Wijzigingen - Nieuwe regelgeving

12.05.2017 | Bijkomende opdracht ADJ

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 12 mei 2017 het decreet met diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd. Het decreet werd op 3 mei aangenomen door het Vlaamse Parlement.

Wat jeugd betreft, gaat het om bepalingen in het kader van de afslanking van de provincies. Eén bepaling gaat over de jeugdverblijven, namelijk de toewijzing van jeugdverblijf Hanenbos aan ADJ. Als gevolg van deze nieuwe bepaling moet het decreet jeugdverblijfcentra worden gewijzigd. De wijziging gaat in op 1 januari 2018.

Decreet met diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd (pdf)

Impact afslanking provincies op het beleidsveld jeugd

Het Vlaams Parlement nam op 9 november het decreet over de afslanking van de provincies aan (decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies). Naar aanleiding daarvan moet in het beleidsveld jeugd onder andere het decreet jeugdverblijfcentra gewijzigd worden.

De wijziging houdt in dat aan vzw ADJ een bijkomende opdracht wordt gegeven, namelijk het beheer van jeugdverblijf Hanenbos te Dworp.

Toelichting
Het door de provincie Vlaams-Brabant beheerde jeugdverblijf Hanenbos te Dworp wordt per 1 januari 2018 overgenomen door de Vlaamse overheid. Voor het beheer van jeugdverblijven, zoals Hanenbos, doet de Vlaamse overheid een beroep op de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ), die nu reeds de centra De Hoge Rielen en Destelheide beheert. De middelen voor jeugdverblijf Hanenbos die naar aanleiding van de afslanking van de provincies worden overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap, zullen worden toegekend aan de vzw ADJ.


08.03.2013 | Uitvoeringsbesluit bij nieuw decreet jeugdverblijfcentra definitief goedgekeurd

Na advies van de Raad van State hechtte de Vlaamse Regering vandaag haar definitieve goedkeuring aan het besluit over de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Het gaat om het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet.

Het besluit voorziet een uitzonderingsmaatregel voor de aanvragen van een personeelssubsidie voor de beleidsperiode 2014-2017. Die moeten pas voor 1 mei 2013 worden ingediend in plaats van voor 1 april.

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (.pdf)


22.01.2013 | Uitvoeringsbesluit bij nieuw decreet jeugdverblijfcentra opnieuw principieel goedgekeurd

Na advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC en van de Vlaamse Jeugdraad hechtte de Vlaamse Regering op 18 januari opnieuw haar principiële goedkeuring aan het besluit over de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Raad van State. Daarna moet het nog definitief worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Dit voorontwerp voorziet een uitzonderingsmaatregel voor de aanvragen van een personeelssubsidie voor de beleidsperiode 2014-2017. Die moeten pas voor 1 mei 2013 worden ingediend in plaats van voor 1 april.

Voorontwerp van besluit - 2de principiële goedkeuring Vlaamse Regering (.pdf)


22.10.2012 | Uitvoeringsbesluit bij nieuw decreet jeugdverblijfcentra principieel goedgekeurd

De Vlaamse Regering hechtte op 19 oktober haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit over de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Het gaat om het uitvoeringsbesluit bij het nieuwe decreet. Over dit besluit wordt nu het advies ingewonnen van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC en van de Vlaamse Jeugdraad.

Voorontwerp van uitvoeringsbesluit zoals principieel goedgekeurd (.pdf)


09.07.2012 | Decreet jeugdverblijfcentra bekrachtigd door Vlaamse Regering

Het 'ontwerp van decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme' werd op 27 juni 2012 aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het werd op 6 juli bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ (PDF)

Toelichting

Wegwerken minpunten

Dit nieuwe decreet moet het vorige van 2004 vervangen en de minpunten ervan wegwerken. De minpunten waren onder andere de logge en onoverzichtelijke procedures, zware administratieve lasten voor uitbaters van jeugdverblijfcentra, weinig financiële garanties op (middel)lange termijn en tekstuele onduidelijkheden. Het remediëren van al deze problemen was meermaals het voorwerp van discussies op het Platform Jeugdtoerisme, waarin gebruikers van jeugdverblijfcentra en hostels, de uitbaters ervan, vertegenwoordigers van de minister van Jeugd en van de minister van Toerisme en personeelsleden van de afdeling Jeugd vertegenwoordigd zijn.

Link met Toerisme voor Allen

De filosofie en de algemene principes van het decreet van 2004 blijven behouden. Zo is er nog steeds de link met het decreet Toerisme voor Allen. Opdat een jeugdverblijfcentrum of hostel subsidies kan krijgen in het kader van dit decreet, moet het erkend zijn in het kader van het decreet ‘Toerisme voor Allen’ als een jeugdverblijfcentrum type A, B of C of als hostel.

Twee ondersteuningsstructuren - Werkings- en personeelssubsidies

Er wordt nog steeds voorzien in twee ondersteuningsstructuren. Die moeten instaan voor de ondersteuning van de sector van de jeugdverblijfcentra enerzijds, en de sector van de hostels anderzijds. Daarnaast kunnen die ondersteuningsstructuren ook gesubsidieerd worden voor de uitbating van mogelijke eigen centra.
Ook de werkings- en een personeelssubsidie voor de jeugdverblijfcentra en hostels blijven behouden. De personeelssubsidie dient om de verdere uitbouw van een centrum te garanderen, terwijl de werkingssubsidie een stimulans blijft om zoveel mogelijk jeugdwerk en jeugd te herbergen.

Jeugdwerk als bevoorrechte groep

Het jeugdwerk blijft de bevoorrechte groep. Zo moet er een lagere prijscategorie voorzien worden voor het jeugdwerk, kunnen jeugdwerkgroepen vroeger boeken en ontvangen de uitbaters een hogere werkingssubsidie naarmate ze meer jeugdwerk huisvesten.

Subsidiëring Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) zal verder gesubsidieerd worden op basis van het decreet. Een verschil met voorheen is dat het nu gaat om vierjaarlijkse subsidieperiodes in plaats van driejaarlijkse. Voor de rest verandert er weinig op het vlak van subsidiering van deze vzw.

Procedure

  • 16 december 2011: de Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Het voorontwerp van decreet wordt voor advies voorgelegd aan de Jeugdraad en aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk.
  • 2 maart 2012: na advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk (SARC) en van de Vlaamse Jeugdraad hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme. Het voorontwerp van decreet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
  • 4 mei 2012: na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet. Het ontwerp van decreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement.
  • 22 mei 2012: het ontwerp van decreet wordt in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media toegelicht door minister Pascal Smet
  • 5 juni 2012: het ontwerp van decreet wordt besproken en gestemd in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Het wordt er unaniem aangenomen met 11 stemmen.

Teksten en parlementaire verslagen