Toelichting en achtergrondinformatie
Decreet op de jeugdverblijfcentra

Het decreet houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme werd op 6 juli 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Minpunten vorige decreet wegwerken

Dit nieuwe decreet moet het vorige van 2004 vervangen en de minpunten ervan wegwerken. De minpunten waren onder andere de logge en onoverzichtelijke procedures, zware administratieve lasten voor uitbaters van jeugdverblijfcentra, weinig financiële garanties op (middel)lange termijn en tekstuele onduidelijkheden. Het remediëren van al deze problemen was meermaals het voorwerp van discussies op het Platform Jeugdtoerisme, waarin gebruikers van jeugdverblijfcentra en hostels, de uitbaters ervan, vertegenwoordigers van de minister van Jeugd en van de minister van Toerisme en personeelsleden van de afdeling Jeugd vertegenwoordigd zijn.

Link met Toerisme voor Allen

De filosofie en de algemene principes van het decreet van 2004 blijven behouden. Zo is er nog steeds de link met het decreet Toerisme voor Allen. Opdat een jeugdverblijfcentrum of hostel subsidies kan krijgen in het kader van dit decreet, moet het erkend zijn in het kader van het decreet ‘Toerisme voor Allen’ als een jeugdverblijfcentrum type A, B of C of als hostel.

Twee ondersteuningsstructuren - Werkings- en personeelssubsidies

Er wordt nog steeds voorzien in twee ondersteuningsstructuren. Die moeten instaan voor de ondersteuning van de sector van de jeugdverblijfcentra enerzijds, en de sector van de hostels anderzijds. Daarnaast kunnen die ondersteuningsstructuren ook gesubsidieerd worden voor de uitbating van mogelijke eigen centra.
Ook de werkings- en een personeelssubsidie voor de jeugdverblijfcentra en hostels blijven behouden. De personeelssubsidie dient om de verdere uitbouw van een centrum te garanderen, terwijl de werkingssubsidie een stimulans blijft om zoveel mogelijk jeugdwerk en jeugd te herbergen.

Jeugdwerk als bevoorrechte groep

Het jeugdwerk blijft de bevoorrechte groep. Zo moet er een lagere prijscategorie voorzien worden voor het jeugdwerk, kunnen jeugdwerkgroepen vroeger boeken en ontvangen de uitbaters een hogere werkingssubsidie naarmate ze meer jeugdwerk huisvesten.

Subsidiëring Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme

De vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme (ADJ) zal verder gesubsidieerd worden op basis van het decreet. Een verschil met voorheen is dat het nu gaat om vierjarige subsidieperiodes in plaats van driejarige. Voor de rest verandert er weinig op het vlak van subsidiering van deze vzw.

Decreet 'Toerisme voor Allen'

Situering

Het decreet 'Toerisme voor Allen' werd op 18 juli 2003 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Het decreet zorgt ervoor dat (jeugd)verblijven, sociaal-toeristische verenigingen en ondersteuningspunten een erkenning en subsidies krijgen.

Het decreet werkt op twee sporen. Enerzijds wil het de te hoge vakantiedrempel verlagen voor die groepen in onze maatschappij voor wie vakantie niet haalbaar is (een doelgroepengerichte benadering). Anderzijds wil dit decreet een nieuw kader, nieuwe doelstellingen en mogelijkheden aanbieden aan de bestaande instellingen en organisaties van sociaal toerisme, met inbegrip van jeugdtoerisme (de organisatorische benadering).

Ondersteuning van de vakantiebeleving van specifieke doelgroepen

1. Vakantie voor personen met een laag inkomen

Sociaal-toeristische verenigingen, dit zijn organisaties die rechtstreeks vakanties organiseren voor mensen met een laag inkomen, kunnen tot 75% van vervoers-, verblijfs-, animatie- en verzekeringskosten terugbetaald krijgen. Dit moet vakanties voor mensen met een laag inkomen betaalbaar houden.

In mei 2001 werd ook het Steunpunt Vakantieparticipatie opgericht binnen Toerisme Vlaanderen. De opdracht van het Steunpunt is groepsvakanties, individuele vakanties en dagtoerisme van personen met een laag inkomen en hun kinderen te ondersteunen.

2. Toegankelijkheid voor gehandicapten

Ook personen met een handicap ondervinden nog al te vaak moeilijkheden om een reisformule en een logies op maat te vinden. Dit decreet stimuleert dan ook initiatieven die de basistoegankelijkheid voor personen met een handicap verbeteren. Verblijven die onder het label 'Toerisme voor Allen' vallen, kunnen subsidies aanvragen voor het toegankelijk maken van hun vakantieverblijf. De inspanningen voor toegankelijkheid worden gefocust op: personen met een motorische handicap, gehoorgestoorden, slechtzienden en personen met een allergie of astma.

3. Aandacht voor de jeugdsector

Het decreet wenst een voldoende capaciteit, diversiteit en basiskwaliteit aan jeugdtoeristische verblijven te garanderen. Op basis van dit decreet kunnen jeugdtoeristische verblijven een betoelaging van infrastructuurwerken aanvragen om te voldoen aan de normen inzake kwaliteit en veiligheid. De bedoeling is vooral de veiligheid en hygiëne van de verblijven te verbeteren. De normen inzake brandveiligheid, hygiëne en comfort die hierbij gehanteerd worden, zijn in nauw overleg met de jeugdsector opgesteld. Een erkenning in dit decreet houdt automatisch ook een erkenning in binnen het decreet van 3 maart 2004 op de jeugdverblijfcentra en vice versa.

Ondersteuningspunten

Het decreet voorziet ook in de erkenning en subsidiëring van verengingen die fungeren als 'Ondersteuningspunt Toerisme voor Allen'. Hun taak is het het management van een aantal erkende verblijven te ondersteunen via vorming, begeleiding, productontwikkeling, enzovoort.