Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

02.02.2018 | Terug- en vooruitblikken op sectormoment Circusdecreet

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz maakt dit jaar werk van een wijziging van het Circusdecreet. Inhoudelijke wijzigingen moeten de groeiende sector de komende jaren versterken en technische wijzigingen zorgen voor verduidelijking en betere afstemming. Circusartiesten en -gezelschappen, circusateliers en organisatoren van festivals hebben zich op het sectormoment op 1 februari gebogen over de mogelijke aanpassingen. Vooraleer vooruit te kijken werd teruggeblikt op tien jaar Circusdecreet.

De voorbije tien jaar heeft de ondersteuning via het Circusdecreet ervoor gezorgd dat het Vlaamse circus over de tongen gaat in Vlaanderen en ver daarbuiten. Minister Gatz heeft ervoor gekozen om het Circusdecreet minstens nog enkele jaren te behouden als een aparte subsidielijn, maar wil het decreet aanpassen aan de huidige context waarbinnen het circus zich beweegt. Op basis van een voortraject waarbij het kabinet van minister Gatz, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Circuscentrum, de circusateliers en de circuscommissie betrokken waren en op basis van informele gesprekken met allerlei circusactoren, kwamen een aantal voorstellen tot wijziging tot stand. Denk aan meerjarige ondersteuning van projecten die inzetten op creatie én spreiding, inkanteling van jeugd(circus)ateliers in het Circusdecreet en één of meerdere werkplaatsen subsidiëren waar circusartiesten of -gezelschappen vrijuit kunnen experimenteren. Op 1 februari werden tijdens het sectormoment de voorstellen afgetoetst bij een zeventigtal aanwezigen uit de circussector.

Terugblik op tien jaar Circusdecreet

In 2018 bestaat het Circusdecreet tien jaar. Het sectormoment vormde dan ook de ideale gelegenheid om de realisaties van tien jaar Circusdecreet samen te vatten. Het valt op dat de subsidielijnen binnen het decreet nauw met elkaar verweven zijn. Artiesten die subsidie ontvingen voor een voortgezette opleiding duiken later op in gesubsidieerde creaties en de spreiding ervan. Gesubsidieerde creaties vinden we op hun beurt terug op festivals.

  • Sinds de start van het Circusdecreet hebben 48 studenten een beurs ontvangen voor een voortgezette opleiding en 26 voor een docentenopleiding.
  • 78 creaties ontvingen een subsidie voor een totaalbudget van bijna 1,7 miljoen euro. In de toekomst moet ook niet resultaatsgerichte ontwikkeling en reflectie meer ruimte krijgen onder meer in een gesubsidieerde werkplaats.
  • Circusfestivals doen het goed in Vlaanderen en kennen een groeiend succes. Festivals nemen vaak de rol van coproducent op zich en dragen bij aan het creatieproces van voorstellingen door middel van financiële ondersteuning of het ter beschikking stellen van materiaal of een werkruimte.
  • Vlaamse producties vinden de weg naar het buitenland. Dankzij de ondersteuning kunnen we Vlaamse voorstellingen bewonderen vooral in Frankrijk, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Nederland, Duitsland en nog verschillende andere Europese landen. Een paar keer subsidieerde Vlaanderen ook voorstellingen buiten Europa.
  • Traditionele circussen die hun tenten opslaan in de Vlaamse steden en gemeenten vormen een kleine groep binnen het Circusdecreet. De 'stiel' wordt vaak doorgegeven van ouder op kind maar ook een nieuwe generatie artiesten geschoold in circusscholen, zetten soms de stap om een tentvoorstelling te creëren.
  • Binnen het Circusdecreet is een belangrijke rol weggelegd voor het Circuscentrum. Samen met de Vlaamse overheid bevordert, ondersteunt en promoot deze veldorganisatie het Vlaamse circusbeleid. Gemiddeld ontvangt het Circuscentrum hiervoor 690.000 euro waarvan 10% naar de werking van de circusateliers gaat.
  • Circusateliers hebben geen rechtstreekse subsidielijn binnen het decreet. Circusateliers kennen de laatste jaren een opvallende groei en de mogelijkheid om financiële ruimte te maken binnen het Circusdecreet wordt onderzocht.

Bijhorende documenten