Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en sport is een vrij recent decreet. Het bevat aan de ene kant regelgeving die nieuwe initiatieven mogelijk maakt; aan de andere kant biedt het decreet ook een structurele verankering aan een aantal initiatieven die al langer bestonden en nu op langere termijn plannen kunnen maken.

Voor meer toelichting over het hoe en waarom van het Participatiedecreet en over de ontstaansgeschiedenis ervan verwijzen we naar de memorie van toelichting (PDF) bij het decreet.