Decreet en uitvoeringsbesluiten

We publiceren steeds de gecoördineerde tekst: dat is de oorspronkelijke tekst met alle latere wijzigingen erin vervat. Meer informatie over de aanpassingen aan het decreet of de uitvoeringsbesluiten vind je in de rubriek 'wijzigingen'.

Decreet

Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, zoals gewijzigd (.pdf)
(Oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen - versie van kracht op 01.01.2018)

Het decreet werd gewijzigd door:

 1. Decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013, artikel 39
 2. Decreet van 21 maart 2014 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft kadervormingstrajecten
 3. Decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015, artikel 58 (.pdf)
 4. Decreet van 4 december 2015 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat de subsidiëring van politieke jongerenbewegingen betreft
 5. Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, artikels 42 en 43
 6. Decreet van 24 juni 2016 houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (pdf)
 7. Decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017, artikel 18-21
 8. Decreet van 12 mei 2017 houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd
 9. Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

Meer info over de wijzigingsdecreten: Vlaamse Codex

Uitvoeringsbesluit

Het besluit werd gewijzigd door:

 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Kunsten en Erfgoed en het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, en de integratie van taken in het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, artikels 19 en 20
 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2016 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (pdf)
 3. Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017 houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, wat betreft de procedure inzake de erkenning van politieke jongerenbewegingen (pdf)