Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In de kijker

05.07.2019 | Subsidieaanvraag internationale amateurkunstenprojecten in Vlaanderen voortaan via KIOSK

Subsidies voor internationale amateurkunstenprojecten in Vlaanderen kunnen voortaan online via KIOSK worden aangevraagd. Deze vernieuwing kadert in de vereenvoudiging van de projectregelgeving amateurkunsten. Zo zijn er nieuwe kwaliteitscriteria van toepassing om de projectaanvragen te beoordelen.

Amateurkunstenorganisaties of -groepen die in 2020 een project organiseren, moeten hun aanvraag uiterlijk op 30 september om 23u59 indienen.

19.06.2019 | Evaluatie amateurkunstenorganisaties: samenstelling visitatiecommissie en mogelijkheid tot wraking

In het najaar van 2019 zal een visitatiecommissie de organisaties voor amateurkunsten evalueren a.d.h.v. een bezoek ter plaatse. Voor die visitaties worden vier externe deskundigen ingeschakeld. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media benoemt in totaal vijf externe deskundigen, waarop het een beroep kan doen:

  • Noemi De Clercq
  • Veerle De Schrijver
  • Bert De Smet
  • Annemie Ghekiere
  • Kristof Schurmans

Amateurkunstenorganisaties kunnen tot uiterlijk 3 juli 2019 externe deskundigen wraken op voorwaarde dat ze dat grondig motiveren. Het Departement beslist daarna of de motivatie voor de wraking van de betrokken externe deskundigen al dan niet gegrond is. Als de motivatie gegrond is, zullen de gewraakte externe deskundigen de betrokken organisatie niet mee bezoeken. De namen van de gewraakte externe deskundigen en de motivatie moeten worden bezorgd aan Lore Goovaerts, lore.goovaerts@vlaanderen.be (team Sociaal-cultureel werk en Jeugdwerk).

17.05.2019 | Gezocht: deskundigen voor de amateurkunsten

Heb je ervaring en expertise in de brede amateurkunstensector en wil je meewerken aan een sterkere amateurkunstensector? Stel je dan kandidaat als deskundige voor de visitaties van de amateurkunstenorganisaties!

Waarover gaat het?

Via het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten worden negen organisaties voor amateurkunsten erkend en gesubsidieerd. In het kader van deze werkingssubsidie, worden de organisaties dit najaar aan de hand van een bezoek ter plaatse geëvalueerd door een visitatiecommissie. Om geschikte deskundigen te vinden voor deze commissie, lanceert het Departement Cultuur, Jeugd en Media een oproep.

Stel je kandidaat!

De visitaties van de amateurkunstenorganisaties vinden plaats tussen eind augustus en begin december 2019. Geïnteresseerd om mee te evalueren en de amateurkunstensector verder te versterken? Stel je dan ten laatste op 7 juni 2019 kandidaat via www.iedereenkanzetelen.be.

31.01.2019 | Internationale reistoelagen voortaan aanvragen in KIOSK: deadline 14/02

Amateurkunstenaars en -groepen kunnen voortaan een internationale reistoelage voor deelname aan een buitenlands project online aanvragen via KIOSK. Deze vernieuwing kadert in de vereenvoudiging van de projectregelgeving amateurkunsten. Amateurkunstenaars en -groepen die deelnemen aan een buitenlands project in de zomer (mei, juni, juli, augustus) moeten hun aanvraag voor een reistoelage uiterlijk op 14 februari om 23.59 uur indienen. Meer info over de webapplicatie KIOSK vind je in de handleiding. Concrete vragen over KIOSK kun je mailen naar kiosk@vlaanderen.be.

09.01.2019 | Nieuwe regelgeving projecten amateurkunsten van kracht vanaf 1 februari 2019

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 21 december 2018 het gewijzigde uitvoeringsbesluit amateurkunsten goedgekeurd. Daarin wordt de projectregelgeving gewijzigd en vooral vereenvoudigd.

Met deze nieuwe regelgeving wil de Vlaamse overheid het internationale amateurkunstenbeleid in Vlaanderen sterker uitbouwen. We leggen meer nadruk op verbreding (meer kansen voor diverse kunstdisciplines) en verdieping (focus op uitwisseling en expertiseontwikkeling). De minder relevante richtlijn 'deelnemers uit meer dan drie landen' is geschrapt. Op die manier wordt er openheid gecreëerd en komen meer diverse projecten in aanmerking. De beoordeling van de projecten zal gebeuren op basis van een aantal nieuwe inhoudelijke kwaliteitscriteria.

Tot slot biedt de Vlaamse overheid voor het eerst de mogelijkheid tot cofinanciering van internationale amateurkunstenprojecten aan. Zo vinden interessante projecten makkelijker de weg naar internationale (vaak Europese) financiering, aangezien internationale instanties dikwijls een cofinanciering van een nationale overheid opleggen.

Meer info vind je in de rubriek Internationale projecten.