Decreet en uitvoeringsbesluiten

We publiceren steeds de gecoördineerde tekst: dat is de oorspronkelijke tekst met alle van kracht zijnde wijzigingen erin vervat. Meer informatie over de aanpassingen aan het decreet of de uitvoeringsbesluiten vind je in de rubriek 'wijzigingen'.

Decreet

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, zoals gewijzigd

Het decreet werd gewijzigd door:

 1. Decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013, artikel 39
 2. Decreet van 21 maart 2014 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten
 3. Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, artikel 58 (.pdf)
 4. Decreet van 4 december 2015 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft
 5. Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikels 42 en 43
 6. Decreet van 24 juni 2016 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (pdf)
 7. Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017, artikel 18-21
 8. Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd
 9. Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen
 10. Decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
 11. Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018

Meer info over de wijzigingsdecreten: Vlaamse Codex

Uitvoeringsbesluit

Het besluit werd gewijzigd door:

 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikels 19 en 20
 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (pdf)
 3. Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft de procedure inzake de erkenning van politieke jongerenbewegingen (pdf)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid

Het besluit bepaalt concreter hoe het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan er moet uitzien, versterkt de coördinatierol van de Vlaamse minister van jeugd- en kinderrechtenbeleid en verankert het horizontale overleg over het jeugd- en kinderrechtenbeleid in het kader van de reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid. Het waarborgt ook een verticaal overleg door de Vlaamse ministers binnen hun eigen bevoegdheden.

Meer info over het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan