Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden
Welke subsidies bestaan er voor een Brusselse gemeente?

Elke Brusselse gemeente met een gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek kan subsidie krijgen voor de organisatie van een bibliotheek. De gemeente maakt hiervoor een bibliotheekbeleidsplan op.

Als de Brusselse gemeente naast een bibliotheek ook nog beschikt over culturele infrastructuur en een cultuurbeleidscoördinator in dienst heeft, dan kan de gemeente een subsidie krijgen voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan. Dit cultuurbeleidsplan omspant dan ook de beleidsplanning voor de bibliotheek (geïntegreerd plan).

Welke subsidievoorwaarden zijn er voor de bibliotheek?

Voor de subsidiëring van een Nederlandstalige openbare bibliotheek moet de gemeente:

 • een bibliotheekbeleidsplan opmaken (of de beleidsplanning voor de bibliotheek moet worden uitgewerkt in een cultuurbeleidsplan)
 • één of meerdere bibliothecaris(sen) aanstellen voor de leiding over de bibliotheek. De bibliothecaris(en) moet(en) worden aangesteld in het A- of B-niveau.
 • inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals de digitalisering van de samenleving,
 • onafhankelijke en pluriforme informatie aanbieden, aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in een niet-commerciële omgeving
 • een online-catalogus aanbieden (Open Vlacc)
 • de raadpleging en uitlening zo laagdrempelig mogelijk maken, in het bijzonder voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor mensen met een beperkt inkomen
 • een optimale publieke dienstverlening garanderen op klantvriendelijke uren
 • minstens driekwart van het collectiebudget voor gedrukte materialen besteden aan Nederlandstalige publicaties
 • één keer per jaar (voor 1 mei) algemene beleidsrelevante gegevens ter beschikking stellen

Waaraan moet het bibliotheekbeleidsplan voldoen?

Bibliotheekbeleidsplan

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de openbare bibliotheek in het beleidsplan aandacht besteden aan:

 • De formulering van beleidskeuzes en beleidsprioriteiten in de vorm van strategische doelstellingen die invulling geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit voor de bibliotheek (decreet Lokaal Cultuurbeleid, artikel 5). Concreet betekent dit:
  • Stimulering van cultuureducatie en leesmotivatie
  • Inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid
  • Inzet op aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied
  • Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen.
 • Raming van financiële, materiële en andere ondersteuning van de bibliotheekwerking
 • Beschrijving van participatie-acties voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleidsplan
 • Beschrijving van de wijze waarop men de bevolking informeert over het beleidsplan

Procedure bibliotheekbeleidsplan

 • Indienen voor 31 december
 • Beleidsplan moet goedgekeurd zijn door de gemeenteraad
 • Officieel advies over het plan wordt uitgebracht door het beheersorgaan van de bibliotheek
 • Start subsidie: 1 januari van het jaar na de indiening
 • Definitief uitsluitsel over aanvaarding beleidsplan: 31 maart van het jaar na de indiening

Voor een gedetailleerde procedure verwijzen we naar het uitvoeringsbesluit van het lokaal cultuurbeleid.

Welke subsidievoorwaarden zijn er voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan?

Voor subsidiëring voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan moet de gemeente:

 • beschikken over een gesubsidieerde, gemeentelijke, Nederlandstalige bibliotheek
 • een cultuurbeleidscoördinator aanstellen op het gemiddelde niveau van het leidinggevende cultuurpersoneel (A- of B-niveau);
 • beschikken over culturele infrastructuur
 • een cultuurbeleidsplan opmaken

Waaraan moet het cultuurbeleidsplan voldoen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet de gemeente in het cultuurbeleidsplan aandacht besteden aan:

 • De formulering van beleidskeuzes en beleidsprioriteiten in de vorm van strategische doelstellingen die invulling geven aan de Vlaamse beleidsprioriteit voor de bibliotheek en het gemeentelijk cultuurbeleid. (decreet Lokaal Cultuurbeleid, artikel 5)

 • Concreet betekent dit voor de bibliotheek:
  • Stimulering van cultuureducatie en leesmotivatie
  • Inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid
  • Inzet op aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied
  • Inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen.
  Concreet betekent dit voor het gemeentelijk cultuurbeleid:
  • Inzet op cultuureducatie
  • Inzet op gemeenschapsvorming
  • Inzet op kansengroepen
 • Raming van financiële, materiële en andere ondersteuning van de bibliotheekwerking
 • Beschrijving van participatie-acties voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleidsplan
 • Beschrijving van de wijze waarop men de bevolking informeert over het beleidsplan

Procedure cultuurbeleidsplan

 • Indienen voor 31 december
 • Officieel advies over het plan wordt uitgebracht door het beheersorgaan van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum, en/of de cultuurraad
 • Na het advies van de beheersorganen, moet het beleidsplan goedgekeurd zijn door de gemeenteraad
 • Start subsidie: 1 januari van het jaar na de indiening
 • Definitief uitsluitsel over aanvaarding beleidsplan: 31 maart van het jaar na de indiening

Voor een gedetailleerde procedure verwijzen we naar het uitvoeringsbesluit van het lokaal cultuurbeleid.

Hoe hoog is het subsidiebedrag?

Subsidiebedrag uitvoering bibliotheekbeleidsplan (enkel bibliotheek)

 • jaarlijks 56 000 euro (gemeente met minder dan 10 000 inwoners)
 • jaarlijks 6,5 euro per inwoner (gemeente vanaf 10 000 inwoners)
 • facultatief, aanvullend op de vorige subsidie: bedrag van 0,17 euro per inwoner als de gemeente participeert aan het Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken (BruNo)

 • Subsidiebedrag uitvoering cultuurbeleidsplan (bibliotheek en gemeentelijk cultuurbeleid)

  Enveloppe voor het gemeentelijk cultuurbeleid:

 • jaarlijks 28 000 euro (gemeente met minder dan 10 000 inwoners)
 • jaarlijks 56 000 euro (gemeente vanaf 10 000 inwoners)
 • Subsidie voor de bibliotheek:

 • jaarlijks 56 000 euro (gemeente met minder dan 10.000 inwoners)
 • jaarlijks 6,5 euro per inwoner (gemeente vanaf 10 000 inwoners)
 • facultatief, aanvullend op de vorige subsidie: bedrag van 0,17 euro per inwoner als de gemeente participeert aan het Brussels Netwerk Openbare Bibliotheken (BruNo)
 • Bepaling van het aantal inwoners

  • Uitgangspunt: meest recente gepubliceerde bevolkingscijfers in het Belgisch Staatsblad op 1 januari van het subsidiejaar.
  • Toepassing Brussel-norm: 30% van de inwoners wordt in rekening genomen.