Kadervorming en attesten

24.03.2014 | Nieuwe regeling kadervorming bekrachtigd door Vlaamse Regering - Uitvoeringsbesluit

Het ontwerp van decreet dat een nieuwe regeling voor kadervormingstrajecten in het jeugdwerk bevat, werd op 12 maart 2014 aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement en op 21 maart 2014 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 oktober 2015.

Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechten beleid, wat betreft kadervormingstrajecten - tekst aangenomen door de plenaire vergadering (.pdf)

Waarom deze nieuwe regeling?

De huidige regeling 'Criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers' bestaat bijna 20 jaar. In die periode is de visie op vorming grondig gewijzigd en is er een klimaat van levenslang en levensbreed leren ontstaan, waardoor een herziening zich opdrong. De noodzaak voor een evaluatie en aanpassing van de attestenregeling is trouwens ook opgenomen in de beleidsnota Jeugd 2009-2014, onder de strategische doelstelling 'Kinderen en jongeren ruimte geven om competenties te ontdekken en ontwikkelen'.
De volledige inhoudelijke argumentatie voor de aanpassing van de criteria is opgenomen in de memorie van toelichting bij het ontwerp van decreet (.pdf).

Naast inhoudelijke redenen was er ook een wetgevingstechnische reden voor de herziening van de criteria. Waar de criteria vroeger nauw verbonden waren met het oude decreet landelijk georganiseerd jeugdwerk, is die band door de opeenvolgende decreetswijzigingen sinds 1998 geleidelijk losser geworden en tot slot volledig weggevallen. De criteria hadden dus hun aansluiting verloren met het decreet waaraan ze in het begin refereerden, en waren zo tot pseudowetgeving verworden. In het kader van behoorlijk beleid moet daarmee komaf gemaakt worden.

Verankering in het decreet van 20 januari 2012

Er werd niet gekozen voor een nieuw (apart) decreet, maar wel voor een verankering in het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid. In dat decreet wordt vorming voor jeugdwerkers immers genoemd als kerntaak van het jeugdwerk (cf. erkenningsmodules). De geattesteerde kadervorming is een onderdeel van die vorming.

Door de keuze voor een verankering in het decreet van 20 januari 2012, moet dat decreet aangepast worden: er worden aantal nieuwe bepalingen toegevoegd, zodat de praktijk van het uitreiken van attesten aan jeugdwerkers (opnieuw) een wettelijke grondslag krijgt.

Procedure

  • 14 november 2013: de Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechten beleid, wat betreft kadervormingstrajecten. Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Jeugdraad en de de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC.
  • 13 december 2013: na advies van de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC en van de Vlaamse Jeugdraad hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet. Het voorontwerp van decreet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
  • 24 januari 2014: na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het voorontwerp van decreet.
  • 30 januari 2014: het ontwerp van decreet wordt ingediend bij het Vlaams Parlement. Het wordt op 18 februari besproken in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Net voor de bespreking werden nog twee amendementen ingediend, die beide worden aangenomen. Het geamendeerde ontwerp van decreet wordt daarna unaniem aangenomenoor de Commissie.
  • 12 maart 2014: het ontwerp van decreet wordt unaniem aangenomen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Het wordt ter bekrachtiging aan de Vlaamse Regering bezorgd.
  • 21 maart 2014: het ontwerp van decreet wordt bekrachtigd door de Vlaamse Regering.

Teksten en parlementaire verslagen

Huidige regeling

Criteria voor het toekennen van attesten aan jeugdwerkers - geldig vanaf 1 januari 2014 (.pdf)

Meer informatie - Formulieren - Overzicht kadervormingsprogramma's van verenigingen

 


Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de kadervormingstrajecten

15.05.2014 | Uitvoeringsbesluit kadervormingstrajecten definitief goedgekeurd

Na advies van de Raad van State keurde de Vlaamse Regering op 9 mei 2014 het uitvoeringsbesluit bij de nieuwe regeling kadervorming definitief goed. Het besluit regelt de competenties en competentieprofielen van animator, hoofdanimator en instructeur en legt de voorwaarden en regels vast waaraan de kadervormingstrajecten, de aanvraag en de erkenning moeten voldoen. Het besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, zoals gewijzigd (.pdf)

27.08.2015 | Dit besluit werd gewijzigd door:

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikel 26


Procedure

  • 28 februari 2014: de Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit betreffende de kadervormingstrajecten, onder voorbehoud van de definitieve stemming over het 'decreet kadervormingstrajecten' door het Vlaams Parlement. Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Vlaamse Jeugdraad en de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC
  • 21 maart 2014: na advies van de Vlaamse Jeugdraad en de de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de SARC hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van besluit betreffende de kadervormingstrajecten. Het voorontwerp van decreet wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.
  • 9 mei 2014: na advies van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van besluit betreffende de kadervormingstrajectenkadervorming.


Teksten