Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Subsidievoorwaarden

De regelgeving voorziet subsidiëring van maximaal drie federaties van vormingsinstellingen voor personen met een handicap.

Dit aantal is vandaag al bereikt en dit betekent dat nieuwe initiatieven zich alleen via aansluiting bij de werking van één van die gesubsidieerde federaties kunnen aandienen.

Kenmerken

Deze federaties:
  • zijn een vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
  • hebben als doel via de niet-formele educatie, een sociaal-culturele werking te ontplooien voor personen met een handicap en hun omgeving, op basis van een sociaal-culturele methodiek (PDF)
  • brengen een programma-aanbod als een open aanbod in de autonome levenssfeer van de deelnemer
  • het programma-aanbod kan tot een kwart van het totaal aantal uren zich richten tot de begeleiders van de doelgroep uit de non-profit sector met uitzondering van de culturele sector. Dit aanbod wordt verantwoord vanuit het beleidsplan en vanuit de strategische en operationele doelstellingen

Federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap - Vijftact

De federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap verenigt in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk een aantal organisaties die voorheen onder een andere regeling werden gesubsidieerd.

De federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap is een vzw die een aantal organisaties omvat. Vroeger was er aparte subsidiëring van deze organisaties uit andere regelgeving.

De federatie is actief op het vlak van sensibilisering, vorming, begeleiding en maatschappelijke activering.

Als samenwerkingsverband van lidorganisaties heeft de federatie de volgende opdrachten:
  • een werking ontplooien die voornamelijk gericht is op het werken rond het thema handicap en inclusie
  • het ontwikkelen van kennis en deskundigheid en het ontsluiten ervan met als doel de erkenning van personen met een handicap als volwaardige burgers en hen de kans te bieden zich volledig te ontplooien in de samenleving
  • het ontwikkelen van initiatieven die bijdragen tot de integratie van de doelgroep in de samenleving
  • het ijveren voor een correcte beeldvorming over handicap en een samenleving die hierop is afgestemd
  • het bundelen van kennis, inzicht en knowhow op het vlak van kwaliteitszorg, professionaliteit, netwerkverbreding en afstemming

Logo Vlaamse overheid

Gesubsidieerde vormingsinstellingen voor personen met een handicap en de federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap moeten het logo van de Vlaamse overheid opnemen in hun publicaties (drukwerk, websites...).