Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

BeoordelingscommissiesRegelgeving

Het decreet van 1 maart 2019 houdende een circusbeleid, hierna Circusdecreet, bepaalt in artikel 10 dat de Vlaamse Regering twee beoordelingscommissies samenstelt en benoemt.

Een eerste commissie moet instaan voor de advisering over de toekenning van werkingssubsidies aan werkplaatsen, circusateliers en circusgezelschappen, en over de toekenning van projectsubsidies voor creatie en spreiding van circuskunstproducties en voor festivals. Het betreft hier de subsidielijnen zoals bedoeld in de artikels 11 tot en met 15 van genoemd Circusdecreet. De commissieleden worden aangesteld voor een periode van vijf jaar.

Een tweede commissie moet per beoordelingsronde, dit is om de vijf jaar, advies uitbrengen over de subsidieaanvraag van een of meerdere organisaties die als Circuscentrum willen optreden zoals bedoeld in artikel 16 van het Circusdecreet.

Voor beide commissies geldt dat beoordelaars maximaal twee opeenvolgende mandaten kunnen vervullen.

Het secretariaat wordt telkens verzorgd door de administratie.

Wie zetelt in de beoordelingscommissies?

 • De leden van de commissies zijn deskundigen uit het werkveld.
 • Bij de aanstelling van de leden gaat bijzondere aandacht naar een evenwichtige en diverse samenstelling en naar objectiviteit. Ook decretaal vastgelegde onverenigbaarheden zijn bepalend.
 • De leden van de commissies krijgen een mandaat. Na afloop van dat mandaat worden opnieuw commissies samengesteld.
 • Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (team Sociaal-cultureel Werk en Jeugdwerk) verzorgt het secretariaat van de beoordelingscommissies.

Kandidaten voor de beoordelingscommissies kunnen zich registreren op de website Iedereen kan zetelen. (nieuw venster)

Hoe zijn de beoordelingscommissies samengesteld?

Beoordeling beleidsplannen werkplaatsen, circusateliers, circusgezelschappen
Beoordeling projecten creatie & spreiding, festivals
Beoordeling beleidsplan Circuscentrum
 • Aukelyn Allary
 • Hugo Bergs
 • Marc Boon
 • Emma Ketels
 • Tom Lazou
 • Hanna Mampuys
 • Nele Roels
 • Filip Strobbe
 • Hanne Vandersteene
 • Johanna van Goor
 • Alexander Wijsen
 • Marc Eysink Smeets
 • Vincent Focquet
 • Kathleen Keymeulen
 • Esther Maas
 • Marleen Platteau
 • Alexander Wijsen
 • Daan Yperman

Wat is de taak van de beoordelingscommissies?

 • De commissieleden spreken zich uit over de inhoud en de kwaliteit van de ingediende dossiers. Zij hanteren daarbij de criteria die opgenomen zijn in de geldende regelgeving.
 • De commissies stellen een gezamenlijk advies en, waar decretaal vereist, ook een preadvies op.
 • De commissie die instaat voor de beoordeling van werkplaatsen, circusateliers en -gezelschappen (artikels 11 t.e.m. 13 van het Circusdecreet) moet elke aanvrager die een ontvankelijk dossier indient onder één van die categorieën, horen.
 • De commissies kunnen het initiatief nemen om een aanvrager of aanvragende organisatie te contacteren of te bezoeken. De commissie kan die taak ook toevertrouwen aan het secretariaat.
 • Voor elke commissie wordt een huishoudelijk reglement opgemaakt dat na goedkeuring door de commissies ook ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de bevoegde minister. In het huishoudelijk reglement wordt de werking van de commissie opgenomen.