Sociaal-cultureel volwassenenwerk Amateurkunsten Lokaal Cultuurbeleid Participatiebeleid Circus in Vlaanderen Vlaamse Gebarentaal Internationaal Tewerkstelling Beleidsdocumenten Begroting
Onderzoek
Medailles en Nationale Orden Publicaties

Historiek

Het eerste decreet

Tot 1999 telde de amateurkunstensector 21 organisaties die een subsidie ontvingen van de Vlaamse overheid. Dit gebeurde op basis van het decreet van 24 juli 1991 “houdende de subsidieregeling van verenigingen voor amateuristische kunstbeoefening”.

De subsidie werd toegekend op basis van:
  • het aantal aangesloten actieve groepen
  • het aantal uren kwalitatieve begeleiding
  • het aantal cursusuren
  • de georganiseerde regionale activiteiten

Het nieuwe decreet

Met de goedkeuring van decreet op de amateurkunsten van 22 december 2000, werd dit aantal herleid tot één organisatie per (sub)discipline. Dit betekende een serieuze ommezwaai voor de amateurkunstensector. De herstructurering lag aan de basis van de ontzuiling en schaalvergroting van de sector.

Tijdens de eerste jaren van de beleidsperiode 2001-2005 werd hier heel wat tijd in geïnvesteerd. Er ontstonden negen landelijk erkende amateurkunstenorganisaties. Sommige hiervan kwamen tot stand uit een fusie tussen al eerder gesubsidieerde amateurkunstenverenigingen. Samen bereiken zij nu meer dan 6.000 lokale groepen.

Tegelijkertijd werden in het decreet een aantal nieuwe instrumenten geïntroduceerd die zorgden voor een nieuwe dynamiek. De eerder kwantitatieve criteria voor subsidiëring werden in het decreet vervangen door kwalitatieve criteria. De nadruk kwam dan ook sterk te liggen op de verdere professionalisering van de sector, met aandacht voor de kwalitatieve uitbouw van de werking van de organisaties.

Wijzigingen

In 2006 werden een aantal beperkte wijzingen doorgevoerd op het decreet. Deze wijzigingen hebben betrekking op de internationale werking, de verbreding en verdieping van de werking van de organisaties, het doelgroepenbeleid, interculturaliteit en de samenwerking met de professionele kunsten.

De eerste beleidsperiode liep oorspronkelijk van 2001 tot 2005, maar werd met een jaar verlengd. De tweede beleidsperiode liep van 2007 tot en met 2011. De derde beleidsperiode liep van 2012 tot 2016. De huidige beleidsperiode loopt van 2017 tot 2021.