Decreet en uitvoeringsbesluit

De subsidiëring van jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project zit vervat in een decreet en een uitvoeringsbesluit.

Decreet

Decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector, zoals gewijzigd (.pdf)

Uitvoeringsbesluit

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project, zoals gewijzigd (.pdf)

Het uitvoeringsbesluit van 5 juli 2013 werd gewijzigd door:

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikel 26

Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 houdende wijziging wat betreft de formele vereisten van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project (.pdf)