Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Op 1 januari 2003 werd het decreet van 4 april 2003, betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk van kracht. Dit decreet verving de drie regelgevingen die tot eind 2002 golden voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, of ‘sector volksontwikkeling’, zoals die toen nog heette.

Dit nieuwe decreet betekende een grondige herstructurering van de sector en hief het dienstendecreet van 19 april 1995 op. Het dienstendecreet erkende en subsidieerde voorheen organisaties die “begeleiding en ondersteuning geven op het domein van het sociaal-cultureel werk”. Daarvoor stelden ze onder meer deskundigen, informatie, advies, documentatie, educatieve programma’s en producten, publicaties, materialen, technieken of uitrustingen ter beschikking.

Vanaf 1 januari 2005 kon de nieuwe werksoort bewegingen gesubsidieerd worden.

De decreetswijziging van 2012 brengt een mogelijkheid tot erkenning voor de werksoort bewegingen. Alle bewegingen die op 1 januari 2013 gesubsidieerd werden, werden automatisch erkend. De erkenning zorgt voor meer zekerheid en continuïteit voor de bewegingen. Concreet wil dit zeggen dat een negatieve eindevaluatie niet onmiddellijk leidt tot definitieve stopzetting van subsidiering en een positieve eindevaluatie minimum het behoud van de subsidie-enveloppe op dat moment garandeert.

Het gewijzigde decreet en uitvoeringsbesluit omvatten bijgevolg een nieuwe erkenningsprocedure en een aantal aanpassingen aan de subsidiëringsprocedure.