Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

BegrotingElk jaar maakt de Vlaamse Regering een schatting van de ontvangsten en uitgaven voor het volgende jaar, de zogenaamde begroting. De Vlaamse begroting bestaat uit een middelenbegroting (ontvangsten) en een uitgavenbegroting (uitgaven). Ze wordt elk jaar ingediend bij het Vlaamse Parlement, waar ze wordt besproken in de verschillende parlementaire commissies. Na de besprekingen volgt er een stemming in de plenaire vergadering. Pas wanneer het Vlaamse Parlement de algemene uitgavenbegroting heeft aangenomen, mag de Vlaamse Regering ook de uitgaven doen die daarin voorzien zijn.

Een begroting wordt opgemaakt in het voorgaande jaar. In het voorjaar van een begrotingsjaar vindt er een begrotingscontrole plaats waarbij wordt nagegaan hoe de uitvoering tot dan toe is verlopen, en of eventuele bijsturingen gewenst zijn.

Begrotingscontrole 2017

Na adviezen van de SERV, de VLOR, de SAR WGG, de SARC, de VREG, de Vlaamse Woonraad, de MiNa-Raad, de SARO, de MORA en de Raad van State, hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet met bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

Bijhorende documenten

Toelichting bij de initiële begroting 2017

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse Regering de uitgavenbegroting 2017 bekrachtigd. Hieronder vind je overzicht van de voorziene bedragen voor onze sectoren. Een beeld van de totale begroting 2017 vind je op de website van het Vlaams Parlement.

Begroting 2017

Toelichting bij de initiële begroting 2016

Op 18 december 2015 heeft de Vlaamse Regering de uitgavenbegroting 2016 bekrachtigd. In de begroting 2016 is er een verschuiving gebeurd van 261.000 euro van de Lottomiddelen naar het budget voor de uitvoering van het Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk.

Begroting 2016

Toelichting bij de initiële begroting 2015

Op 19 december 2014 werd de uitgavenbegroting 2015 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Om een begrotingsevenwicht te handhaven, moesten er aanzienlijke besparingen worden doorgevoerd binnen de begroting van de Vlaamse Gemeenschap. Zo ook voor het begrotingsprogramma HD (=sociaal-cultureel werk voor volwassenen): op alle basisallocaties moet 5 tot 20% worden bespaard.

Voor de werksoort bewegingen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de circuskunsten, de ex-DAC-projecten, het leenrecht en bepaalde onderdelen van het Participatiedecreet is een uitzondering gemaakt. Hiervoor worden in 2015 dezelfde middelen voorzien als bij de begrotingsopmaak 2014.

Begroting 2015

Toelichting bij de aangepaste begroting 2014

Op 19 december 2014 werd de begrotingsaanpassing voor 2014 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Voor het begrotingsprogramma HD (=sociaal-cultureel werk voor volwassenen) is er enkel een algemene desindexering. De reële inflatie over 2014 valt immers lager uit dan geraamd bij de begrotingsopmaak 2014. De inflatie was oorspronkelijk geraamd op 1,4%, maar wordt bijgesteld naar 0,6%. Het niet-loongedeelte van alle basisallocaties wordt nu op die manier aangepast, alsook het loongedeelte van de basisallocaties die niet in de indexprovisie zitten (i.c. het Participatiedecreet).

Begrotingaanpassing 2014

Toelichting bij de initiële begroting 2014

Op 20 december 2013 werd de uitgavenbegroting 2014 definitief bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Voor 2014 wordt verder gewerkt met de in 2012 opgezette begrotingsstructuur, waarbij in de officiële begrotingsdocumenten enkel nog de begrotingsartikels worden opgenomen. In de hiernavolgende tabel wordt, ter verduidelijking, nog altijd een verdere onderverdeling in basisallocaties gemaakt.

In 2014 worden alle basisallocaties opnieuw normaal geïndexeerd. Bij de initiële begroting is het werkingsgedeelte van alle basisallocaties reeds geïndexeerd.

Voor het loongedeelte moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de basisallocaties die in de indexprovisie zitten en de basisallocaties die daar niet in zitten.

De basisallocaties die in de indexprovisie zitten, worden geïndexeerd op basis van de gerealiseerde indexsprongen. Aangezien er in 2014 waarschijnlijk geen indexsprong zal zijn, zal het loongedeelte van deze basisallocaties vermoedelijk onveranderd blijven.

Voor de basisallocaties die niet in de indexprovisie zitten (bij dit begrotingsprogramma is dit enkel het Participatiedecreet), is het loongedeelte voor 2014 wel reeds geïndexeerd op basis van de verwachte inflatie. Afhankelijk van de reële inflatie, kan er eventueel nog een bijstelling gebeuren bij de Begrotingsaanpassing 2014.

Welke zijn de verdere inhoudelijke aanpassingen?

 • In het kader van de interne staatshervorming is er voor een aantal materies een overheveling van middelen vanuit het Provinciefonds. Het betreft middelen die de provincies in 2011 geheel of gedeeltelijk besteedden aan structurele ondersteuning van deze materies, aangevuld met een indexeringscoëfficiënt:
  • amateurkunsten: 184 000 euro
  • sociaal-cultureel volwassenenwerk: 3 106 000 euro
  • circuskunsten: 25 000 euro
  • lokaal cultuurbeleid: 1 475 000 euro
 • Voor het artikel Participatiebeleid is er een daling van de middelen t.o.v. 2013 door de volgende verschuivingen:
  • de middelen die werden ingezet voor leesbevorderingsprojecten en Leesweb worden getransfereerd naar het Vlaams Fonds voor de Letteren (-235 000 euro in VAK en VEK) (artikel HD0/1HE-H-2-X/IS);
  • 100 000 euro in VAK en VEK gaat naar de verdere ondersteuning van het project Vrijetijdspas (artikel HB0/1HC-H-2-D/WT);
  • 160 000 euro in VAK en VEK gaat naar cultuureducatie (artikel HB0/1HC-H-2-I/WT).
 • Voor het lokaal cultuurbeleid zijn er ook nog enkele bijkomende bewegingen:
  • 100 000 euro wordt getransfereerd naar de uitbreiding convenants gevangenisbibliotheken (artikel HC0/1HD-H-2-E/WT);
  • 81 000 euro gaat naar het EVA De Rand, dat voortaan zal instaan voor de bibliotheekwerking in de gemeenten Drogenbos en Kraainem (artikel AB0/1AH-C-2-B/WT);
  • door een wijziging van het Koninklijk Besluit terzake, moet de vergoeding voor het leenrecht worden aangepast (+ 48 000 euro);
 • Het vernieuwde decreet lokaal cultuurbeleid leidt vanaf 2014 ook tot een nieuwe manier van subsidiëren.

Initiële begroting 2014 (PDF)

Toelichting bij de initiële begroting 2013

Op 19 oktober 2012 werd de ontwerpbegroting 2013 goedgekeurd door de Vlaamse Regering en ingediend bij het Vlaams Parlement voor verdere bespreking en goedkeuring. Eventuele aanpassingen door het Vlaams Parlement zijn dus nog mogelijk.

Voor 2013 wordt verder gewerkt met de in 2012 opgezette begrotingsstructuur, waarbij in de officiële begrotingsdocumenten enkel nog de begrotingsartikels worden opgenomen.

In de hiernavolgende tabel wordt, ter verduidelijking, nog altijd een verdere onderverdeling in basisallocaties gemaakt.

Op het niveau van de Vlaamse Gemeenschap was het indienen van een begroting in evenwicht een absolute prioriteit. De ongunstige economische context maakt dat er voor 2013 opnieuw moet worden bespaard. De gevolgen voor cultuur blijven beperkt: voor alle basisallocaties wordt het werkingsgedeelte voor 2013 niet geïndexeerd. Afhankelijk van de samenstelling van het krediet (dit kan variëren van 100% loon tot 100% werking), is het effect dus voor elke basisallocatie verschillend. De vermelde indexering is het effect van de indexsprong van januari 2012 die nog voor 2 maanden in 2013 moest worden verrekend.

Welke zijn de verdere inhoudelijke aanpassingen?

 • Voor het Participatiebeleid komt er 410 000 euro van het departement CJSM; dit bedrag werd vroeger gebruikt voor de financiering van de grootschalige evenementen (210 000 euro) en de cultuurgemeente van Vlaanderen (200 000 euro) binnen het Participatiedecreet.
 • Binnen het beleidsveld Lokaal Cultuurbeleid zijn er in de eerste plaats een aantal interne verschuivingen door het in werking treden van een enkele artikelen van het vernieuwde decreet:
  • 5 000 euro voor de Vereniging van Vlaamse Cultuurcentra
  • 529 000 euro voor Transkript (voorheen Progebraille-Hellen Keller)
   Deze middelen worden gecompenseerd voor 302 000 euro op HD129 (uitvoering Lokaal Cultuurbeleid) en voor 232 000 euro op HD124 (diverse organisaties m.b.t. openbaar bibliotheekwerk en gemeentelijk cultuurbeleid).
 • Daarnaast komt er voor het Lokaal Cultuurbeleid op HD124 een bedrag van 84 000 euro voor de ondersteuning van de vzw Kamelego, via een overeenkomst met de Luisterpuntbibliotheek.

Initiële begroting 2013 (PDF)

Toelichting bij de initiële begroting 2012

De initiële begroting 2012 werd goedgekeurd en bekrachtigd op 23 december 2011.

Meest opvallend in de begroting 2012 is de wijziging in de begrotingsstructuur: er wordt een extra niveau gecreëerd tussen het begrotingsprogramma en de basisallocaties, namelijk het begrotingsartikel. Een begrotingsartikel groepeert één of meerdere basisallocaties rond beleidsdoelstellingen van de minister en kan gezien worden als een eerste opstap naar een prestatiebegroting. Voortaan zullen de begrotingsbesprekingen enkel nog gevoerd worden op artikelniveau.

De inwerkingtreding op 1 januari 2012 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan en de controle door het Rekenhof, kortweg het Rekendecreet, heeft ondermeer tot gevolg dat alle kredieten voortaan gesplitste kredieten worden.

Een gesplitst krediet heeft altijd twee componenten: een vastleggingskrediet (VAK) en een vereffeningskrediet (VEK). De belangrijkste kenmerken van een gesplitst krediet zijn de volgende:

 • aan een VAK is niet meer automatisch een VEK gekoppeld;
 • overgedragen vastleggingen van een vorig begrotingsjaar moeten worden betaald met VEK van het lopende jaar;
 • VAK en VEK zijn niet meer automatisch aan elkaar gelijk (wel in 2012);
 • vastleggingen zijn onbeperkt overdraagbaar (niet meer beperkt tot jaar X+1);
 • het niet-gebruikte VEK van een bepaald jaar wordt elk jaar geannuleerd.

Toelichting bij de tabel initiële begroting 2012

De cijfers in de tabel hebben betrekking op het VAK. Voor deze bedragen kunnen verbintenissen worden aangegaan. Wat zijn de voornaamste inhoudelijke aanpassingen?

 • Voor de meeste basisallocaties is er een indexering ingevolge de overschrijding van de spilindex in april 2011.
 • De middelen die vroeger werden ingezet voor uitbreidingsbeleid in het kader van VIA3 worden vanaf 2012 recurrent toegewezen als volgt:
  • 457 000 euro voor het decreet Amateurkunsten
  • 606 000 euro voor het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
  • 88 000 euro voor de vzw Bibnet
 • In het kader van de nieuwe beleidsperiode is er ook een verhoging van het krediet voor het Vlaams GebarentaalCentrum met 20 000 euro.
 • De middelen die bestemd waren voor het onderdeel 'eindejaarstoelage' van het VIA3-akkoord worden vanaf 2012 niet langer uitgekeerd vanuit het agentschap Sociaal-Cultureel Werk. Deze middelen worden getransfereerd naar het begrotingsprogramma HC aangezien het Departement CJSM vanaf 2012 zal instaan voor alle onderdelen van het VIA-akkoord. Hierdoor lijkt het krediet voor een aantal werksoorten re dalen. De VIA-middelen worden echter nog wel degelijk toegekend, maar via een ander kanaal.
 • Tenslotte is er ook een belangrijke verschuiving op de basisallocatie HD122 (ex-DAC projecten): de kredieten van de projecten "Jeugd" worden getransfereerd naar het begrotingsprogramma HG (Jeugd), waardoor via HD122 enkel nog de projecten Sociaal-Cultureel Werk worden gefinancierd.

Initiële begroting 2012 (PDF)

Toelichting bij de begrotingscontrole 2012

Eerste begrotingscontrole

De eerste begrotingscontrole werd goedgekeurd en bekrachtigd op 23 mei 2012.

Om een begroting in evenwicht te realiseren was het noodzakelijk een aantal bijkomende besparingsmaatregelen te nemen. De weerslag voor sociaal-cultureel werk voor volwassenen was een algemene desindexatie van de bij de begrotingsopmaak 2012 toegekende indexering. Voor elke basisallocatie werd het niet-loongedeelte van het toegekende indexbedrag teruggenomen.

Tweede begrotingscontrole

De tweede begrotingscontrole werd bekrachtigd door de Vlaamse Regering op 13 juli 2012.

Bij de tweede begrotingscontrole is er een indexering ingevolge de indexsprong van januari 2012. Voor de maanden maart tot december 2012 is er een indexering voor de basisallocaties die onder de indexprovisie vallen.

Daarnaast zijn er binnen het programma sociaal-cultureel werk voor volwassenen ook enkele punctuele aanpassingen:

 • 100 000 euro wordt overgeheveld van de werkingsmiddelen van het participatiebeleid naar het Departement CJSM voor de financiering van projecten rond eco-cultuur.
 • een interne transfer van 106 000 euro binnen de middelen van het participatiedecreet, noodzakelijk omwille van ESR-aanrekening.
 • een interne verschuiving van 80 000 euro binnen de middelen voor het lokaal cultuurbeleid, in het kader van bijkomende opdrachten voor de vzw Bibnet.
 • een verschuiving van algemene werkingsmiddelen.

Begrotingscontrole 2012 (PDF)

Begrotingscijfers voorgaande jaren