Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Grootsteden


Gezien hun specifieke situatie in Vlaanderen moeten de grootsteden Antwerpen en Gent niet voldoen aan de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk cultuurbeleid, de bibliotheek en het cultuurcentrum.

Vlaamse beleidsprioriteit voor de grootsteden Antwerpen en Gent

Voor de grootsteden Antwerpen en Gent is er één aparte beleidsprioriteit die eveneens in een aantal beleidsaccenten wordt verduidelijkt:

De stad voert een integraal lokaal cultuurbeleid, met aandacht voor alle culturele sectoren, waarbij de stad:

 • vertrekt vanuit de demografische samenstelling van de stad met het oog op de participatie van alle mogelijke doelgroepen
 • een beleid op het vlak van cultuureducatie ontwikkelt dat inzet op levenslang leren, mediageletterdheid en de bevordering van de culturele competentie
 • een kunstenbeleid ontwikkelt dat inzet op amateurkunstenaars, individuele kunstenaars en professionele kunsteninstellingen in de stad

Welke subsidie bestaat er voor de grootsteden Antwerpen en Gent?

De stad Antwerpen kan aanspraak maken op een jaarlijkse enveloppensubsidie van 6 800 000 euro en de stad Gent kan aanspraak maken op een jaarlijkse enveloppensubsidie van 3 200 000 euro.

Waaraan moeten de grootsteden Antwerpen en Gent voldoen?

Antwerpen en Gent:

 • intekenen via de strategische meerjarenplanning op de Vlaamse beleidsprioriteit voor de grootsteden

De opmaak van de meerjarenplanning moet gebeuren in samenspraak met lokale belanghebbenden en/of bevoegde adviesraden. De meerjarenplanning moet goedgekeurd zijn door de gemeenteraad.

Om te kunnen intekenen op deze beleidsprioriteit, moeten Antwerpen en Gent:

 • een coördinerende rol opnemen met betrekking tot het lokaal cultuurbeleid,
 • de lokale belanghebbenden betrekken bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning,
 • minstens 0,8 euro per inwoner besteden aan ondersteuning van particuliere verenigingen en instellingen,
 • beschikken over een openbare bibliotheek en over een cultuurcentrum of een gemeenschapscentrum (*) met een beheersorgaan, conform de bepalingen van het Cultuurpact,
 • één keer per jaar (voor 1 mei) algemene beleidsrelevante gegevens ter beschikking stellen over het gemeentelijk cultuurbeleid in de vorm die de Vlaamse Regering bepaalt.

Daarnaast moet de openbare bibliotheek van Antwerpen en Gent:

 • inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals de digitalisering van de samenleving,
 • een onafhankelijk en pluriform informatieaanbod ter beschikking stellen, breed en zorgvuldig samengesteld, aangepast aan de behoeften van het doelpubliek en in een niet-commerciële omgeving,
 • een online-catalogus aanbieden vanuit een bibliotheeksysteem, gebaseerd op de gegevens van het centraal bibliografisch achtergrondbestand Open Vlacc,
 • de raadpleging in de bibliotheek van alle informatiedragers en de uitlening van materialen en bestanden zo laagdrempelig mogelijk maken, in het bijzonder voor moeilijk bereikbare doelgroepen en voor mensen met een beperkt inkomen,
 • een optimale publieke dienstverlening garanderen op klantvriendelijke uren,
 • van de middelen, bestemd voor de aankoop van gedrukte materialen, jaarlijks minstens 75 percent van het vastgestelde budget besteden aan Nederlandstalige publicaties,
 • één keer per jaar (voor 1 mei) algemene beleidsrelevante gegevens ter beschikking stellen over de openbare bibliotheek via de Bios2-toepassing (nieuw venster).

Aangezien de steden Antwerpen en Gent al gesubsidieerd worden op basis van het decreet van 13 juli 2001, worden ze geacht te voldoen aan deze bepalingen.