Decreet en uitvoeringsbesluiten

We publiceren steeds de gecoördineerde tekst: dat is de oorspronkelijke tekst met alle latere wijzigingen erin vervat. Meer informatie over de aanpassingen aan het decreet of de uitvoeringsbesluiten vind je in de rubriek 'wijzigingen'.

Decreet

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid, zoals gewijzigd (.pdf)
(Oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen - versie van kracht op 01.01.2018)

Het decreet werd gewijzigd door:

  1. Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014, artikel 27
  2. Decreet van 3 juli 2015 tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds, artikels 9 tot 11 (.pdf)
  3. Decreet van 20 mei 2016 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur, jeugd en Brussel (.pdf)
  4. Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies (.pdf)
  5. Decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018

Meer info over de wijzigingsdecreten: Vlaamse Codex

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2016 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid (.pdf)