Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

04.10.2019 | Grote interesse voor infosessies Circusdecreet

Op 12 en 30 september lichtten we het nieuwe Circusdecreet toe. Zo’n tachtig geïnteresseerden tekenden present. Een kleine groep, dat circusveld in Vlaanderen? Niet langer zó klein. Ze kijken in elk geval vol verwachting en energie uit naar de mogelijkheden van het nieuwe decreet.

Kon je er niet bij zijn? Of wil je de info over het nieuwe decreet nog eens doornemen? Bekijk dan de presentatie "Naar een nieuw Circusdecreet" (PDF)

Benieuwd wat het nieuwe regeerakkoord zegt over het Vlaamse circusbeleid? We citeren hieronder:

"Het nieuwe circusdecreet voorziet in de ondersteuning van alle facetten van een geïntegreerd circusbeleid met als doel een antwoord te bieden op de groeiende Vlaamse en internationale dynamiek en professionalisering van deze sector."

05.07.2019 | Uitvoeringsbesluit bij Circusdecreet definitief goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering op 28 juni 2019 haar definitieve goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan het Circusdecreet. Het besluit bepaalt de details van de te volgen procedures en de daaraan gekoppelde termijnen. Zo regelt het besluit de procedure voor het aanvragen en verantwoorden van de subsidies, de uitbetaling van de subsidies en het toezicht door de administratie. Daarnaast bevat het besluit ook bepalingen over de beoordelingscommissie.

Uitvoeringsbesluit bij het Circusdecreet - definitieve goedkeuring (pdf)

21.06.2019 | Save the Date! Naar een nieuw Circusdecreet

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert in het najaar twee infomomenten over het Circusdecreet van 1 maart 2019.

Je kunt kiezen tussen twee data en locaties:

 • 12 september in Brussel
 • 30 september in Gent

Noteer ze alvast in jouw agenda. Meer info volgt later.

23.05.2019 | Uitvoeringsbesluit bij Circusdecreet opnieuw principieel goedgekeurd door Vlaamse Regering

Na advies van de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) hechtte de Vlaamse Regering op 17 mei 2019 haar tweede principiële goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan het Circusdecreet. Het besluit bepaalt de details van de te volgen procedures en de daaraan gekoppelde termijnen. Zo regelt het besluit de procedure voor het aanvragen en verantwoorden van de subsidies, de uitbetaling van de subsidies en het toezicht door de administratie. Daarnaast bevat het besluit ook bepalingen over de beoordelingscommissie. Over dit uitvoeringsbesluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

Uitvoeringsbesluit bij het Circusdecreet - 2de principiële goedkeuring (pdf)

Het Circusdecreet van 1 maart 2019 brengt het versnipperde circuslandschap onder in één decretaal kader, versterkt de kwaliteit en de nood aan professionalisering, biedt een antwoord op de groeiende dynamiek in de circussector en voorziet structureel ondersteuning voor alle facetten van een geïntegreerd circusbeleid met bijzondere aandacht voor de jonge, startende circuskunstenaar, maar ook voor een aantal ondertussen gevestigde compagnieën en festivals. Meer info in onderstaand bericht.

05.04.2019 | Vlaanderen heeft nieuw Circusdecreet

Het Vlaams Parlement nam op 20 februari 2019 het nieuwe Circusdecreet aan. Het werd op 1 maart 2019 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het nieuwe decreet is een grote stap vooruit voor een sterk groeiend Vlaams circusveld.

Opvallend in het nieuwe subsidiekader zijn de mogelijkheden tot structurele ondersteuning van circuswerkplaatsen, circusgezelschappen en circusateliers. Er blijft een werkingssubsidie voorzien voor een circuscentrum, met daaraan gekoppelde kerntaken ter ondersteuning van het circusveld. Het nieuwe decreet voorziet ook projectmatige ondersteuning voor creatie en spreiding, festivals, internationale reiskosten en ontwikkeling.

Een dossier indienen op basis van het nieuwe decreet kan pas voor het eerst in 2020. Voor projecten die starten in 2020 blijft het decreet van 2008 van toepassing.

Bij een decreet hoort ook een uitvoeringsbesluit met meer concrete bepalingen. Op 5 april 2019 werd het uitvoeringsbesluit een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het wordt nu voor advies voorgelegd aan de SARC en de Raad van State.

23.01.2019 | Gezocht: beoordelaars voor de beoordelingscommissie Circus

Het hedendaags circus in Vlaanderen is op alle niveaus in volle ontwikkeling en staat intussen ook op de internationale kaart. De Vlaamse overheid wil de circuskunsten in Vlaanderen stimuleren, ondersteunen en kansen bieden op verdere ontwikkeling, ontplooiing en groei.

Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader van het Circusdecreet is het Departement Cultuur, Jeugd en Media op zoek naar kandidaten voor de beoordelingscommissie Circus. Het mandaat van de huidige commissieleden loopt immers af.

Duur mandaat

De beoordelingscommissie Circus bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden. Alle leden moeten expertise in het circusveld kunnen voorleggen. Het mandaat geldt voor de beoordeling van projecten die op het budgetjaar 2020 worden gefinancierd tijdens drie subsidierondes:

 • Subsidieronde met indiendatum 1 april 2019 (circusfestivals 2020)
 • Subsidieronde met indiendatum 1 oktober 2019 (projecten die starten 1ste jaarhelft 2020)
 • Subsidieronde met indiendatum 1 april 2020 (projecten die starten 2de jaarhelft 2020)

Het mandaat loopt tot eind 2020 aangezien we momenteel werken aan een wijziging van de regelgeving. Voor het budgetjaar 2021 zal dan ook een nieuwe oproep gebeuren. Wie nu een mandaat krijgt toegewezen, zal zich opnieuw kandidaat kunnen stellen.

Vergoeding

Leden van de beoordelingscommissie ontvangen per vergadering een forfaitaire vergoeding van +/- 60 euro. De voorzitter ontvangt een vergoeding van +/- 90 euro. Ook verplaatsingskosten worden vergoed.

Stel je kandidaat via Iedereenkanzetelen.be

Heb je expertise in het circusveld? Kan je met een kritische blik projecten in de circussector evalueren en die mening zowel mondeling als schriftelijk gefundeerd formuleren? Meld je dan aan voor de beoordelingscommissie voor Circus via wwww.iedereenkanzetelen.be. Ben je al aangemeld op Iedereen kan Zetelen voor een andere commissie, ga dan naar jouw account en pas het aan.

Je aanmelden voor de beoordelingscommissie circus kan tot en met 15 februari 2019.

Alle kandidaturen worden zorgvuldig gescreend. Op basis van het resultaat van die screening beslist minister van Cultuur Sven Gatz over de uiteindelijke benoeming van de beoordelaars. De nieuwe commissie gaat aan de slag vanaf april 2019.

Voor meer informatie kan je terecht bij Machteld De Smedt op het nummer 02 553 41 94 of via e-mail.

23.01.2019 | Circusbudget 2019 volledig toegewezen

Het circusbudget van 2019 - een totaalbedrag van 2.900.879 euro, goedgekeurd door de Vlaamse Regering, - is volledig toegewezen. Voor circusprojecten die nog starten in 2019 kunnen bijgevolg geen dossiers meer worden ingediend en vervalt de indiendatum van 1 april 2019.

Voor circusfestivals blijft de indiendatum van 1 april 2019 wel van toepassing. Het gaat immers om festivalprojecten die in 2020 plaatsvinden en op het budgetjaar 2020 worden gefinancierd.

De toegekende subsidies vind je in de rubriek gesubsidieerde initiatieven.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Machteld De Smedt op het nummer 02 553 41 94 of via e-mail.

27.07.2018 | Vlaamse Regering zet circuskunst steviger in het zadel

Het hedendaags circus in Vlaanderen is op alle niveaus in volle ontwikkeling. Vlaanderen wordt anno 2018 internationaal ontdekt als een interessant actueel circusland, zowel qua beleid als artistieke output. Ons professionele artistieke circusveld wordt ruim opgepikt en geprogrammeerd. Het nieuwe circusdecreet dat de Vlaamse Regering heeft goedgekeurd, wil die nieuwe dynamiek van onze circuskunst extra schwung geven.

Het is niet toevallig dat een artiest als Alexander Vantournhout geprogrammeerd wordt in Les Sujets à Vif tijdens Avignon.

Het is niet toevallig dat uit spreidingcijfers blijkt dat Vlaamse circusvoorstellingen van het ruime kunstenveld het meest internationaal geboekt worden met Circus Ronaldo aan kop, dat met drie producties in de top 20 staat.

Het is niet toevallig dat de belangrijkste circusstructuur in Frankrijk, La Brèche in Cherbourg, in haar laatste editie van Des Pistes schrijft: "Après la vague flamande sur la scène mondiale de la danse contemporaine, va-t-on bientôt pouvoir parler de vague sur la scène circassienne? Alexander Vantournhout, Circus Katoen, Cie EA EO, Bauke Lievens, Feria Musica,... et maintenant Quintijn Ketels."

Het Vlaamse circus komt echt op de kaart te staan. Na een rondvraag bij de 40 gezelschappen die ooit subsidies hebben ontvangen, bleken 46 verschillende circusproducties in 42 verschillende landen ter wereld te zijn opgevoerd. Sinds 2009 waren er 2.917 creaties in België en 2.069 in het circusland bij uitstek, Frankrijk. Maar Vlaamse creaties schitterden de voorbije jaren evengoed in Zuid-Korea, Île de la Réunion, Brazilië of Tahiti.

In Vlaanderen organiseren momenteel 18 circusateliers in 35 steden en gemeenten een werking met wekelijkse circuslessen. Hun ledenaantal steeg gestaag de voorbije jaren tot 7.600 in 2017. Circusateliers treden ook buiten hun lokalen, om educatie te geven in scholen, buurtwerkingen, gemeentelijke evenementen of het jeugdwerk en bereiken daarmee jaarlijks 35.000 kinderen en jongeren.

De Vlaamse Regering vond het hoog tijd om de regelgeving die niet langer was afgestemd op de realiteit aan te passen. Dat ontwerp van een nieuw circusdecreet kreeg vrijdag 20 juli groen licht.

Het nieuwe decreet stimuleert de sector tot verdere professionalisering en nieuwe ontwikkelings- en profileringskansen. Vanuit die basis kan circus verder groeien als kunstdiscipline.

De inhoudelijke focus van het nieuwe Circusdecreet ligt op:
 • de structurele ondersteuning van circuswerkplaatsen, circusateliers en een circuscentrum;
 • projectmatige ondersteuning voor creatie en spreiding van circuskunstproducties en -festivals;
 • de mogelijkheden voor individuele ontwikkeling van circuskunstenaars via beurzen;
 • internationale mogelijkheden tot het spreiden van circuskunstproducties.
Het beschikbare budget voor de uitvoering van het Circusdecreet bedraagt met ingang van 2019 2.883.000 Euro.

17.07.2018 | Subsidie voor zeven circusprojecten

De minister van Cultuur kent ruim 140.000 euro subsidies toe aan zeven circusprojecten en een promotieproject in het kader van het Circusdecreet. Het gaat om een beslissing naar aanleiding van de tweede ronde 2018 voor creatie en internationale spreiding van een circuskunstproductie. In 2018 wordt 300.000 euro meer vrijgemaakt voor circusprojecten, wat het totale budget voor de uitvoering van het Circusdecreet op 2.661.000 euro brengt.

Behalve voor creatie en internationale spreiding voorziet het Circusdecreet ook middelen voor de organisatie van circusfestivals, nomadische tournees, beurzen en promotie van circuskunsten in Vlaanderen. De promotie van circuskunsten is vooral een opdracht voor het Vlaams Centrum voor Circuskunsten.

In deze tweede ronde werden elf projectaanvragen ingediend. De zeven goedgekeurde projecten en het promotieproject zijn samen goed voor een totaalbedrag van 140.825 euro.

 • Vier nieuwe creatieprocessen: Mardulier en Deprez, No Rabbits, Not Standing en Shake That
 • Drie circuscompagnieën brengen hun voorstelling op internationale podia: Circus Katoen, Pol & Freddie en Tobe 2 brengen het Vlaamse circus in de zomer respectievelijk naar Kopenhagen, Zuid-Amerika en Azië.
 • Promotie van circuskunsten: Duif is Dood ontvangt subsidies om het boek Suzy Wandas, de dame met de feeënvingers te publiceren.

De minister van Cultuur: 'Vele Vlaamse circusproducties zijn artistieke topprestaties die deze zomer zowel op Vlaamse als internationale podia worden geprogrammeerd. De compagnieën die naar het buitenland trekken, zijn internationale ambassadeurs van de Vlaamse circuskunsten. Vandaag is een herziening van het Circusdecreet in de maak om de Vlaamse circussector meer en nieuwe kansen te bieden op ontwikkeling en professionalisering. Tot een aangepast Circusdecreet van kracht is, maken we op basis van het huidige Circusdecreet nieuwe projecten financieel haalbaar.'

Overzicht gesubsidieerde projecten 2018

 

Tim Oelbrandt

(Foto: Tim Oelbrandt - No Rabbits vzw)

 

02.02.2018 | Terug- en vooruitblikken op sectormoment Circusdecreet

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz maakt dit jaar werk van een wijziging van het Circusdecreet. Inhoudelijke wijzigingen moeten de groeiende sector de komende jaren versterken en technische wijzigingen zorgen voor verduidelijking en betere afstemming. Circusartiesten en -gezelschappen, circusateliers en organisatoren van festivals hebben zich op het sectormoment op 1 februari gebogen over de mogelijke aanpassingen. Vooraleer vooruit te kijken werd teruggeblikt op tien jaar Circusdecreet.

De voorbije tien jaar heeft de ondersteuning via het Circusdecreet ervoor gezorgd dat het Vlaamse circus over de tongen gaat in Vlaanderen en ver daarbuiten. Minister Gatz heeft ervoor gekozen om het Circusdecreet minstens nog enkele jaren te behouden als een aparte subsidielijn, maar wil het decreet aanpassen aan de huidige context waarbinnen het circus zich beweegt. Op basis van een voortraject waarbij het kabinet van minister Gatz, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, het Circuscentrum, de circusateliers en de circuscommissie betrokken waren en op basis van informele gesprekken met allerlei circusactoren, kwamen een aantal voorstellen tot wijziging tot stand. Denk aan meerjarige ondersteuning van projecten die inzetten op creatie én spreiding, inkanteling van jeugd(circus)ateliers in het Circusdecreet en één of meerdere werkplaatsen subsidiëren waar circusartiesten of -gezelschappen vrijuit kunnen experimenteren. Op 1 februari werden tijdens het sectormoment de voorstellen afgetoetst bij een zeventigtal aanwezigen uit de circussector.

Terugblik op tien jaar Circusdecreet

In 2018 bestaat het Circusdecreet tien jaar. Het sectormoment vormde dan ook de ideale gelegenheid om de realisaties van tien jaar Circusdecreet samen te vatten. Het valt op dat de subsidielijnen binnen het decreet nauw met elkaar verweven zijn. Artiesten die subsidie ontvingen voor een voortgezette opleiding duiken later op in gesubsidieerde creaties en de spreiding ervan. Gesubsidieerde creaties vinden we op hun beurt terug op festivals.

 • Sinds de start van het Circusdecreet hebben 48 studenten een beurs ontvangen voor een voortgezette opleiding en 26 voor een docentenopleiding.
 • 78 creaties ontvingen een subsidie voor een totaalbudget van bijna 1,7 miljoen euro. In de toekomst moet ook niet resultaatsgerichte ontwikkeling en reflectie meer ruimte krijgen onder meer in een gesubsidieerde werkplaats.
 • Circusfestivals doen het goed in Vlaanderen en kennen een groeiend succes. Festivals nemen vaak de rol van coproducent op zich en dragen bij aan het creatieproces van voorstellingen door middel van financiële ondersteuning of het ter beschikking stellen van materiaal of een werkruimte.
 • Vlaamse producties vinden de weg naar het buitenland. Dankzij de ondersteuning kunnen we Vlaamse voorstellingen bewonderen vooral in Frankrijk, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Nederland, Duitsland en nog verschillende andere Europese landen. Een paar keer subsidieerde Vlaanderen ook voorstellingen buiten Europa.
 • Traditionele circussen die hun tenten opslaan in de Vlaamse steden en gemeenten vormen een kleine groep binnen het Circusdecreet. De 'stiel' wordt vaak doorgegeven van ouder op kind maar ook een nieuwe generatie artiesten geschoold in circusscholen, zetten soms de stap om een tentvoorstelling te creëren.
 • Binnen het Circusdecreet is een belangrijke rol weggelegd voor het Circuscentrum. Samen met de Vlaamse overheid bevordert, ondersteunt en promoot deze veldorganisatie het Vlaamse circusbeleid. Gemiddeld ontvangt het Circuscentrum hiervoor 690.000 euro waarvan 10% naar de werking van de circusateliers gaat.
 • Circusateliers hebben geen rechtstreekse subsidielijn binnen het decreet. Circusateliers kennen de laatste jaren een opvallende groei en de mogelijkheid om financiële ruimte te maken binnen het Circusdecreet wordt onderzocht.

Bijhorende documenten