Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Vaak gestelde vragenIk heb het eerste jaar van een voortgezette opleiding in de circuskunsten afgerond zonder hiervoor een tussenkomst te vragen. Kan ik voor het tweede jaar alsnog een beurs aanvragen?

Dit kan zeker.

Bovendien: bijscholingen of opleidingen met een duurtijd van twee tot vier jaar kunnen in één keer principieel goedgekeurd worden voor de volledige opleidingsperiode. Uit het aanvraagdossier moet heel duidelijk blijken dat je subsidie vraagt voor meerdere jaren. De minister zal elk jaar nog beslissen over de wenselijkheid van de voortzetting van de opleiding. Je moet dus niet elk jaar opnieuw een dossier indienen. Een jaarlijks bewijs waaruit blijkt dat je het vorige opleidingsjaar succesvol afrondde, volstaat.

Wie een aanvraag indient voor één jaar, maar nadien toch een volgend opleidingsjaar wil beginnen, moet steeds een volledig nieuw aanvraagdossier indienen.

Welke kosten komen in aanmerking voor toekenning van een subsidie voor internationale bijscholing?

Zowel reis-, verblijf- als studiekosten komen in aanmerking. Van de totale kost wordt maximum 80% als subsidie toegekend.

Er zijn twee mogelijkheden:
  • vergoeding van studie- en verblijfkosten en eenmaal de reis (heen- en terugreis)
  • vergoeding van studie- en reiskosten zonder beperking van het aantal heen- en terugreizen, maar met uitsluiting van verblijfskosten

Je kunt zelf kiezen voor de meest voordelige formule.

Kan ik voor een internationale tournee een subsidie aanvragen?

Dit is niet voorzien binnen de huidige regelgeving. Je aanvraag voor internationale spreiding moet gericht zijn op een welbepaald festival of evenement waaraan je wenst deel te nemen.

Ik wil starten met een circusatelier in mijn gemeente. Wie kan me hierbij helpen?

Het Circuscentrum geeft ondersteuning aan circusateliers met een vaste jaarwerking. Voor ondersteuning en algemene voorwaarden neem je contact op met het Circuscentrum (nieuw venster).

Kunnen loonkosten opgenomen worden in de begroting van een project?

Ja, dat kan voor zover die rechtsreeks verband houden met het project waarvoor subsidie wordt gevraagd. Eventueel zal een verdeelsleutel toegepast moeten worden a rato van de duur van het project en de effectieve tijd die mensen investeren in het project.

Kan de aankoop van een tent, een vrachtwagen, een tribune, enz. gesubsidieerd worden?

Een tent, een vrachtwagen, een tribune, enz. zijn investeringsgoederen die een langere levensduur hebben. Dergelijke goederen moeten boekhoudkundig afgeschreven worden. Als de aankoop van die goederen noodzakelijk is voor de realisatie van een project dan kunnen ze als kost opgenomen worden in de begroting voor de afschrijfwaarde. Bijvoorbeeld: In 2016 start een circuscompagnie met de creatie van een nieuwe tentvoorstelling waarvoor ze een subsidie aanvraagt in 2015. In 2016 zal een tent aangekocht worden voor 10.000 euro, op basis van de geschatte levensduur wordt beslist deze af te schrijven op 5 jaar. In het subsidiedossier kan de tent voor 1/5 (2.000 euro) worden ingeschreven als kost in de begroting.