Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

In te dienen

Het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten, zoals gewijzigd, voorziet dat de erkende amateurkunstenorganisaties jaarlijks voor 15 maart een aantal bewijsstukken moeten indienen bij de administratie.

Het gaat zowel om documenten die informatie bieden over het voorbije werkingsjaar, als over documenten die informeren over het komende jaar.

Volgende documenten moeten worden ingediend:
  • 1) Het voortgangsrapport, bestaande uit een werkingsverslag van het afgelopen jaar en een jaarplan van het huidige jaar.
  • 2) Personeelsgegevens
  • 3) Financiële verantwoording: het financieel verslag en de balans van het afgelopen jaar en de begroting van het huidige jaar. Ook het origineel en ondertekend verificatieverslag maakt deel uit van de financiële verantwoording. Dit moet opgesteld zijn door een bedrijfsrevisor of externe accountant, die niet betrokken is bij de dagelijkse inhoudelijke, organisatorische of zakelijke werking van de organisatie.
De sjablonen voor de personeelsgegevens en de financiële verantwoording, vindt u hieronder:

Alles bezorgen voor 15 maart aan

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Team Sociaal-Cultureel Werk en Jeugdwerk
Lore Goovaerts
Arenberggebouw – 2e verdieping
Arenbergstraat 9
1000 Brussel