Toelichting en achtergrondinformatie

Waarom een nieuw decreet?

Het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd op 20 januari 2012 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Dit nieuwe decreet vervangt het decreet van 18 juli 2008, waarvan na een grondige evaluatie was gebleken dat een aantal wijzigingen nodig waren. Het nieuwe decreet heeft als doel een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid mogelijk te maken. ‘Vernieuwing’ omdat het decreet geen tabula rasa maakt met het voorgaande decreet van 2008. Dat bracht op verscheidene vlakken al een grote vernieuwing. Uit de evaluatie van dat decreet is wel gebleken dat een aantal bepalingen aan verfijning toe waren en dat een aantal lacunes moesten worden opgevuld. De fundamenten van het geïntegreerde jeugd- en kinderrechtenbeleid blijven echter overeind.

De belangrijkste wijzigingen in het decreet

 1. Continueren en versterken van de integratie van het jeugd- en kinderrechtenbeleid
 2. Versterken van de jeugdorganisaties via de gelijkschakeling in het statuut van de landelijk georganiseerde verenigingen, de verenigingen informatie en participatie en de cultuureducatieve organisaties en dit op basis van een aantal objectieve parameters. Hierdoor krijgen als deze verenigingen een gewaarborgde terugvalpositie
 3. Een aparte regeling voor de politieke jongerenverenigingen
 4. Een herstructurering binnen de op naam gesubsidieerde organisaties waarbij:
  • Steunpunt Jeugd, Vlaamse jeugdraad en VIP jeugd overgaan tot een fusie
  • de jeugdraad zijn rol als permanente megafoon van kinderen en jongeren en van de jeugdsector behoudt
  • Jint als expertisecentrum op het vlak van internationale mobiliteit en van de internationalisering van het jeugdbeleid behoudt
  • de expertise op het vlak van kinderrechten wordt uitgebouwd binnen het Keki
  • VVJ als interface werkt tussen het Vlaams jeugdbeleid en het lokale jeugdbeleid.
 5. Een herwerking van de projectsubsidies.

Uitvoeringsbesluit

Het besluit tot uitvoering van het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid werd op 14 september 2012 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

In het besluit worden een aantal bepalingen uit het decreet verder uitgewerkt, zoals:

 • de procedure die verenigingen moeten volgen voor het aanvragen van een erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging, vereniging informatie en participatie of cultuureducatieve vereniging
 • de procedure voor de beoordeling van de beleidsnota’s van verenigingen die een aanvullende subsidie willen krijgen
 • de procedure voor de subsidiëring van politieke jongerenorganisaties
 • de procedure voor de beoordeling van de beleidsnota’s van de zogenaamde bovenbouwverenigingen
 • de procedure voor de beoordeling van projectaanvragen
 • bepalingen omtrent de samenstelling en werking van de adviescommissies

Inwerkingtreding - Teksten

Zowel het decreet als het uitvoeringsbesluit treden in werking op 1 januari 2013.

Teksten: zie rubriek 'Decreet en uitvoeringsbesluiten'