Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

De subsidiëring van de vormingsinstellingen voor personen met een handicap en van de federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap verloopt volgens beleidsperiodes van vijf jaar.

Zowel voor de vormingsinstellingen als voor de federatie van de vormingsdiensten is de beleidsperiode gestart in 2016 en loopt deze tot eind 2020.Bij start nieuwe beleidsperiode

Indienen van een beleidsplan:
 • voor 1 juni van het jaar dat de beleidsperiode voorafgaat
 • aangetekend verzenden of tegen ontvangstmelding afgeven op het agentschap
 • 2 exemplaren en een elektronische versie
 • als bijlage: uittreksel uit agenda en notulen van de bijeenkomst van de algemene vergadering waarop het beleidsplan werd goedgekeurd

Jaarlijks in te dienen

 • voortgangsrapport
 • begroting van het lopende jaar
 • financieel verslag van het voorbije jaar

Indiendatum: jaarlijks voor 1 april, papieren en elektronische versie

Voortgangsrapport

 • stand van zaken over uitvoering van het beleidsplan
 • vooruitblik op de uitvoering van het beleidsplan voor het lopende jaar
 • verduidelijking hoe de werking zich verhoudt tot de voorgeschreven beoordelingselementen art. 33 van het decreet

Financieel verslag

 • verplicht toe te voegen bij het financieel verslag
  • balanssituatie en een verificatieverslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of externe accountant.
  • let op: deze accountant of revisor mag niet betrokken zijn bij de dagelijkse inhoudelijke of zakelijke werking van de organisatie.

FORMULIEREN

Adres

Alle documenten op papier opsturen naar:

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Sociaal-Cultureel Werk

Johan Huts
Arenberggebouw – 4e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel

De elektronische versie van het voortgangsrapport, het financieel verslag en de begroting opsturen naar: Johan Huts
(Is het bestand te zwaar voor mail? Gelieve de elektronische versie op cd-rom te bezorgen.)