Regelgeving

Het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen wil de creatie van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële, sociaal-culturele activiteiten voor jeugd en volwassenen stimuleren. Dat gebeurt hoofdzakelijk door de toekenning van subsidies aan verenigingen en lokale besturen. Hieronder vind je een overzicht van de instrumenten die het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen daarvoor ter beschikking heeft.

Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Omschrijft enerzijds de basisinstrumenten voor een jeugd- en kinderrechtenbeleid, anderzijds de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de jeugdsector.

Lokaal en provinciaal jeugdbeleid

Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid
Bepaalt de voorwaarden waaronder gemeentebesturen de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden gesubsidieerd voor de uitvoering van de Vlaamse beleidsprioriteiten jeugdbeleid en bepaalt de bevoegdheden van de provinciebesturen m.b.t. het jeugdbeleid. Bepaalt ook de voorwaarden voor de toekenning van de prijs 'Jeugdgemeente van Vlaanderen'.

Jeugdverblijfcentra en hostels

Decreet van 6 juli 2012 houdende subsidiëring van hostels, jeugdverblijfcentra, ondersteuningsstructuren en de vzw Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme
Bepaalt de voorwaarden waaraan uitbaters van hostels en jeugdverblijfcentra moeten voldoen om subsidies te krijgen voor hun algemene werking en hun personeel. Bepaalt ook de voorwaarden voor subsidiëring van de twee ondersteuningstructuren Vlaamse Jeugdherbergen en Centrum voor Jeugdtoerisme en van ADJ vzw.

Jeugdhuizen

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project
Bepaalt de voorwaarden waaraan jeugdhuizen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor personeels- en werkingssubsidies voor de uitvoering van projecten van bovenlokaal belang.

Kadervorming en attesten

Decreet van 21 maart 2014 betreffende de kadervormingstrajecten
Bepaalt de voorwaarden voor erkenning van kadervormingstrajecten, de competenties van de drie competentieprofielen (animator, hoofdanimator en instructeur) en de vereisten voor de uitreiking van attesten aan jeugdwerkers.

 

Participatiebeleid

Decreet van 18 januari 2008 houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport ondersteunt verenigingen en projecten met aandacht voor de participatie van specifieke doelgroepen aan cultuur, jeugd en sport.

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Decreet van 7 juli 2017 voor de subsidiƫring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Dit decreet biedt het sociaal-cultureel volwassenenwerk de mogelijkheid om soepeler in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van de hedendaagse samenleving.

Lokaal cultuurbeleid

Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid bepaalt de voorwaarden waaronder gemeenten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest subsidies kunnen krijgen voor het uitvoeren van een cultuurbeleidsplan, voor een bibliotheek of een cultuurcentrum.

Amateurkunsten

Decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten regelt alles wat er zich in de amateurkunstensector afspeelt.

Vlaamse Gebarentaal

Decreet van 5 mei 2006 houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal. In dit decreet wordt ook de subsidiƫring van een kennis- en informatiecentrum en van projecten geregeld.

Circus in Vlaanderen

Decreet van 21 november 2008 betreffende de ondersteuning van de circuskunsten in Vlaanderen biedt heel wat organisaties en artiesten de kans om mooie, kwalitatieve projecten op touw te zetten.

Bestuurdersaansprakelijkheid