Achtergrondinformatie


De nieuwe subsidieregeling voor bovenlokale projecten van jeugdhuizen kadert in het DAC-decreet, meer bepaald de herverdeling van de DAC-middelen binnen de jeugdsector. Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 waarin de subsidiëring van de jeugdhuizen is vastgelegd, is een uitvoeringsbesluit bij dat DAC-decreet. Hieronder lichten we een en ander toe.DAC-decreet en DAC-regularisatie

De Vlaamse overheid zet zich sinds 2002 in voor de regularisatie van de vroegere tewerkstellingsprojecten van het Derde Arbeidscircuit. Doel is de omzetting van de vroegere DAC-arbeidsplaatsen in de cultuur-, jeugd- en sportsector naar reguliere werkgelegenheid. Regularisatie betekent dus heel concreet de omzetting van subsidies voor DAC-projecten naar personeelssubsidies. Organisaties die geregulariseerde DAC'ers tewerkstellen, krijgen van de Vlaamse overheid een tegemoetkoming in de verplichte loonkosten.

Op basis van welke regelgeving?

De omzetting van de subsidies voor DAC-projecten naar reguliere personeelssubsidies in de cultuur-, jeugd- en sportsector gebeurt op basis van het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor tewerkstelling in de culturele sector.

Het decreet bepaalt dat een organisatie die een geregulariseerde ex- DAC’er in dienst heeft, een subsidie voor de loonkosten van dat personeelslid ontvangt. Dat recht op subsidies blijft behouden zolang een geregulariseerde ex-DAC’er in dienst is, en zolang aan alle voorwaarden is voldaan. Het decreet bepaalt eveneens dat de arbeidsplaatsen van geregulariseerde DAC-werknemers die na de regularisatie uit dienst zijn gegaan, kunnen worden herverdeeld binnen de sector waarin ze tewerkgesteld waren.

Voor welke sectoren?

In het decreet worden vijf sectoren onderscheiden waarover de ex-DAC-middelen worden herverdeeld. De sectoren zijn het lokaal cultuurbeleid, het gemeentelijk jeugdwerkbeleid, het sociaal-cultureel volwassenenwerk, het landelijk jeugdwerk en de musea. Alleen voor de sector van het gemeentelijk jeugdwerkbeleid vond er nog geen herverdeling plaats.

Herverdeling DAC-middelen binnen de sector gemeentelijk jeugdwerkbeleid

Een aantal Vlaamse Parlementsleden diende in januari 2013 een voorstel van decreet in om het decreet van 7 mei 2004 te wijzigen. De wijziging houdt in dat er voor de herverdeling van de DAC-middelen in de sector gemeentelijk jeugdwerkbeleid een onderscheid wordt gemaakt tussen het lokale jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren en het andere jeugdwerk.

  • Voor het lokale jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren (de WMKJ’s) worden de middelen verdeeld over de gemeentebesturen op basis van objectieve indicatoren (bepaald in het besluit van 9 november 2012 houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid).

  • Voor het andere jeugdwerk bepaalt het decreet dat de middelen moeten worden herverdeeld op basis van een besluit van de Vlaamse Regering. Bovendien moeten de middelen worden aangewend voor de ondersteuning van het jeugdhuiswerk. Met het besluit van 5 juli 2013 wordt dat alles dus geregeld.

Extra stimulans voor de jeugdhuissector

Jeugdhuizen bereiken wekelijks duizenden jongeren en vrijwilligers, want het zijn open en laagdrempelige ontmoetingsplekken voor jongeren. In bijna elke Vlaamse gemeente is er een actieve jeugdhuiswerking.

Jeugdhuizen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van diverse doelstellingen van het Vlaams Jeugdbeleidsplan. Ze kunnen op sociaal, cultureel en educatief vlak en op het vlak van de media en de integratie een rol spelen in het beleid ten aanzien van tieners en jongvolwassenen. Het zijn plaatsen waar impulsen gegeven worden rond diversiteit, jeugdcultuur, aandacht voor kwetsbare groepen, zin voor creativiteit en ondernemen.

Met de decreetswijziging en het nieuwe besluit voor de subsidiëring van bovenlokale projecten van jeugdhuizen wil de Vlaamse overheid dan ook inspelen op veranderingen die zich in de jeugdhuissector voordoen en stimulansen bieden voor creativiteit en vernieuwing.

Het belang van jeugdhuizen voor jongeren en voor de lokale gemeenschappen wordt eveneens benadrukt in de resolutie betreffende het Vlaamse beleid ten aanzien van jeugdhuizen (.pdf), die op 19 juni 2013 werd aangenomen door het Vlaams Parlement. Daarin vragen een aantal parlementsleden aan de Vlaamse Regering onder meer om jeugdhuizen te erkennen als ankerpunten voor jongeren in lokale gemeenschappen en ze als partners te zien, vooral op domeinen die ook in het Vlaams Jeugdbeleidsplan prioritair zijn: diversiteit, jongerencultuur, brede scholen, kwetsbare groepen en zin voor creativiteit en ondernemen. Daarnaast vragen ze dat de administratieve lasten voor jeugdhuizen zouden worden beperkt in alle beleidsdomeinen, vooral op het vlak van brandveiligheid, veiligheid, geluidsnormen en vrijwilligerswerk.