Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

SubsidievoorwaardenWelke subsidie bestaat er voor het gemeentelijk cultuurbeleid?

Een gemeente die nog niet gesubsidieerd wordt, kan aanspraak maken op een forfaitaire enveloppensubsidie van:

 • 56 000 euro per jaar per gemeente (of samenwerkingsverband) vanaf 10 000 inwoners, aangevuld met een subsidie van 1 euro per inwoner
 • 28 000 euro per jaar per gemeente (of samenwerkingsverband) met minder dan 10 000 inwoners, aangevuld met een subsidie van 1 euro per inwoner (geïndexeerd vanaf 2014)

Dit zijn subsidiebedragen geldig vanaf 1 januari 2014. Gemeenten die in 2013 een hoger subsidiebedrag kregen, behouden het hogere bedrag.

Provinciale subsidie

De enveloppensubsidie van de gemeente die voor haar gemeentelijk cultuurbeleid een structurele subsidie heeft ontvangen van de provincie, wordt verhoogd met het bedrag dat de provincie in 2011 heeft toegekend.

Waaraan moet de gemeente voldoen?

Intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit 'gemeentelijk cultuurbeleid'

De gemeente:

 • tekent via de strategische meerjarenplanning in op de Vlaamse beleidsprioriteit voor het gemeentelijk cultuurbeleid

De opmaak van de meerjarenplanning moet gebeuren in samenspraak met lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden. De meerjarenplanning moet goedgekeurd zijn door de gemeenteraad.


Wat is de Vlaamse beleidsprioriteit 'gemeentelijk cultuurbeleid'?

De gemeente voert een kwalitatief en duurzaam lokaal cultuurbeleid, met bijzondere aandacht voor

 • gemeenschapsvorming
 • cultuureducatie
 • het bereiken van kansengroepen

Wie kan intekenen op de Vlaamse beleidsprioriteit?

Om te kunnen intekenen op deze beleidsprioriteit, moet de gemeente (of samenwerkingsverband van gemeenten):

 • een coördinerende rol opnemen met betrekking tot het lokaal cultuurbeleid,
 • de lokale belanghebbenden betrekken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning,
 • minstens 0,8 euro per inwoner besteden aan ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen,
 • beschikken over een openbare bibliotheek en over een cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum (*) met een beheersorgaan, conform de bepalingen van het Cultuurpact,
 • één keer per jaar (voor 1 mei) algemene beleidsrelevante gegevens ter beschikking stellen over het gemeentelijk cultuurbeleid in de vorm die de Vlaamse Regering bepaalt.

(*) Bepalingen voor een gemeenschapscentrum

  Met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding moet een gemeenschapscentrum beschikken over:

  1° een polyvalente zaal van ten minste 200 m² of een schouwburg met ten minste 250 vaste of verankerbare zitplaatsen én een polyvalente zaal van ten minste 100 m², waarin de andere activiteiten dan de schouwburgactiviteiten kunnen plaatsvinden.
  2° een totale oppervlakte van ten minste 100 m² aan tentoonstellingsruimte.
  3° drie lokalen voor cultureel gebruik.
  Er kan voor maximaal 20% worden afgeweken van de vermelde oppervlaktes, vermeld in 1° en 2° als de totale oppervlakte minimaal 300 m² bedraagt. Hiervoor moet de gemeente grondig motiveren hoe ze met haar culturele infrastructuur kan inspelen op de behoeften van de lokale bevolking.

Gemeenten (of een samenwerkingsverband) die al gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 13 juli 2001, worden geacht te voldoen aan deze bepalingen.

Subsidievoorwaarden Brusselse gemeenten

In dit onderdeel komen enkel de verschillen met de Vlaamse gemeenten aan bod.

De Brusselse gemeenten ontvangen subsidies voor de uitvoering van een cultuurbeleidsplan. Een gemeente die nog niet gesubsidieerd wordt, kan aanspraak maken op een forfaitaire enveloppensubsidie van:

 • 56 000 euro per jaar per gemeente vanaf 10 000 inwoners,
 • 28 000 euro per jaar per gemeente met minder dan 10 000 inwoners

De subsidie moet worden aangewend voor personeelskosten of voor andere uitgaven van de gemeente ter uitvoering van het cultuurbeleidsplan, met uitzondering van de uitgaven voor de openbare bibliotheek. Loonkosten van personen voor wie de gemeente op basis van een andere regelgeving al een subsidie ontvangt, zijn uitgesloten van vermelde subsidie.

Voor de berekening van de subsidie wordt 30% van de meest recente bevolkingscijfers die op 1 januari van het te subsidiëren jaar in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd, in aanmerking genomen.


Het gemeentelijk cultuurbeleidsplan

Een Brusselse gemeente die beschikt over een gesubsidieerde Nederlandstalige openbare bibliotheek kan voor 31 december een cultuurbeleidsplan indienen met aandacht voor:

  1° de formulering van beleidskeuzes en beleidsprioriteiten in de vorm van strategische doelstellingen die invulling geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk cultuurbeleid en voor de openbare bibliotheek;
  2° een raming van de financiële, materiële en andere ondersteuning van het culturele werk die de gemeente in het vooruitzicht stelt;
  3° een beschrijving van de initiatieven die de gemeente wil nemen met het oog op een ruime en diverse participatie van de bevolking in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan;
  4° een beschrijving van de wijze waarop de bevolking wordt geïnformeerd over het gemeentelijk cultuurbeleid.

Het cultuurbeleidsplan van de gemeente wordt opgesteld voor een periode van zes jaar en moet voor 31 december bij de administratie worden ingediend. De beheersorganen van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum brengen officieel advies uit bij de opmaak van het cultuurbeleidsplan.

Uiterlijk op 31 maart deelt de administratie mee of het cultuurbeleidsplan wordt aanvaard. Als het cultuurbeleidsplan niet wordt aanvaard, vervalt de subsidie vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving door de administratie.

De uitvoering van het cultuurbeleidsplan wordt jaarlijks beschreven in een voortgangsrapport. Dit rapport beschrijft de acties voor het komende jaar en geeft een overzicht van de realisaties van het voorbije werkjaar. Na advies van het beheersorgaan van de bibliotheek en van het gemeenschapscentrum moet het college van burgemeester en schepenen het voortgangsrapport goedkeuren.


Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan, moet de Brusselse gemeente beschikken over:

1° een cultuurbeleidscoördinator die minimaal is ingeschaald op het gemiddelde niveau van het leidinggevende cultuurpersoneel (A- of B-niveau) en die in nauw overleg werkt met de beleidsverantwoordelijken, het culturele werkveld en de beoogde doelgroepen.
Zijn functieprofiel moet in elk geval volgende elementen bevatten:
 • de coördinatie van de verschillende aspecten van het gemeentelijk cultuurbeleid,
 • de begeleiding van de processen die verbonden zijn aan de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het cultuurbeleidsplan,
 • de redactie van het cultuurbeleidsplan en van het voortgangsrapport.
2° culturele infrastructuur

Deze infrastructuur bestaat uit een gemeenschapscentrum (*) of de gemeente kan de culturele infrastructuur van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in aanmerking nemen, op voorwaarde dat het gebruik ervan wordt geregeld in een overeenkomst die ze met de Vlaamse Gemeenschapscommissie sluit.

3° een door de Vlaamse overheid gesubsidieerde gemeentelijke, Nederlandstalige openbare bibliotheek

4° een akkoord van de gemeente om gegevens over het gemeentelijk cultuurbeleid ter beschikking te stellen in de vorm die de administratie oplegt

5° een bij de administratie ingediend cultuurbeleidsplan, goedgekeurd door de gemeenteraad.


Subsidievoorwaarden grootsteden: Antwerpen en Gent

Wat is de Vlaamse beleidsprioriteit voor Antwerpen en Gent?

Voor de grootsteden Antwerpen en Gent is er één Vlaamse beleidsprioriteit voor het lokaal cultuurbeleid: “De stad voert een integraal lokaal cultuurbeleid, met aandacht voor alle culturele sectoren waarbij ze:

1° vertrekt vanuit de demografische samenstelling van de stad met het oog op de participatie van alle mogelijke doelgroepen in de stad;
2° een beleid ontwikkelt op het vlak van cultuureducatie dat minstens inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie;
3° een kunstenbeleid ontwikkelt dat inzet op het brede spectrum van amateurkunstenaars, individuele kunstenaars en professionele kunsteninstellingen op het grondgebied.

Hoe voor het eerst een subsidie voor het gemeentelijk cultuurbeleid aanvragen?

Volgens de regelgeving is er geen bijzondere procedure voor nieuwe gemeenten: intekenen op de beleidsprioriteit en voldoen aan de geschetste voorwaarden volstaat.

Om zeker te zijn dat het gemeenschapscentrum voldoet aan alle voorwaarden: neem contact op met de domeinverantwoordelijke gemeentelijk cultuurbeleid.