Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenWie moet een openbare bibliotheek inrichten?

Elke gemeente binnen de Vlaamse Gemeenschap is verplicht een openbare bibliotheek te organiseren. Een gemeente mag om deze voorwaarde te vervullen ook samenwerken met (een) andere gemeente(n). (artikel 9 van het decreet)

Welke subsidies bestaan er voor gemeenten met een openbare bibliotheek?

Er zijn twee soorten subsidie:
 • Forfaitaire enveloppensubsidie
 • 0,17-eurosubsidie
Forfaitaire enveloppensubsidie
De gemeente die of het samenwerkingsverband dat reeds gesubsidieerd wordt, behoudt het geïndexeerde bedrag 2013.

Een gemeente die nog niet gesubsidieerd wordt, kan aanspraak maken op een forfaitaire enveloppensubsidie van:

 • 56 000 euro per jaar per gemeente met minder dan 10 000 inwoners
 • 6,5 euro per jaar per inwoner voor gemeenten (of samenwerkingsverband) vanaf 10 000 inwoners (geïndexeerd vanaf 2014)

 

0,17-eurosubsidie
De gemeente of het samenwerkingsverband van gemeenten die met haar openbare bibliotheek participeert aan het interbestuurlijk project Bibliotheekportalen dat door Bibnet wordt ontwikkeld en dat aan het publiek een uniforme toegang biedt tot de collectie van alle Vlaamse openbare bibliotheken, ontvangt jaarlijks een subsidie van 0,17 euro per inwoner van de gemeente.

Waaraan moet de gemeente voldoen?

Intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit voor de openbare bibliotheek

De gemeente:

 • tekent via de strategische meerjarenplanning in op de Vlaamse beleidsprioriteit voor de openbare bibliotheek
 • uiterste indiendatum: 28 februari 2014

Vlaamse beleidsprioriteit voor de openbare bibliotheek

De gemeente organiseert een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse behoeften.

Deze Vlaamse beleidsprioriteit wordt verder uitgewerkt in volgende beleidsaccenten

De gemeente beschikt over een openbare bibliotheek die:

 • de cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleert,
 • inzet op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid,
 • inzet op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied,
 • inzet op samenwerking met onderwijsinstellingen.

Wie kan erop intekenen?

Om te kunnen intekenen op deze beleidsprioriteit, moet de openbare bibliotheek:

1° inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals de digitalisering van de samenleving,
2° een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking stellen, breed en zorgvuldig samengesteld, aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in een niet-commerciële omgeving,
3° een online-catalogus aanbieden vanuit een bibliotheeksysteem, gebaseerd op de gegevens van het centraal bibliografisch achtergrondbestand Open Vlacc,
4° de raadpleging in de bibliotheek van alle informatiedragers en de uitlening van materialen en bestanden zo laagdrempelig mogelijk maken, in het bijzonder voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor mensen met een beperkt inkomen,
5° een optimale publieke dienstverlening garanderen op klantvriendelijke uren,
6° van de middelen, bestemd voor de aankoop van gedrukte materialen, jaarlijks minstens 75 percent van het vastgestelde budget besteden aan Nederlandstalige publicaties,
7° één keer per jaar (voor 1 mei) algemene beleidsrelevante gegevens ter beschikking stellen over de openbare bibliotheek via de Bios3-toepassing (nieuw venster).

Hoe voor het eerst een subsidie voor de openbare bibliotheek aanvragen?

Een gemeente die voor het eerst in 2016 wenst in te tekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit voor de openbare bibliotheek, neemt best al in de loop van 2015 contact op met de domeinverantwoordelijken voor de bibliotheken. We bieden een begeleiding op maat van de gemeente.

Provincies

Ter ondersteuning van de bibliotheekwerking van elke gemeente in de provincie neemt elke provincie het initiatief tot een streekgericht bibliotheekbeleid. Speciale aandacht gaat naar de schaalvergroting van de bibliotheekwerking:
 • door provinciale bibliotheeksystemen te ontwikkelen en aan te bieden,
 • door samenwerkingsverbanden tussen gemeenten te begeleiden, te stimuleren en te ondersteunen.