Decreet en uitvoeringsbesluiten

We publiceren steeds de gecoördineerde tekst: dat is de oorspronkelijke tekst met alle latere wijzigingen erin vervat. Meer informatie over de aanpassingen aan het decreet of uitvoeringsbesluit vind je in de rubriek 'wijzigingen'.

Decreet

Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw ADJ, zoals gewijzigd (.pdf)
(Oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen - versie van kracht op 01.01.2018)

Het decreet werd gewijzigd door:

Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd (pdf)

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 maart 2013 betreffende de subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (.pdf)

Regelgeving 'Toerisme voor Allen'

Om erkend en gesubsidieerd te worden bij de afdeling Jeugd moeten de hostels en de jeugdverblijfcentra erkend zijn in het kader van het decreet 'Toerisme voor Allen'. Dat decreet voorziet een onderverdeling van de jeugdverblijven in twee verschillende categorieën: de jeugdverblijfcentra van type A, B en C en de hostels, afhankelijk van de voorwaarden waaraan de jeugdverblijven op infrastructureel vlak voldoen. De criteria zijn in het uitvoeringsbesluit bij het decreet geformuleerd. Op basis van dit decreet kunnen de jeugdtoeristische verblijven ook een betoelaging van infrastructuurwerken aanvragen om te voldoen aan de normen rond kwaliteit en veiligheid.

Decreet 'Toerisme voor Allen'

Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van 'Toerisme voor Allen'

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van 'Toerisme voor Allen'