetekend verstuurd of tegen afgiftebewijs afgeleverd worden en digitaal worden opgestuurd.

Meer info in de rubriek in te dienen

Hoe verloopt de procedure na aanvraag?

Een ingediend dossier doorloopt volgende procedure:

 • nazicht of het dossier ontvankelijk is
 • advies van de commissie Vlaamse Gebarentaal over de ingediende aanvraag
 • beslissing van de minister over de ingediende aanvragen ten laatste op 15 maart
 • voorlegging van de ministeriële beslissing aan de Inspectie van Financiën van de Vlaamse overheid
 • bericht van het agentschap over de beslissing van de minister aan alle indienende organisaties

Hoe wordt de subsidie uitbetaald?

De uitbetaling van de subsidie verloopt als volgt:

 • voorschot van 80% na de formele toekenning van de subsidie
 • saldo van 20% nadat het agentschap de besteding van de middelen gecontroleerd heeft op basis van een inhoudelijk en financieel verslag van het project.