Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Aanvraag projectsubsidies

Hoe kan je een subsidie aanvragen?

Jaarlijks verschijnt in november een projectoproep. Het aanvraagdossier moet ingediend worden bij het agentschap vóór 9 februari.
Aangezien er geen aanvraagformulier is, stel je zelf een aanvraagdossier samen rekening houdend met de onderstaande elementen:

 • identificatiegegevens van de aanvragers: naam, adres, telefoon, fax, e-mailadres en ondernemingsnummer van de organisatie
 • namen en contactgegevens van de verantwoordelijken
 • het rekeningnummer voor storting van subsidie (onder de vorm van de IBAN- en BIC-code)
 • een algemene beschrijving van het initiatief, met ten minste de volgende elementen:
  • inhoud van het project
  • doelstellingen van het project
  • doelgroep van het project
  • concrete realisaties die het project beoogt
  • fasering en duur van de subsidiëringstermijn die men wil verkrijgen en die maximaal 12 maanden mag bedragen
  • een gemotiveerde raming van inkomsten en uitgaven, met aanduiding en bestemming van de gewenste ondersteuning. Als er tot extra middelenverwerving overgegaan wordt, moet die duidelijk omschreven worden.

De aanvraag moet in het Nederlands ingediend worden. Uit respect voor de dovengemeenschap wordt gevraagd om het inhoudelijke luik van het dossier zowel in het Nederlands als in Vlaamse Gebarentaal te bezorgen.

Het aanvraagdossier moet eenmaal per post of tegen afgiftebewijs worden afgeleverd én digitaal worden opgestuurd.

Wanneer indienen?

Het aanvraagdossier moet ingediend worden bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media, afdeling Sociaal-Cultureel Werk vóór 1 februari.


Verantwoording voor de verkregen subsidie

Hoe verloopt de verantwoording?

De toegekende subsidies moet je verantwoorden door een inhoudelijk en financieel verslag in te dienen met daarin

 • een beschrijving van de gerealiseerde acties en initiatieven
 • een evaluatie van de beoogde resultaten en doelstellingen
 • een overzicht van de inkomsten en uitgaven

Voor het inhoudelijk luik geef je een duidelijk en volledig overzicht van alle stappen die gezet zijn om te komen tot het eindproduct, de betrokken partners, eventueel de bekendmaking en verspreiding (hoe, naar wie, …) en een evaluatie van de beoogde resultaten. Kortom, een verslag dat het mogelijk maakt in te schatten of de vooropgestelde projectdoelstellingen zijn verwezenlijkt en welke bijsturingen eventueel gebeurd zijn.

Voor het financiële luik maak je een afrekening met vermelding van alle uitgaven en inkomsten die aan het project verbonden zijn. Je moet geen financiële verantwoordingsstukken (facturen enz.) toevoegen, maar deze moeten wel beschikbaar zijn bij de organisatie en kunnen later nog worden opgevraagd.

Het eindverslag moet ondertekend zijn door minstens twee leden van de raad van bestuur met de geschreven vermelding: "voor waar en echt verklaard".

Het eindverslag moet eenmaal per post of tegen afgiftebewijs worden afgeleverd én digitaal worden opgestuurd.

Wanneer indienen?

Het inhoudelijk en financieel verslag moet je indienen ten laatste twee maanden na afloop van de subsidiëringperiode.

Het eindverslag moet eenmaal per post of tegen afgiftebewijs worden afgeleverd én digitaal worden opgestuurd.

Waar indienen?

Het aanvraagdossier moet worden ingediend op volgend adres:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk
t.a.v. Sarah Beernaert
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

Alles graag ook digitaal bezorgen aan Sarah Beernaert (sarah.beernaert[at]cjsm.vlaanderen.be).